Annonce

Fondsjob

Danmarks Fone i tal – 2019Danmarks Fone i tal – 2019

Stor forskel på investeringsstrategi i sparekassefondene

Spa­re­kas­se­fon­de som Spar Nord Fon­den og Nor­dea-fon­den in­ve­ste­rer kon­cen­tre­ret i den ak­tie, som ud­gør de­res for­mu­es hi­sto­ri­ske fun­da­ment. Fon­de­ne lø­ber der­med en hø­je­re ri­si­ko end an­dre spa­re­kas­se­fon­de som Bi­ku­ben­fon­den og Spa­re­kas­sen Born­holms Fond, der fo­re­træk­ker at in­ve­ste­re bredt. Vi stil­ler skar­pt på de mar­kant for­skel­li­ge in­ve­ste­rings­stra­te­gi­er, 30 år ef­ter de før­ste spa­re­kas­se­fon­de så da­gens lys.

Rapport: Mange fonde sjusker med personoplysninger

Langt de fle­ste fon­de hånd­te­rer an­søg­nin­ger via e-mail, vi­ser en ny mar­keds­un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get af fir­ma­et Ex­for­ma­ti­cs. Men fon­de­nes ud­bred­te brug af e-mail kan let brin­ge fon­de­ne på kant med per­son­da­ta­reg­ler­ne. Så­dan ly­der ad­vars­len fra fle­re eks­per­ter, der be­kræf­ter un­der­sø­gel­sens bud­skab om, at man­ge fon­de­ne end­nu ik­ke er i mål med GDPR.

Ungdommens Røde Kors vil evaluere via brug af kontrolgrupper

Ung­dom­mens Rø­de Kors (URK) vil af­prø­ve et nyt eva­lu­e­rings­værk­tøj: Brug af kon­trol­grup­per. Det skal ske i sam­ar­bej­de med Cen­ter for Ung­doms­forsk­ning i et pro­jekt om men­tal triv­sel blandt un­ge. Ind­dra­gel­sen af me­to­den er i sig selv et for­søg, men hvis den vir­ker, er pla­nen, at den skal bre­des ud til fle­re af or­ga­ni­sa­tio­nens ind­sat­ser. Der­u­d­over hå­ber URK, at re­sul­ta­ter­ne vil kun­ne bru­ges over for po­li­ti­ke­re og fon­de.

Villum Fonden lancerer omdiskuteret kønsopdeling i ny forskningspulje

Over de næ­ste fem år har Vil­lum Fon­den valgt at øre­mær­ke 75 mil­li­o­ner kro­ner til kvin­de­li­ge for­ske­re in­den for na­tur­fag. I sit for­søg på at af­hjæl­pe en skæv køns­ba­lan­ce på om­rå­det, har fon­den der­med gre­bet til et mid­del, der tid­li­ge­re har væ­ret stærkt ud­skældt i dansk kon­tekst. Vil­lum Fon­den mel­der sig dog klar til at mø­de en even­tu­el kri­tik af val­get og får blandt an­det ros med på vej­en fra Dansk Kvin­de­sam­fund.

Ekspert: Politisk debat uundgåelig, når fonde finansierer verdensmåling i Danmark

Et sundt liv og triv­sel for al­le. Min­dre ulig­hed. Af­skaf fat­tig­dom i al­le for­mer overalt. Så­dan ly­der tre af FN’s i alt 17 ver­dens­mål,…

Handlingsmøde skal nytænke handicap

Over fi­re da­ge vil del­ta­ger­ne på et stort in­ter­na­tio­nalt hand­lings­mø­de – ’Rei­mag­i­ne’ – for­sø­ge at sva­re på, hvor­dan man nytæn­ker han­di­ca­p­om­rå­det. Mø­det af­hol­des i Hels­in­gør i slut­nin­gen af au­gust.

Nordea-fonden åbner ny pulje til at flytte undervisning ud af klasseværelset

Nor­dea-fon­den vil gi­ve fle­re sko­lebørn mu­lig­hed for at mod­ta­ge un­der­vis­ning i det fri. Der­for lan­ce­rer fon­den en ny pul­je til ind­køb af ud­styr, som kan sø­ges af læ­re­re i ind­sko­lin­gen.

Tine Pernille Rohde tiltræder som administrationschef i BRFfonden

Ti­ne Per­nil­le Ro­h­de er pr. 1. maj 2019 til­t­rå­dt en ny­op­ret­tet stil­ling som admini­stra­tions­chef i BRF­fon­den, hvor hun fremad­ret­tet skal va­re­ta­ge ad­mi­ni­stra­tion mv.
Kom­mu­ni­ka­tions­stu­dent
– frist: 25.8.2019

Nyhedsbreve