Realdania i vadested med fossile investeringer

Imens Re­al­da­nia ar­bej­der filan­tro­pisk for FN’s kli­ma­mål og ska­ber løs­nin­ger for kon­se­kven­ser­ne af den glo­ba­le op­varm­ning i kyst­by­er­ne, så er for­mu­en pla­ce­ret i nog­le af de mest kli­mafjendt­li­ge sel­ska­ber i ver­den. For­e­nin­gen har in­ve­ste­rin­ger i en lang ræk­ke CO2-tun­ge ak­tier som Exxon, Chevron og Ang­lo Ame­ri­can. Re­al­da­ni­as kli­ma­part­ner, Con­ci­to, me­ner at og­så filan­tro­pi­ske fon­de bør af­dæk­ke de­res egen ri­si­ko i for­hold til kli­maud­for­drin­gen. ”Vi er i et va­de­sted, hvor vi over­ve­jer at læg­ge en stør­re del af vo­res in­ve­ste­rin­ger mis­sions­dre­vet,” for­kla­rer adm. dir. i Re­al­da­nia, Jes­per Ny­gård.

FV19 fondspolitik: Det vil Socialdemokratiet

So­ci­al­de­mo­kra­ti­et er vil­lig til at kig­ge på så­vel an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen som op­løs­nings­reg­ler­ne for de al­me­ne fon­de. Par­tiets fi­nansord­fø­rer Ben­ny En­gel­bre­cht me­ner, at man lø­ben­de bør til­pas­se reg­ler­ne til in­ve­ste­rings­kli­ma­et. Sam­ti­dig vil han ger­ne ha­ve en stør­re di­a­log og vi­den om fon­de­nes be­tyd­ning for sam­fun­det.

Disse kompetencer efterspørges i fondenes bestyrelser

Når er­hvervs­dri­ven­de fon­de sam­men­sæt­ter de­res be­sty­rel­ser, ef­ter­spør­ger de især én be­stemt ty­pe kom­pe­ten­ce: Le­del­ses­kom­pe­ten­ce. Det vi­ser en gen­nem­gang af en ræk­ke fonds­be­sty­rel­ser fo­re­ta­get af Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de. Fonds­spe­ci­fik­ke kom­pe­ten­cer som in­ve­ste­ring, fonds­le­del­se og ud­de­ling står læn­ge­re ne­de på li­sten, men iføl­ge en eks­pert vil det æn­dre sig i frem­ti­den.

Forankringsseminar: Sådan giver du projektet liv

For bå­de fon­de og støt­te­mod­ta­ge­re bli­ver ‘for­ank­ring’ i sti­gen­de grad et nøg­le­ord. Men hvad er for­ank­ring egent­lig, hvor­for er det vig­tigt, og hvor­dan ar­bej­der man bedst med det? De spørgs­mål var på pro­gram­met, da Nor­dea-fon­den tog imod 125 pro­jekt­le­de­re fra he­le lan­det til in­spira­tions­se­mi­nar i Kø­ben­havn.

Museumsfond vil nedbryde fordomme om islamisk kultur

C.L. Davids Fond og Sam­ling er en er­hvervs­dri­ven­de fond, som ejer og dri­ver mu­se­et Davids Sam­ling i Kø­ben­havn. Mu­se­ets sam­ling af is­la­misk kunst er Skan­di­navi­ens stør­ste og ran­ge­rer blandt de fi­ne­ste i ver­den. Fon­dens be­sty­rel­se og le­del­se øn­sker at ud­bre­de kend­ska­bet til den is­la­mi­ske ver­den og der­med ned­bry­de for­dom­me, for­tæl­ler be­sty­rel­ses­for­mand og ad­vo­kat Tor­sten Hof­f­mey­er. Vi teg­ner et po­rtræt.

Nye tal: Når det offentlige innoverer, vil fonde dele erfaringerne

Eva­lu­e­ring står højt på dags­or­de­nen, når fon­de spil­ler en rol­le i of­fent­li­ge in­nova­tio­ner. Det vi­ser en helt ny ana­ly­se fra Cen­ter for Of­fent­lig In­nova­tion ba­se­ret på en om­fat­ten­de spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se i den of­fent­li­ge sek­tor. Iføl­ge Cen­ter for Of­fent­lig In­nova­tion har fon­de i høj grad har fo­kus på at do­ku­men­te­re ef­fekt i for­hold til be­slut­nings­ta­ge­re og at de­le er­fa­rin­ger med an­dre.

Novo Nordisk Fonden udbetalte 1,7 mia. kr i 2018

No­vo Nor­disk Fon­den slår igen egen re­kord for støt­te med 1,7 mia. kr. ud­be­talt i 2018. Det er en stig­ning på 30 pct. i for­hold til 2017.

Novo Holdings investeringsportefølje runder 100 mia. kr.

No­vo Hol­dings fik sam­le­de ind­tæg­ter og af­kast på 11,4 mia. kr. i 2018, og sel­ska­bet har nu eje­ran­de­le i me­re end 100 li­fe sci­en­ce-fo­re­ta­gen­der uden for No­vo Grup­pen. Vær­di­en af in­ve­ste­rings­por­te­følj­en steg til 104 mia. kr. i 2018 fra 96 mia. kr i 2017.

Tre fonde støtter Parasport Danmarks idrætslejr på Lanzarote

Be­vi­ca Fon­den, Be­vi­ca Le­ga­ter og Van­fø­re­fon­den mu­lig­gør sport­s­lejr for men­ne­sker med fy­si­ske han­di­cap sam­men med Pa­r­a­sport Dan­mark. Nu åb­ner lej­ren op for til­mel­ding.

Poul Due Jensens Fond udpeger ny formand

Fon­den bag Grund­fos-kon­cer­nen fo­re­ta­ger ud­skift­nin­ger i be­sty­rel­sen ved fon­dens års­mø­de. Estrid Due He­s­sel­holt over­la­der for­mand­spo­sten til hof­chef Chri­sti­an Schø­nau.

Ny formand i Tryghedsgruppen

Ida So­fie Jen­sen er ny for­mand for Tryg­heds­grup­pen. Tid­li­ge­re for­mand Jes­per Hjul­mand valg­te ik­ke at genop­stil­le.

Ny analyse fra Fondenes Videnscenter sætter fokus på kulturbevillinger

I 2017 be­vil­ge­de fon­de­ne i alt 2,2 mia. kr. til kul­tu­r­om­rå­det. De of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner modt­og 1 mia. kr. el­ler 47 pct. af pen­ge­ne, vi­ser en ny ana­ly­se fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, som sæt­ter fo­kus på fon­de­nes bi­drag til kul­tu­r­om­rå­det.

Dårligt investeringsår i Hedorfs Fond

I regn­ska­bet for 2018 of­fent­lig­gør Hedor­fs Fond et re­sul­tat på -10,2 mio. kr., hvil­ket be­sty­rel­sen be­teg­ner som util­freds­stil­len­de. Det ne­ga­ti­ve re­sul­tat skyl­des et tab i vær­di­pa­pi­rer hos fon­dens in­ve­ste­rings­sel­skab Hedorf A/S.

Lundbeckfonden fører an i stor dansk biotek-investering

Lund­beck­fon­den in­ve­ste­rer sam­men med North-East Fa­mily Of­fi­ce over 330 mio. kr. i det un­ge dan­ske bi­o­tek­sel­skab Sni­pr Bio­me.

Storfonde støtter Genforeningspark i Aabenraa

Aa­ben­raa Kom­mu­ne kan til næ­ste år fejre 100-året for Søn­derjyl­lands gen­for­e­ning med Dan­mark ved at etab­le­re en gen­for­e­nings­park. Par­ken er støt­tet af to stor­fon­de med til­knyt­ning til Søn­derjyl­land.

The Brain Prize går til franske hjerneforskere

Lund­beck­fon­den hædrer fransk for­sker­grup­pes forsk­ning med The Brain Prize på 1 mio. eu­ro. Grup­pen har brugt me­re end 30 år på at di­ag­no­sti­ce­re og for­stå den mest ud­bred­te ar­ve­li­ge blod­pro­p­syg­dom i hjer­nen, CADASIL.

Poul Due Jensens Fond – uddelinger 2018

Po­ul Due Jen­sens Fond støt­ter pri­mært in­den for tre om­rå­der: in­klu­sion på ar­bejds­mar­ke­det, vand og forsk­ning. I 2018 har fon­den ud­delt li­ge un­der 95 mio. kro­ner. Se mod­ta­ger­ne her.

Lilly og Herbert Hansens Fond – uddelinger 2018

Lil­ly og Her­bert Han­sens Fond ud­de­ler til gavn for læ­ge­vi­den­ska­ben, sær­ligt i for­bin­del­se med forsk­nings­pro­jek­ter. Fon­den ud­del­te i 2018 1.033.100 kro­ner. Se li­sten over mod­ta­ge­re her.

Fionia Fond – uddelinger 2018

Fio­nia Fond støt­ter pro­jek­ter, der frem­mer ud­vik­lin­gen i Tre­kan­t­om­rå­det og på Fyn. I 2018 ud­del­te fon­den 1,58 mio. kro­ner. Se li­sten over pro­jek­ter her.

Nyhedsbreve