Folkemødet 2019: Her bliver der zoomet ind på fondsbranchen og på fondene som aktører i samfundet

Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har gået årets folke­møde-pro­gram efter i sømmene og peger her på otte arran­gementer, hvor fonds­branchen og ikke mindst fondenes rolle i den dan­ske sam­funds­udvik­ling bliver sat til debat. Derud­over giver vi et overblik over de ar­ran­ge­men­ter, hvor en række fonde er repræ­sen­teret enten som arran­gører eller pa­nel­del­ta­ge­re i debatterne.

Folkemødet 2018 (foto: Joshua Tree Photography) Fol­ke­mø­det 2018 (fo­to: Jos­hua Tree…