Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.

Ny forskning: Katalytiske fonde bør opbygge deres evalueringskapacitet

For at bli­ve bed­re til at gen­nem­fø­re og an­ven­de eva­lu­e­ring bør fon­de­ne op­byg­ge de­res eva­lu­e­rings­ka­pa­ci­tet. Det er den helt kor­te an­be­fa­ling fra en ny forsk­nings­ar­ti­kel af se­ni­o­r­rå­d­gi­ver Mi­k­kel Ne­der­gaard fra Bi­ku­ben­fon­den. Her ud­dy­ber han si­ne tan­ker og pe­ger på ud­for­drin­ger, som fon­de bør væ­re op­mærk­som på, hvis de vil bli­ve bed­re til at eva­lu­e­re.

Glæde over delvis løsning på arveproblem for ngo-fonde

Ef­ter en æn­dring af fonds­lo­ven kan ar­ve­mid­ler til ngo-fon­de frem­over ud­de­les til for­må­let. Det glæ­der Bør­ne­can­cer­fon­den og SOS Bør­ne­by­er­ne. Men et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb fra af­dø­de men­ne­sker kan fort­sat ik­ke bru­ges til at ind­fri de­res sid­ste vil­je.

Datalæk i erhvervsfond øger fokus på fondes GDPR-håndtering

Be­sty­rel­sen i den er­hvervs­dri­ven­de fond, Fre­de­riks­berg Bo­lig­fond, af­le­ve­re­de i sid­ste uge sin for­kla­ring på et al­vor­ligt da­ta­læk til Da­ta­til­sy­net. Nu vur­de­rer til­sy­nets juri­ster, hvil­ke…

DTU opruster på fundraising

Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet har gen­nem de sid­ste tre år op­byg­get et team til at hjæl­pe for­ske­re og in­sti­tut­ter ved DTU med at hen­te ek­stern fi­nan­si­e­ring fra bå­de EU, of­fent­li­ge og pri­va­te dan­ske fon­de. Den nu fuldt ud­byg­ge­de for­sker­støt­te­en­hed ar­bej­der må­l­ret­tet på at op­byg­ge re­la­tio­ner til de min­dre dan­ske fon­de.

PlanBørnefonden matcher fonde til metodeudvikling og partnerskaber

Når man som ngo skal ska­be ved­va­ren­de for­an­dring og bæ­re­dyg­ti­ge løs­nin­ger, kræ­ver det bå­de et lang­sig­tet per­spek­tiv og en kon­struk­tiv di­a­log med de pri­va­te fon­de. “Det, der er vo­res op­ga­ve som or­ga­ni­sa­tion, er at fin­de det match, der er mel­lem en or­ga­ni­sa­tion og fon­de­ne – så fon­de­ne ik­ke fi­nan­si­e­rer no­get, der ik­ke pas­ser til dem,” si­ger pro­gram­di­rek­tør An­ne Smith Pe­ter­sen.

Otto Mønsteds Fond indgår samarbejde om prisuddelinger

Ot­to Møn­steds Fond og Ma­nu­fa­c­turing Aca­de­my of Den­mark (MADE) ind­går sam­ar­bej­de om to nye pri­ser til un­ge pro­duk­tions­for­ske­re og de­res ba­ne­bry­den­de idéer.

Bikubenfonden giver Årets Reumert videre

En ny or­ga­ni­sa­tion be­stå­en­de af kend­te ak­tø­rer fra kunst- og sce­ne­kun­st­om­rå­det vil i frem­ti­den fø­re pris­ud­de­lin­gen vi­de­re. Der­med er Årets Re­u­mert ik­ke læn­ge­re en del af Bi­ku­ben­fon­dens stra­te­gi på sce­ne­kun­st­om­rå­det.

Concordium Foundation støtter Aarhus Universitets nye blockchain-forskningscenter

Schweizi­ske Con­cor­di­um Fo­un­da­tion, med Lars Sei­er Chri­sten­sen i spid­sen, har støt­tet Aar­hus Uni­ver­si­tets Con­cor­di­um Block­chain Re­search Cen­tre med 50 mio. kr. Cen­tret åb­ner 1. fe­bru­ar.

Villum Fonden åbner nye calls til børn og naturfag

Vil­lum Fon­den vil gi­ve fle­re børn og un­ge mu­lig­hed for at gå til vi­den­skab i fri­ti­den. Og med et helt nyt call kan kom­mu­ner sø­ge om at gi­ve læ­re­re et kom­pe­ten­ce­løft, så de kan le­ve­re prak­tisk un­der­vis­ning in­den for tek­no­lo­gi og it.

Realdania støtter økonomisk tænketank

Re­al­da­nia har valgt at for­læn­ge sin støt­te til den øko­no­mi­ske tæn­ket­ank Kra­ka. Støt­ten til tæn­ket­an­kens ba­sis­drift skal iføl­ge Re­al­da­nia gø­re det mu­ligt for Kra­ka at ska­be ind­sigt og vi­den om nog­le af sam­fun­dets vig­ti­ge pro­blem­stil­lin­ger til bred nyt­te i sam­fun­det.

Villum og Velux Fondene uddelte 888 mio. kr. i 2018

De to al­me­ne fon­des ud­de­lin­ger faldt på pa­pi­ret med 30 pct. i 2018. På det na­tur­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de blev ud­de­lin­ger­ne næ­sten hal­ve­ret sam­men­lig­net med året før trods et sam­let ud­de­lings­ni­veau på 888 mio. kr. Ud­s­vin­get skyl­des de fler­åri­ge vir­ke­mid­ler.

Villum Fonden hædrer forskertalenter

En ræk­ke sær­ligt loven­de un­ge for­ske­re fra tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge di­sci­pli­ner er ble­vet ud­valgt til at væ­re det­te års Vil­lum Yo­ung In­ve­sti­ga­tors. De 21 for­ske­re mod­ta­ger i alt 205 mio. kr. fra Vil­lum Fon­den.

Rekordår i Spar Nord Fonden

An­søg­nin­ger­ne strøm­mer til Spar Nord Fon­den, som sat­te ud­de­lings­re­kord i 2018. Der­ud­over var året præ­get af tre sto­re ny­ska­bel­ser, skri­ver fon­den i en pres­se­med­del­el­se.

Fonde repræsenteret i nyt udvalg for kulturstatistik

Re­præ­sen­tan­ter fra fle­re fon­de og Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter er blandt med­lem­mer­ne i et nyt rå­d­gi­ven­de ud­valg for kul­tur­sta­ti­stik. Ud­val­get er etab­le­ret af Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et i sam­ar­bej­de med Dan­marks Sta­ti­stik og skal bi­dra­ge til ud­vik­lin­gen af sta­ti­stik på kul­tu­r­om­rå­det.

Spar Nord Fonden – uddelinger 2018

Spar Nord Fon­den ud­de­ler til sto­re og små pro­jek­ter i Dan­mark af kul­tu­rel og so­ci­al ka­rak­ter med fo­kus på at støt­te lo­ka­le ildsjæ­le. Fon­den ud­del­te i 2018 62,7 mio. kr. Se li­sten over mod­ta­ge­re her.

Nykredits Fond – uddelinger 2018

Nykre­dits Fond yder støt­te til ini­ti­a­ti­ver in­den for det dan­ske er­hvervs­liv, sær­ligt in­den for byg­ge­sek­to­ren. Sid­ste år ud­del­te fon­den 2,1 mio. kr. Se be­vil­lings­li­sten her.

Fonden Sparekassen Midtdjurs – uddelinger 2018

Fon­den Spa­re­kas­sen Midtd­jurs støt­ter al­men­nyt­ti­ge for­mål på Djursland. I 2018 ud­del­te fon­den 1,3 mio. kr. til lo­ka­le for­mål, pri­mært i form af idræts­for­e­nin­ger og lo­ka­le kul­tur- og er­hvervsak­ti­vi­te­ter. Se mod­ta­ger­ne her.

Tilmeld dig Nyhedsbrevet Danmarks Fonde

KLIK HER

BEMÆRK:
De ful­de ar­tik­ler er for­be­holdt be­ta­len­de abon­nen­ter

Nyhedsbreve