Østifterne frigør en milliard i filantropisk kapital

Foreningen Østifterne kan se frem til at uddele markant flere penge til lokale ildsjæle, skadeforebyggelse og humanitære hjælpeaktiviteter, hvis Forenet Kredit den 23. no­vem­ber giver grønt lys for salg af Nykredit-aktier til pensionsselskaber. Som led i aftalen ind­kasserer Østifterne godt en milliard kroner, og det kan blive en gevinst for fore­ning­ens medlemsdemokrati, når afkastet skal uddeles til de almennyttige formål.

Demokrati
Direktør i Østifterne, Lars Suhr Olsen har en forventning om, at det øgede uddelingsniveau kan sætte yder­li­gere skub i foreningsdemokratiet blandt medlemmerne.

Østifterne rykker indtil flere filantropiske vægtklasser opad, når foreningen som en del af Ny­kre­dit-aftalerne realiserer halvdelen af sine aktier, svarende til 1,62 pct. af aktiekapitalen, i Nykredit A/S. Salget vil lægge over en milliard kroner til den likvide del af formuen i den med­lems­ba­se­rede forening, som dermed kan forvente betydeligt højere finansielle indtægter.

Indtil nu har 80 procent af Foreningen Østifternes formue været bundet i Nykredit-aktierne, som sjældent har givet udbytte eller har kunnet omsættes på et likvidt marked. Forrentning af en fri formue på andre ca. 250 mio. kr. har hidtil gjort det muligt at uddele 10 mio. kr. i gen­nem­snit om året til forskellige formål. Men med den kommende aktiehandel vil der frem­over være langt flere penge til filantropiske indsatser.

”Den omstændighed, at vi nu får frigivet en kapital på 1,1 mia. kr. betyder selvfølgelig, at vi har en forventning om at få en væsentlig større finansiel indtægt. Dertil kommer, at vi stadig har en aktiepost på 1,62 pct. i Nykredit, og ligesom de nye investorer forventer vi, at der nu også begynder at komme udbytte fra Nykredit-aktierne. Så det er et helt andet niveau på 50-60 mio. kr. om året, vi fremover kan uddele,” siger direktør i Østifterne, Lars Suhr Olsen.

Østifterne støttede sidste år 115 projekter, hvoraf mange af dem var ganske små. Støtte­be­lø­bene ligger fra 25.000 kr. op til en million. Med det kraftigt forøgede filantropiske ud­de­lings­bud­get bliver der også mulighed at imødekomme større ansøgnings­beløb end tidligere, for­tæller Lars Suhr Olsen.

”Vi kan godt lide at støtte lokale initiativer og frivillige ildsjæle, der får nogle gode idéer og gerne vil starte noget op. Dét vil vi gerne fortsætte med, men det er klart, at når vi nu fem-seksdobler vores ud­de­lings­ni­veau, så kan vi ikke bare øge antallet af små uddelinger til­sva­ren­de, for det ville nødvendiggøre en langt større administration. Til gengæld giver det os mulighed for at støtte større og mere langsigtede projekter, end vi har gjort hidtil,” siger han.

Direktøren er i øjeblikket den eneste ansatte i Østifterne, og på trods af den forventede ind­tægts­frem­gang er det ikke meningen, at se­kre­ta­ri­atet skal udvides med mange program­med­arbej­dere. Østifterne har ikke aktuelle planer om at blive en ny spiller på markedet for kata­ly­tisk filantropi.

”Det er ikke vores ambition at blive en stor administrativ organisation. Vi foretrækker at holde omkostningerne så lavt som muligt, således at der bliver flere penge til uddelinger. Derfor vil vi hellere indgå samarbejde med dygtige projektledere sådan, at administrationen er en variabel omkostning for os,” siger Lars Suhr Olsen.

Mere aktivt demokrati

Direktør Lars Suhr Olsen har desuden en forventning om, at den store formue kan sætte yder­li­gere skub i foreningsdemokratiet blandt medlemmerne, som består af for­sik­rings­kund­er i Nykredit Forsikring, der i år 2000 fusionerede med det gensidige forsikrings­selskab, Østif­terne Forsikring. Kunderne i hver af landets fem regioner vælger et antal delegerede til delegeretforsamlingen, som er Østifternes øverste myndighed.

Men indtil nu har interessen for at stille op ikke været så stor, og derfor er samtlige dele­ge­rede valgt ved fredsvalg.

”I forbindelse med vedtægtsændringerne sidste år vedtog vi at nedsætte antallet af stillere fra 25 til 10, som skal til for at blive opstillingsberettiget som delegeret kandidat. Det skal gøre det lettere at stille op, og jeg vil tro, at formueforøgelsen også kan øge interessen.”

Østifternes delegerede har på flere måder indflydelse på prioriteringen af de ved­tægts­be­stemte uddelingsområder, og derfor stod bestyrelsen og de 35 delegerede allerede midt i en udviklingsproces i forhold til de fremtidige indsatsområder, da forudsætningerne pludselig så ud til at ændre sig, fortæller Lars Suhr Olsen.

”Indtil for ganske få dage siden har vi arbejdet efter en plan, der gik ud på, at Nykredit blev børsnoteret i 2018, og vi dermed kunne regne med en øget finansindtægt fra 2019. Men det bliver formentlig fremrykket nu, og det betyder, at vi intensiverer de drøftelser i bestyrelsen og delegeretforsamlingen, som vi igangsatte i november 2016. Formålet var at få input fra de delegerede om, hvad vi fremover kan arbejde med under forudsætning af et forhøjet ind­tje­nings­niveau,” siger han.

Direktøren og bestyrelsen trækker også på de delegeredes viden og erfaringer, når der skal udvælges potentielle støtteegnede projekter.

”Vi har gode erfaringer med, at vores delegerede holder øje med, hvad der foregår lokalt, og hvis de har nogle gode forslag til, hvad der kan støttes lokalt, så gør vi det. Der har de dele­ge­rede en betydelig indflydelse på uddelingerne,” siger Lars Suhr Olsen.

Østifterne blev tilbudt at sælge aktierne i Nykredit A/S i forbindelse med, at et konsortium af pensionsselskaber har tilbudt Nykredit-kunderne i foreningen Forenet Kredit, at købe en del af deres aktier i finanskoncernen i stedet for – som ellers planlagt – at lade real­kre­dit­kæm­pen børsnotere til næste år. Salget er derfor betinget af, at Forenet Kredit på et repræ­sen­tant­skabs­møde den 23. november vedtager at acceptere købstilbuddet.