Annonce

Annonce: Spektrum Fondsmæglerselskab

Vederlag: Sådan lønnes fondsdirektørerne

Der er langt fra top­pen til bun­den, når det kom­mer til di­rek­tør­løn­nen hos de stør­ste dan­ske fon­de. Til gen­gæld er der og­så sto­re for­skel­le på di­rek­tø­rer­nes op­ga­ver og an­svar. Og­så fon­de­nes åben­hed om­kring di­rek­tio­nens løn va­ri­e­rer be­trag­te­ligt. Det vi­ser en ny op­gø­rel­se fo­re­ta­get af Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de.

Carlsbergfondet rydder op i fundatsen: Tuborgfondets bestyrelse er nu en bevillingskomité

Carls­berg­fon­det præ­ci­se­rer nu i sin fun­dats, at Tu­borg­fon­det ik­ke er en selv­stæn­dig fond, og at be­sty­rel­sen er en be­vil­lings­ko­mi­té uden uddelings­kompe­tence. Sam­ti­dig får fon­den lov­lig­gjort ho­nora­rer­ne til komité­med­lem­mer­ne, og in­den læn­ge over­la­der Flem­m­ing Besen­bacher formands­posten i Tuborg­fondet til An­ne Ma­rie-Skov.

Videnskabelige formål driver vækst i årets bevillinger

Fon­de­nes sam­le­de be­vil­lin­ger sti­ger igen i år, og især de vi­den­ska­be­li­ge for­mål dri­ver ud­vik­lin­gen. Det er nog­le af ho­ved­po­in­ter­ne fra det­te års op­gø­rel­se fra Dan­marks Sta­ti­stik, der og­så vi­ser en til­ba­ge­gang i be­vil­lin­ger til so­ci­a­le for­mål og fle­re mid­ler til na­tur- og mil­jø­for­mål. Fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter un­der­stre­ger man, at sta­ti­stik­ken bør læ­ses med en ræk­ke for­be­hold.

Tuborgfondet: Støtte til erhvervslivet skal fylde 50 pct.

Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se har fast­sat en ny mål­sæt­ning for fon­dens ud­de­lin­ger. Frem­over skal halv­de­len af støt­ten væ­re til gavn for er­hvervs­li­vet.

Valgaften i Realdania: ”Det er jo sindssygt mange penge”

Med­lem­mer­ne i Re­al­da­nia har den ul­ti­ma­ti­ve magt over for­mu­en på 23 mia. kr. Hvis de vil­le, kun­ne de kræ­ve med­be­stem­mel­se over ud­de­lin­ger­ne. Og som det sker i pen­sions­kas­ser­ne, kun­ne de rej­se en de­bat om pla­ce­ring af for­mu­en i bed­re for­mål. Men i 18 år har de stil­let sig til­fred­se med, at de filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter dri­ves af et pro­fes­sio­nelt se­kre­ta­ri­at uden­for med­lem­mer­nes ind­fly­del­se. Al­li­ge­vel mø­der de op i hund­red­vis, når Re­al­da­nia in­vi­te­rer til valg­mø­de, mid­dag og un­der­hold­ning. Dan­marks Fon­de er ta­get med til val­gaf­ten i Ti­vo­li Ho­tel & Con­gress Cen­ter for at bli­ve klo­ge­re på de­mo­kra­ti­et og med­lem­mer­ne i lan­dets ri­ge­ste, al­men­nyt­ti­ge, ud­de­len­de for­e­ning.

I Realdania vender magten på hovedet

Filan­tro­pi er, hvad for­e­nin­gen Re­al­da­nia hand­ler om. I mod­sæt­ning til de er­hvervs­dri­ven­de fon­de be­står Re­al­da­nia prin­ci­pi­elt kun af tre grund­sten: Med­lem­mer­ne, for­mu­en og filan­tro­pi­en. Kit­ten, der bin­der det he­le sam­men, er or­ga­ni­sa­tio­nen og det man kal­der gover­nan­ce. Og i Re­al­da­nia er det net­op hér – i ud­fol­del­sen af Re­al­da­ni­as gover­nan­ce – at for­e­nin­gens re­el­le magt over for­mu­en og ud­de­lin­ger­ne lig­ger gemt. Det for­kla­rer Re­al­da­ni­as be­sty­rel­ses­for­mand, Mi­cha­el Bro­ck­en­huus-Scha­ck, i det­te in­ter­view.

Forum for Forskningsfinansiering: Optimisme efter første møde

Oven på før­ste mø­de i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring blom­strer op­ti­mis­men blandt de del­ta­gen­de fon­de. Iføl­ge re­ak­tio­ner­ne er der enig­hed om, at dansk forsk­ning nu har en unik mu­lig­hed for at sæt­te am­bi­tions­ni­veau­et højt. Kna­sten med in­di­rek­te forsk­nings­om­kost­ning­er la­der ik­ke til at kun­ne gi­ve skår i glæ­den, men em­beds­vær­ket skal nu i ar­bejd­s­tø­jet for at skit­se­re far­ba­re ve­je frem.

Fonde vil hjælpe handicappede ud i naturen

En ræk­ke fon­de etab­le­rer nu et stort uden­dørs for­søg­s­la­bo­ra­to­ri­um i sam­ar­bej­de med Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Hen­sig­ten med la­bo­ra­to­ri­et er at gø­re na­tu­ren til­gæn­ge­lig for den grup­pe af men­ne­sker med be­væ­gel­ses­han­di­cap, der i dag ufri­vil­ligt er in­de-men­ne­sker.

Anne-Marie Skov bliver formand i Tuborgfondet

Carls­berg­fon­dets for­mand, Flem­m­ing Be­sen­ba­cher over­la­der for­mand­spo­sten i Tu­borg­fon­det til An­ne-Ma­rie Skov.

LB Fonden uddeler én million kroner til uddannelse

LB Fon­den har net­op gen­nem­ført sin år­li­ge ud­de­lings­run­de og ud­delt pen­ge til syv pro­jekt­for­slag, der var ind­kaldt un­der ver­dens­mål-te­ma­et.

Novo Nordisk Fonden sender studerende til Silicon Valley

Et nyt pro­gram fra No­vo Nor­disk Fon­den skal gi­ve dan­ske stu­de­ren­de ind­blik i in­nova­tion og en­tre­pre­nør­skab. Fon­den har be­vil­get syv mio. kr., så kan­di­dat­stu­de­ren­de fra bl.a. li­fe-sci­en­ce og in­ge­ni­ør­vi­den­skab frem­over kan bli­ve knyt­tet til en op­start­svirk­som­hed i Si­li­con Val­ley hen mod af­slut­nin­gen af de­res ud­dan­nel­se.

Elsass Fonden donerer 150.000 kr. til julehjælp i Frelsens Hær

Med den nye do­na­tio­nen får fle­re af de fat­tig­ste fa­mi­li­er i Dan­mark mu­lig­hed for at hol­de jul i år. Hå­bet er, at især bør­ne­ne der­med får en bed­re op­le­vel­se.

Leo Fondet støtter hudforskning med 400 mio kr.

Den sto­re be­vil­ling går til etab­le­ring af et nyt cen­ter for hud­forsk­ning ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Cen­te­ret skal ba­ne vej­en for bed­re for­stå­el­se, fore­byg­gel­se og be­hand­ling af hud­syg­dom­me.

Nyt professorat bevilget af Poul Due Jensens Fond

På Aal­borg Uni­ver­si­tet ud­næv­nes 38-åri­ge Katja Ho­se til pro­fes­sor i da­ta­lo­gi på bag­grund af en ny be­vil­ling fra Po­ul Due Jen­sens Fond. Den nye pro­fes­sor skal gø­re det let­te­re at navi­ge­re i in­for­ma­tions­ha­vet.

Industriens Fond – uddelinger 2017

Sid­ste år ud­del­te In­du­stri­ens Fond 170,5 mio. kr. til nye pro­jek­ter til frem­me af dansk er­hvervs kon­kur­ren­ce­ev­ne: Se li­sten over mod­ta­ger­ne her.

Knud Højgaards Fond – uddelinger 2017

Knud Høj­gaards Fond har i 2017 ud­delt støt­te for 74 mio. kr. Hver fjer­de ud­de­lings­kro­ne gik til rej­se­le­ga­ter til ud­dan­nel­ses­sø­gen­de, som stod for 72 pct. af an­tal­let af le­ga­ter. Se li­sten over fon­dens ud­de­lin­ger in­den­for de kul­tu­rel­le og so­ci­a­le om­rå­der her.

KR Foundation – uddelinger 2017

KR Fo­un­da­tion be­vil­ge­de i 2017 i alt 55 be­vil­lin­ger for 105 mio. kr. Her­af be­vil­ge­de fon­den 40,4 mio. kr. in­den­for pro­gra­m­om­rå­det bæ­re­dyg­tig fi­nan­si­e­ring, 31,8 mio. kr. in­den­for bæ­re­dyg­tig ad­færd samt 26 mio. kr. til an­dre for­mål. Se pro­jek­ter­ne her.

Tilmeld dig Nyhedsbrevet Danmarks Fonde

KLIK HER

BEMÆRK:
De ful­de ar­tik­ler er for­be­holdt be­ta­len­de abon­nen­ter

Nyhedsbreve