EFC og DAFNE kræver opbakning til den nye politiske linje

De to europæiske fondsorganisationer EFC og DAFNE publicerede i januar en rapport om de fælles udfordringer for filantropiske organisationer i Europa. Rapporten identificerer en række områder, hvor politisk handling ifølge organisationerne er nødvendig for at sik­re manøvrerum for det filantropiske arbejde. Flere danske fonde har tidligere udtrykt skep­sis over for en po­li­ti­se­ring af det filantropiske arbejde, men både EFC og DAFNE for­ven­ter fuld opbakning til den nye politiske linje.

EFC, Dafne, EVPA

Da The European Foundation Centre (EFC) i april 2017 udsendte en protestskrivelse mod den ungarske regerings indblanding i civilsamfundet, var Carlsbergfondet det eneste af ti danske EFC-medlemmer, der støttede protesten. Vurderingen var hos de øvrige ni danske EFC-med­lem­mer, at protestskrivelsen var en tand for politisk.

Men EFC og samarbejdspartneren Donors and Foundations Network in Europe (DAFNE) har ikke tænkt sig at skrue ned for det politiske arbejde – tværtimod. I en fælles rapport fra ja­nu­ar 2018 skitserer EFC og DAFNE en række politiske mærkesager, som foreningerne har tænkt sig at forfølge som en del af et udvidet interessevaretagelsesarbejde. Og foreningerne kræver opbakning til arbejdet fra deres medlemmer. Det uddyber de overfor Nyhedsbrevet Danmarks Fonde.

”Vi forventer ikke alene, at vores styrelsesgruppe står bag EFCs [politiske, red.] strategi, men endog at alle medlemmer står bag strategien om at arbejde mod et mulighedsskabende miljø for filantropi. At pleje filantropien og fremme sektoren er nøglen til vores strategi for 2016-2022, som blev tiltrådt af vores medlemmer på vores årlige generalforsamling i maj 2016. Vo­res strategi anerkender, at den bedste måde at pleje et blomstrende filantropisk miljø er at arbejde aktivt sammen med den bredere filantropiske infrastruktur. En del af dette arbejde vil bestå i at etablere bedre forbindelser til institutioner og øge vores engagement i poli­tik­ud­vik­ling og interesse­varetagel­ses­arbejde som en vej til indflydelse på områder som påvirker in­sti­tu­tio­nel filantropi. Vi sigter mod at forstærke sektorens stemme ved at føre diskussioner om centrale områder som socialpolitik og ved at fostre nye ideer. Vores mål er ikke kun at tilbyde et rum, hvor fonde kan diskutere disse spørgsmål, men også at bygge broer mellem centrale filantropiske foreninger og myndigheder på tværs af Europa,” siger talsmand Catherine Len­non fra EFC.

Fondenes stemme skal høres

DAFNE er den pan-europæiske paraplyorganisationer for nationale fondsforeninger og fonds­net­værk. Her forventer administrerende direktør, Max von Abendroth, også opbakning fra sine medlemmer til det politiske arbejde.

”Vores medlemmer støtter fuldt ud den nye strategi. Donorer og fonde i Europa udfordres af en række juridiske og administrative barrierer: De åbenlyse barrierer for græn­se­over­skri­den­de filantropi – de omkostningstunge og bureaukratiske regler om anti-hvidvask og de nyligt indførte restriktioner på valutaoverførsel i visse EU-medlemslande er bare et par eksempler på, hvordan filantropisk arbejde i Europa bliver begrænset. Donorers og fondes stemme må og skal høres af myndighederne. Dét arbejder DAFNE-medlemmer i 26 europæiske lande på, og DAFNE i Bruxelles arbejder på samme udfordring i alliance med nøglespillere i feltet som EFC og EVPA. I takt med at vi arbejder koordineret sammen, vil vores sektor være i stand til at skabe et bedre miljø for filantropi i Europa i de kommende år,” siger Max von Abendroth.

DAFNE koordinerer national fondslobbyisme

I Danmark har bestyrelsen i Fondenes Videnscenter allerede markeret, at man muligvis er in­teres­seret i et medlemskab hos DAFNE. Og et medlemskab vil efter alt at dømme betyde, at politisk arbejde bliver en del af dagsordenen.

”Interessevaretagelse er en mærkesag for DAFNE. Vi styrker vores synlighed i Bruxelles for at repræsentere interesserne hos de europæiske donorer og fonde mere effektivt. I oktober 2017 tiltrådte jeg som den nye administrerende direktør for DAF­NE med hjemsted i Philanthropy House tæt ved EU-institutionerne. Med min baggrund inden for EU-interessevaretagelse bring­er jeg en erfaring til sektoren, som fint afspejler den strategiske beslutning taget af DAF­NE-medlemmerne for et år siden. Sammen med andre filantropiske netværk i Europa som EFC og EVPA sigter DAFNE mod at øge interessevaretagelsesarbejdet blandt Europas do­no­rer og fonde i forhold til EU-institutionerne,” siger administrerende direktør i DAFNE, Max von Abendroth.

Han fortæller, at medlemsorganisationerne også støtter hinanden ved at dele viden og sparre om problemstillingerne i de enkelte landes fondssektorer:

”Samtidig begynder DAFNE og dets medlemmer at koordinere det nationale inter­es­se­va­re­ta­gel­ses­ar­bej­de gennem den nyligt etablerede Komité for Juridiske Anliggender. 22 ud af 26 af DAFNEs medlemsnetværk er aktivt involveret i denne komité og drager fordel af at dele in­for­ma­tion om og støtte til hinandens nationale udfordringer,” siger han.

Og Catherine Lennon støtter Max von Abendroths erklæring om, at et samlet politisk ståsted bliver en del af fremtiden i europæisk fondsarbejde:

”At fremme og sikre et mulighedsskabende miljø for filantropi har altid været en nøgle­prio­ri­tet for EFC. Netop fordi filantropiens evne til at agere er under pres i dele af Europa, og mil­jø­et for grænseoverskridende filantropi er utilfredsstillende, så er det vigtigt at stå sammen for at kultivere det bedst mulige miljø, for at filantropien fortsat kan spille sin vitale rolle i at tack­le nutidens udfordringer. Resultaterne af den fælles rapport giver nu indsigter i ud­vik­ling­en af en ny plan for de næste år og identificerer de mest nyttige initiativer at arbejde på som sektor og med det nye Europæiske parlament,” siger Cathrine Lennon.

Vil påvirke nyt EU-parlament og kommission

Afsættet for den nye politiske linje er rapporten, som blev publiceret i januar 2018. Og det er et godt tidspunkt at opnå lydhørhed i forhold til et nyt hold af politiske beslutningstagere, mener DAFNEs direktør:

”Rapporten er startskuddet til en fælles strategi for interessevaretagelse, der skal øge syn­lig­heden af den filantropiske sektor på europæisk niveau. Rapporten identificerer de nationale og europæiske udfordringer, som vores sektor står over for på tværs af Europa og skitserer potentielle løsninger. Timingen kunne ikke være bedre: I 2019 bliver et nyt parlament valgt og en ny kommission bliver udnævnt. Hvis vores sektor vil være sikker på, at dens bekymringer bliver adresseret af det nye hold politikere, så må vi have dem på dagsordenen i løbet af de kommende måneder. Rapporten er en vigtig milepæl i forhold til at styrke det fælles in­ter­es­se­vare­ta­gel­ses­ar­bej­de fra EFC og DAFNE. Den kommende konference om EU-politik or­ga­ni­se­ret af EFC, DAFNE og EVPA den 28. maj 2018 i Bruxelles, ‘Filantropi-SCRUM: Sam-skabelse af det fælles marked for filantropi’ bliver endnu en vigtig milepæl,” siger Max von Abendroth.

Også Catherine Lennon fra EFC fortæller, at rapporten er udgangspunktet for den nye po­li­tis­ke linje.

”Hen mod slutningen af 2016 efter afvisningen af det fælles initiativ for en europæisk fonds­sta­tut, besluttede EFC sig for, sammen med DAFNE, at igangsætte en fælles akademisk und­er­sø­gel­se for at kortlægge og evaluere udfordringer og muligheder vedrørende rammerne for institutionel filantropi i Europa med det mål at stimulere diskussioner og strategisk tænkning om vores fremtidige interesse­vare­tagel­ses­arbejde. Vi ville gerne have et overblik over, hvad EU-traktaten og andre værktøjer kan tilbyde i forhold til at skabe og beskytte et mu­lig­heds­ska­ben­de miljø for vores sektor. EFC vil nu bruge undersøgelsens resultater og yderligere in­for­ma­tion/videndeling med eksperter og sektoren til at udvikle en plan for Europas fi­lan­tro­pis­ke sektor med det mål at beskytte vores License to Operate og udvikle rummet for fi­lan­tro­pi på tværs af Europa og dets positive indflydelse på det bredere civilsamfund. Vi forventer at tage endnu et skridt den 28. maj 2018, når sektoren mødes med politikere om forskellige sek­tor­ud­for­dring­er, som rapporten identificerer, for at diskutere indgange og mulige veje frem i Bruxelles. Interes­serede parter kan bede om at blive inviteret,” slutter Catherine Lennon, tals­mand i EFC.