Måling: Ansøgere er godt tilfredse med fondenes vejledning

Ansøgere af fondsmidler føler sig generelt godt informeret om uddelingskriterier på fondenes hjemmesider. Og flertallet af ansøgerne oplever det tilmed let at komme i person­lig kontakt med en fondsmedarbejder. Det viser en tilfredshedsmåling, som nyheds­brevet Danmarks Fonde har gennemført blandt brugerne af landets største online database over uddelende fonde, fonde.dk

Tilfredshedsundersøgelse 2017

 

Fondenes hjemmesider byder på god og brugbar information om uddelingspolitik og kriterier for tildeling af bevillinger. Og hvis man som ansøger af fondsmidler ønsker at få personlig vejledning, er det nemt at komme i kontakt med en fondsmedarbejder.

Det viser en måling af ansøgeres tilfredshed med de uddelende fonde, som nyhedsbrevet Danmarks Fonde har gennemført blandt brugerne af Danmarks største online fondsdatabase, fonde.dk.

Tilfredshedsmålingen tager udgangspunkt i svar fra knap 500 brugere og er gennemført i samarbejde med den rådgivende fundraiservirksomhed, fundraiseren.dk, som står bag databasen.

Det er dog ikke alle brugerne, der har friske erfaringer med at søge penge hos en eller flere fonde. Tilfredshedsmålingen er derfor baseret på 323 respondenter, der har afsendt en fondsansøgning inden for de seneste 24 måneder.

To ud af tre af de aktuelle fondsansøgere har en positiv vurdering af den information om uddelingskriterier, de finder på fondenes hjemmesider. En tredjedel svarer, at de vurderer oplysningerne ’meget brugbare’ i deres bestræbelser på at finde ud hvad og hvordan den enkelte fond støtter og ikke støtter.

”Efter flere ansøgninger og lidt erfaring er det ikke så svært, bare man er opmærksom på, hvad fonden giver tilskud til,” skriver en af respondenterne i tilfredshedsmålingen.

Søjlediagram: Information på fondens hjemmeside
n=305

Kun to procent kan enten ikke finde de relevante oplysninger, eller de vurderer informa­tio­nerne ’ubrugelige’ for ansøgningsprocessen.

Fondsansøgerne er blevet bedt om score deres vurdering af oplysningerne på baggrund af deres konkrete erfaringer med en given fond, som de enten har fået tilsagn fra, afslag fra eller afventer svar fra. Blandt de ansøgere, der har modtaget tilsagn om penge fra fonden, er der en højere andel, som oplever en høj brugbarhed af oplysningerne om fondens uddelings­kriterier. På en skala fra et til fem, hvor fem er bedst, vurderer de gennemsnitligt brugbarheden til 4,2.

De ansøgere, der har fået afslag, vurderer gennemsnitligt kvaliteten af information til 3,5. Selvom fondsansøgerne generelt føler sig godt oplyst om vilkårene for at opnå støtte, så giver en del dog udtryk for, at det er omfattende og tidskrævende at sætte sig ind i den enkelte fonds kriterier og få formuleret en ansøgning.

”Det kræver stort arbejde og indsigt. Jeg er lektor og god til formuleringer og læsen indenad, men jeg finder det svært at søge. Det er ikke for alle,” påpeger en af deltagerne i tilfreds­heds­målingen.

En anden ansøger konstaterer dog nødvendigheden af at gøre arbejdet, hvis man vil lykkes med sit projekt og sin ansøgning:

”Jeg fik afslag, da jeg ikke havde sat mig godt nok ind i, hvad fonden støtter.”

Personlig kontakt og vejledning

Godt halvdelen af ansøgerne søgte om penge til af en forening, sports- eller idrætsklub eller en ngo. Og knap en tredjedel søgte fondsmidler på vegne af en kommune, en selvejende institution eller et museum, teater eller anden kulturaktør. Derfor er mange af fondene også lokale fonde, eller landsdækkende fonde som en del af deres formål støtter lokale aktiviteter (se listen nedenfor over de fonde, som brugerne i målingen har oplyst).

Flere af brugerne af fondsdatabasen har flere års erfaringer og ud af deres individuelle kom­mentarer fremgår det at nogen har oplevet en positiv udvikling i kvaliteten af de oplysninger, som fondene lægger frem på hjemmesiderne.

”Meget bedre end for måske fem år siden i forhold til at kunne finde info på hjemmeside og at indgå i dialog eller få vejledning før indsendelse af ansøgning”

Det er netop en generel oplevelse blandt deltagerne i målingen, at det er nemt at komme i kontakt med en fondsmedarbejder, hvis man gør forsøget. Det oplevede 3 ud af 4 af de ansøgere, som har kontaktet fonden for at få personlig vejledning til ansøgningsprocessen.

Søjlediagram: Kontakt med fonden og vejledning
n=213

Af dem der prøvede at komme i kontakt med fonden, vurderer 27 pct, at det var nemt, mens 46 pct. mener, at det var ’meget nemt’ af få ekstra vejledning, svarende til den højeste score på 5. Cirka en tredjedel af deltagerne i målingerne havde dog valgt at sende ansøgningen afsted uden først at kontakte en fondsmedarbejder.

Kun 11 procent fandt det svært eller meget svært at komme i kontakt med fonden, mens 16 procent hverken oplevede det som nemt eller svært.

”Det er en kæmpe overvindelse at ringe til fondene. Men det giver bare så meget,” siger en af respondenterne i tilfredshedsmålingen.

Ifølge de godt 200 ansøgere i målingen, som forsøgte at ringe eller skrive til fonden, var det dog anstrengelserne værd. To ud af tre var nemlig tilfredse med de råd og den vejledning, de fik fra fondsmedarbejderen, og oplevede at de kunne bruge det i deres ansøgning.

Søjlediagram: Kontakt med fonden og vejledning
n=208

Enkelte ansøgere giver dog udtryk for, at de mener, at fondene ofte ikke er så risikovillige, og at fondene ofte kommer til at fokusere på de samme tendenser og projekttyper.

”Deres strategiske formål og mål ligner hinanden for meget, det er de samme sager som får penge, og dermed udelukkes meget innovation og nytænkning. De må godt være noget mere modige i deres projektforståelse.”

Ansøgerne i tilfredshedsmålingen angiver at have søgt følgende fonde:

15. Juni Fonden
3F's Medie- og Kulturfond
A.P. Møller Fonden
A/S Banken for Hobro og Omegns Fond
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Aage V Jensen Naturfond
Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient's Fond
Albani Fonden
Arbejdsmiljøforskningsfonden
Asta & Jul. P. Justesens Fond
Augustinusfonden
Beckett-fonden
BHJ-Fonden
Bikubenfonden
Birgit Marie Jensens Mindefond
Bladpuljen
Blue Water Fonden
Bodil Pedersens Fonden
Brand af 1848 Fond
Brebølfonden
Bustrupfonden
Børge Kristensens Mindefond
Carlsberg Sportsfond
Civilsamfundspuljen
Den A.P. Møllerske Støttefond
Den Jyske Sparekasses Støttefond
Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond
Det Obelske Familiefond
Egmont Fonden
Elro Fonden
Elsass Fonden
Energi Fyns Almene Fond
Esbjerg Fonden
Fabrikant Mads Clausens Fond
FLS Industries A/S Gavefond
Fogs Fond
Folketingets Vestindiens pulje
Fonden for Entreprenørskab
Fonden for Sparekassen Himmerland
Fonden Præstø Brand
FrederiksbergFonden
Friluftrådet
FSR’s Studie- og Understøttelsesfond
Færchfonden
Grethe Christiansens Legat
GUDP
Hempel Fonden
Huskunstnerordningen
I.P. Nielsens Fonden
Insero Fonden
Jaschafonden
Jubilæumsfonden Kolding
Jyske Banks almennyttige Fond
Kai D Fonden
Knud Højgaards Fond
Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond
Kulturpuljen, Norddjurs Kommune
Kulturstyrelsen Statens Kunstfond
LAG
Landdistrikternes Materialefond
Landsbypuljen i Skive Kommune
Lauritzen Fonden
Lions Club Viborg
Lokale- og Anlægsfonden
Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond
Ludvigsens legat
Miljø- og Energifonden af 2005
Nordea-fonden
Novo Nordisk Fonden
Ny Carlsbergfondet
Oak Foundation Denmark
Ole Kirks Fond
Oticon Fonden
Otto Mønsteds Fond
Poul Due Jensens Fond
Poul Erik Bech Fonden
Puljen til Grønne Ildsjæle
Randers Musikfond
Realdania
Rise Sparekasse
Roslev Sparekasse Fonden
Rummelig imidt
Salling Fondene
SE Vækstpulje
SEAS-NVE
Skønpuljen
SN's Kultur- og Erhvervsfond
Spar Nord Fonden
Spar Vest Fonden
Sparekassen Himmerland Fond
Sparekassen Kronjyllands Gavefond
Sparekassen Sjælland Fonden
Sportgoodsfonden
St. Brøndum Sparekasses Fond
Statens Kunstfond
Sydbank Fonden
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond
Tonni og Kaj Munksøs Fond
Toosbuys Fond
Toyota-Fonden
Trelleborg Fonden
TrygFonden
Tuborgfondet
Velux Fonden
Viborg Kommunes forebyggelsespulje
Villum Fonden
Vindmøllefonden
Vækstforum Nordjylland
Y's Mens Club