Det europæiske fondsnetværk DAFNE forlanger et 'indre fondsmarked'

De europæiske fonde har for uensartede vilkår både politisk og juridisk, mener DAFNE. Som svar på udfordring­erne er der behov for at stå sammen og for at arbejde for æn­dring­er af EU-lovgiv­ningen. På Fondenes Dag forlanger fonds­net­værket derfor et 'indre fonds­marked' i Europa.

DAFNE – Donors and Foundations Networks in Europe
 

De i alt 144.000 eu­ro­pæ­i­ske fon­de in­ve­ste­rer år­ligt om­kring 540 mil­li­ar­der kro­ner med hen­blik på blandt an­det at…