Fondsmyndighed presset i knæ af nedprioritering

Ci­vilsty­rel­sen nå­e­de sid­ste år kun at lø­se godt halv­de­len af de af­tal­te op­ga­ver i resul­tat­kon­trak­ten. Sær­ligt slemt står det til i fond­s­kon­to­ret, hvor bun­ken med uaf­slut­te­de fonds­sa­ger vok­se­de og sty­rel­sen var me­re end 800 af­gø­rel­ser fra at nå sit mål. Me­d­ar­bej­der­ne var be­or­dret til at la­de fonds­sa­ger­ne lig­ge og hjæl­pe til med bun­ke­be­kæm­pel­se på om­rå­der med stør­re po­li­tisk be­vå­gen­hed. ”Kor­te­re sags­be­hand­ling­sti­der er en top­pri­o­ri­tet for den nystar­te­de di­rek­tør,” si­ger Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pa­pe Po­ul­sen til Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de.

Nyt værktøj hjælper fondsbestyrelser med selvevaluering

Mens eva­lu­e­ring bli­ver et vil­kår for sta­dig fle­re me­d­ar­bej­de­re i og uden for fonds­ver­de­nen, har man­ge fonds­be­sty­rel­ser end­nu ik­ke pro­ce­du­rer for sel­ve­va­lu­e­ring på plads. Fir­ma­et bag et nyt di­gi­talt værk­tøj hå­ber nu at hjæl­pe be­sty­rel­ser­ne i gang.

Her står fondene efter kritik af nationale tests

En ræk­ke dan­ske fon­de har be­vil­get pen­ge til ind­sat­ser og føl­ge­forsk­ning ba­se­ret på de kri­ti­se­re­de na­tio­na­le tests. Men selv­om for­ske­re på om­rå­det er eni­ge om, at te­ste­ne kun­ne væ­re me­re præ­ci­se, er de ik­ke eni­ge om kon­se­kven­ser­ne for de fonds­fi­nan­si­e­re­de ind­sat­ser.

Nordea-fonden vil slå et slag for demokratiet

De­mo­kra­ti­et er stærkt i Dan­mark. Og net­op der­for er ti­den in­de til at styr­ke un­ges de­mo­kra­ti­ske del­ta­gel­se end­nu me­re. Det me­ner adm. di­rek­tør i Nor­dea-fon­den, Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, der ser frem til at kun­ne støt­te fle­re un­ges en­ga­ge­ment i sam­fun­det over de kom­men­de år.

Fonden Ensomme Gamles Værn driver ’gerontologisk gartneri’

Fon­den En­som­me Gam­les Værn har skar­pt fo­kus på at af­hjæl­pe en­som­hed og mar­gi­na­li­se­ring blandt æl­dre men­ne­sker. Det sker ved at støt­te og iværk­sæt­te forsk­ning, for­mid­ling og so­ci­a­le ind­sat­ser til gavn for de æl­dre men­ne­sker, der har mindst – bå­de so­ci­alt og øko­no­misk. Fon­dens di­rek­tør og forsk­nings­le­der Chri­sti­ne E. Swa­ne gør des­u­den en stor ind­sats for at støt­te op om un­ge stu­de­ren­des in­ter­es­se i det­te felt. Vi mød­te hen­de til et in­ter­view om fon­dens ar­bej­de.

FV19 fondspolitik: Det vil Liberal Alliance

Li­be­ral Al­li­an­ce vil æn­dre op­løs­nings­græn­sen for de al­me­ne fon­de. For det gi­ver in­gen me­ning, at ud­de­lin­ger ædes op af ad­mi­ni­stra­tion, si­ger par­tiets fi­nansord­fø­rer Jo­a­chim B. Ol­sen. Han vil og­så ger­ne kig­ge på kon­so­li­de­rings­fradrag og an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se, og han me­ner, det vil væ­re klogt at pla­ce­re bå­de er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de un­der Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et.

Forsker til fonde: Hjælp med at reparere de nationale tests

Ef­ter den se­ne­ste tids blæst om folke­sko­lens na­tio­na­le tests, ap­pel­le­rer en for­sker på om­rådet nu til de dan­ske fon­de om at bi­dra­ge til ud­vik­lin­gen af te­ste­ne. Med fon­de­nes hjælp kan vi få løst et sam­fund­spro­blem og gø­re Dan­mark til et fo­re­gang­sland på om­rådet, ly­der det så­le­des fra Chri­sti­an Chri­strup Kjeld­sen fra DPU, Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Bikubenfonden fusionerer med kollegiefond

Bi­ku­ben­fon­den er pr. 11 april fu­sio­ne­ret med Kol­le­gie­fon­den Bi­ku­ben, som ejer tre kol­le­gi­er. Over­skud­det på kol­le­gie­drif­ten vil frem­over gå til ud­de­lin­ger in­den­for Bi­ku­ben­fon­dens ud­de­lings­stra­te­gi.

Nyt bestyrelsesmedlem i Fonden Ensomme Gamles Værn

Tid­li­ge­re di­rek­tør i Le­go Fon­den, Mor­ten Aa­gaard, ind­træ­der i be­sty­rel­sen for Fon­den En­som­me Gam­les Værn.

Fond bag stål- og teknikgrossist øger uddelingerne

Lemvigh-Mül­ler Fon­den ud­del­te 8,8 mio. til so­ci­a­le, kul­tu­rel­le og pro­duk­ti­ve for­mål i 2018. Det er ca. fi­re mil­li­o­ner kr. me­re end 2017.

Detailkæde-fond afsætter 540 mio. kr. til sociale formål

Fon­den Bil­te­ma Fo­un­da­tion vil do­ne­re 540 mio. kr. til for­mål in­den for so­ci­al ud­vik­ling i Dan­mark og re­sten af ver­den.

Augustinus Fonden uddeler 60 mio. kr. til nyreforskning

Au­gusti­nus Fon­den af­sæt­ter 20 mio. kr. om året i tre år til forsk­ning i kro­ni­ske ny­re­syg­dom­me. Med be­vil­lin­gen fo­ku­se­rer fon­den sin stra­te­gi på syg­doms­om­rå­det.

Villum Fonden bevilger 410 mio. kr. til topforskere

Be­vil­lin­gen går til 11 tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge for­ske­re fra ind- og ud­land, der er ud­valgt til at væ­re Vil­lum In­ve­sti­ga­tors i 2019.

Egmont Fonden øremærker 10 mio. kr. til ordblinde børn og unge

Eg­mont Fon­den sæt­ter i en ny an­søg­nings­run­de fo­kus på, hvor­dan man bedst hjæl­per og støt­ter ord­blin­de børn og un­ge, som vok­ser op i ud­for­dre­de fa­mi­li­er. Fon­den for­ven­ter at ud­de­le i alt 10 mio. kr. på om­rå­det.

Augustinus Fonden – uddelinger 2018

Au­gusti­nus Fon­den støt­ter for­mål in­den for tre spor: kunst & kul­tur, vi­den & ud­dan­nel­se samt so­ci­a­le ind­sat­ser. I 2018 ud­del­te fon­den 318,5 mio. kr. Se mod­ta­ger­ne her.

Dansk Kræftforskningsfond – uddelinger 2018

Dansk Kræft­forsk­nings­fond støt­ter sær­ligt un­ge for­ske­re, der star­ter nye forsk­nings­pro­jek­ter. I 2018 ud­del­te fon­den 3.989.000 kro­ner. Se mod­ta­ger­ne her.

Fanefjord Sparekasses Fond – uddelinger 2018

Fa­nefjord Spa­re­kas­ses Fond ud­de­ler til al­men­nyt­ti­ge for­mål på Møn, Bo­gø og Ny­ord. I 2018 ud­del­te fon­den 1.635.000 kro­ner. Se li­sten over mod­ta­ge­re her.

Nyhedsbreve