NGO’er og indsamlende fonde opdyrker arvemarkedet

Velgørende organisationer investerer i øjeblikket kraftigt i at opdyrke markedet for arv og testamentariske gaver. Samlet set modtager indsamlende foreninger og fonde mere end en halv milliard kr. i arv om året. Men potentialet er endnu større, og derfor sætter orga­ni­sa­tionerne ind med flere forskellige redskaber for at hverve flere testatorer. Arve­mar­keds­fø­ring er et voksende fokus­område for ngo’erne.

Arv & testamente
31 indsamlende foreninger og fonde er gået sammen om et nyt fælles arvemarkedsføringstiltag, DetGodeTestamente.dk, for at få flere dan­ske­re til at skrive testamente. “Det behøver ikke at være meget store beløb, og man behøver ikke at være rig,” siger projektleder Dorte Hee.

På fem år er de velgørende organisationers arveindtægter steget med 16 procent. Sidste år modtog de indsamlende fonde og foreninger 584 mio. kr. fra mennesker, der havde betænkt en god sag i deres testamente. Det fremgår af den seneste indtægtsanalyse fra de inds­am­lende organisationers brancheorganisation, ISOBRO.

Men dette marked kan blive endnu større, vurderer flere af organisationerne, som for tiden investerer ressourcer i oplysning og rådgivning om at oprette testamenter, som sikrer, at man fortsat kan støtte sin yndlingsorganisation, selv efter man er død. Arvemarkedsføring udgør en større del af den samlede langsigtede fundraisingstrategi i flere velgørende organisationer.

En de organisationer er Hjerteforeningen, som i øjeblikket søger en medarbejder med selv­stæn­digt ansvar for arvemarkedsføring.

”Vi har også tidligere haft fokus på området, men det nye er, at vi opretter en fuldtidsstilling til en projektleder for arvemarkedsføring. Det tiltaler mange af vores medlemmer at bidrage til vores forskning, som er en langsigtet indsats for at forebygge hjerte-kar-sygdomme. Sam­ti­dig er arv og testamente et emne, der er vanskeligt tilgængeligt, og derfor vil vi gerne sikre, at vi kan give den information og viden, der er brug for,” siger chefjurist i Hjerteforeningen, Ann Marie Panduro.

Hun er desuden formand for en styregruppe bag 31 indsamlende foreninger og fonde, der er gået sammen om et nyt fælles arvemarkedsføringstiltag, DetGodeTestamente.dk, for at få flere danskere til at skrive testamente.

For selv om de indsamlende organisationer i princippet konkurrerer med hinanden om at skaf­fe flest penge til netop deres område, så giver det god mening at være fælles om et komplekst og vanskeligt område, som arv, fortæller den daglige leder på fællesinitiativet, som sekretariatsbetjenes fra Kræftens Bekæmpelse.

”Ressourcemæssigt giver det en kæmpe fordel. Det er et område, som kræver, at man in­for­me­rer over lang tid, og der tror vi på, at vi oplyser bedre og mere effektivt, hvis vi gør det sammen. Det er samtidig et følsomt område, som mange oplever som meget tabubelagt. Ved at gøre det i fællesskab og indgå samarbejde med to advokatforeninger, kan vi præsentere folk for nogle muligheder, uden at vi hver især skal tale vores sag over for folk,” siger pro­jekt­le­der for organisationerne bag Det Gode Testamente, Dorte Hee.

Undersøgelser viser, at det kun er cirka to procent af befolkningen, der betænker velgørenhed i deres testamente, men 17 procent der skriver testamente. Samtidig ved man, at op mod 80 procent af befolkningen støtter velgørende organisationer mens de er i live. På den baggrund ser organisationerne bag initiativet et potentiale i at bryde tabuet om at tale om døden, og få flere til at tage stilling til at skrive testamente. Via sitet kan potentielle testatorer få uaf­hæng­ig rådgivning om deres privatøkonomiske forhold efter døden, og desuden giver orga­ni­sa­tionerne et tilskud på advokatregningen på op til 5.000 kr. til personer, der vælger at ind­skri­ve et velgørende formål i testamentet.

Ifølge Dorte Hee eksisterer der flere misforståelser og fordomme om arv, og en vigtig pointe i oplysningsarbejdet er, at testamenter ikke er forbeholdt barnløse eller særligt formuende men­nesker.

”Når man taler om arv, handler det først og fremmest om de pårørende. Sådan bør det også være. Men der er nok mange, der ikke er opmærksomme på, at kan man nøjes med at tes­ta­men­tere en lille del til den velgørende sag, man ellers har støttet, mens man var i live. Det behøver ikke at være meget store beløb, og man behøver ikke at være rig. Det er der ikke så mange, der tænker over, at det kan man gøre samtidig med at ens nærmeste bliver betænkt,” siger Dorte Hee.

Fællesprojektet Det Gode Testamente har været to år undervejs og er blandt andet igangsat med inspiration fra lignende modeller i udlandet.

Personligt møde og viden om støtteformål

En af de velgørende organisationer, der har valgt at stå uden for initiativet, er den ikke-er­hvervs­dri­vende fond, Læger uden Grænser. Organisationen har i flere år haft forøget fokus på arvemarkedsføring og oplever en stigende interesse i det at testamentere til nød­hjælps­ar­bejdet.

Læger uden Grænser har siden 2014 jævnligt afholdt informationsmøder om arv og testa­men­ter. Det sker to gange om året – én gang i København og én gang i Aarhus – og her kan interesserede få gode råd fra en uafhængig advokat om arveregler og det at oprette testa­men­ter. Derudover kan de høre nærmere om Læger uden Grænsers humanitære indsatser i ud­land­et.

”Mange kan godt lide det personlige møde hos os, hvor de kan tale med advokaten og des­uden høre om den reelle forskel, man er med til at gøre, hvis man støtter os. For mange er det jo et spørgsmål om tillid, når det handler om at testamentere, og derfor vil de naturligvis ger­ne have ansigter på. Vi oplever, at der er en stigende efterspørgsel efter det,” siger fonds­an­svar­lig i Læger uden Grænser, Ramy Antoine Hoffmann.

Tidligere på måneden mødte 30 personer op til et sådant arvemøde hos Læger uden Grænser i København, fortæller han.

”Det er folk, der er ret motiverede for at testamentere til os, der kommer til møderne, og vi oplever helt klart en stigning i antallet af mennesker, der ønsker at testamentere til os.”

Organisationen har konstateret en pæn stigning i arvedonationerne over de senere år. Sidste år havde fonden arveindtægter på godt 38 mio. kr., hvilket udgjorde ca. 22 pct. af de samlede indtægter. Og det er blandt andet også derfor, at Læger uden Grænser i første omgang har valgt ikke at være med i samarbejdet om Det Gode Testamente:

”Det kan ikke udelukkes, at vi kommer med senere, men vi havde bare ikke mod på at hoppe med allerede før vi vidste, hvordan look and feel ville være og hvordan indholdet bliver,” siger Ramy Antoine Hoffmann.

I styregruppen bag Det Gode Testamente er man åben overfor at få flere indsamlende or­ga­ni­sa­tioner med i fællesinitiativet:

”Det er helt overvældende, at vi kunne få 31 organisationer med, uden at vi har gjort en aktiv indsats for at promovere det, og uden de kunne se, hvordan kampagnen ser ud. Jo flere jo bed­re, og vi vil naturligvis gerne have endnu flere organisationer med, og derfor går vi nu i gang med at være mere opsøgende. Alle er velkomne,” siger Ann Marie Panduro, der er styre­grup­peformand i Det Gode Testamente.

Følgende organisationer er med i initiativet:

 • Aids-Fondet
 • Alzheimerforeningen
 • Amnesty International
 • Bibelselskabet
 • Børn, Unge & Sorg
 • Børnecancerfonden
 • CARE Danmark
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Danske Hospitalsklovne
 • Danske Sømands- og Udlandskirker
 • Den Danske Naturfond
 • Diabetesforeningen
 • Dyrenes Beskyttelse
 • Folkekirkens Nødhjælp
 • Foreningen Grønlandske Børn
 • Gigtforeningen
 • Hjernesagen
 • Hjerteforeningen
 • Julemærkefonden
 • KFUKs Sociale Arbejde
 • Kræftens Bekæmpelse
 • Lungeforeningen
 • Mellemfolkeligt Samvirke
 • Oxfam IBIS
 • Plan Danmark
 • Psykiatrifonden
 • Scleroseforeningen
 • SOS Børnebyerne
 • UlykkesPatientForeningen
 • World Animal Protection
 • WWF Verdensnaturfonden