Fondstilsyn iværksætter uddelingskontrol

Erhvervsstyrelsen planlægger at gennemføre et kontrolforløb med de erhvervsdrivende fondes uddelinger. Nye redskaber i erhvervsfondsloven har givet bedre mulighed for at tjekke om fondene overholder uddelingsreglerne.

Siden implementeringen af den nye erhvervsfondslov har fondstilsynet i Erhvervsstyrelsen ikke gennemført systematiske kontroller på uddelingsområdet.

Fokus har blandt andet ligget på God Fondsledelse, hvor styrelsen har gennemført und­er­sø­gel­ser om fondenes lovpligtige redegørelser. Fondstilsynet har kontrolleret om fondene har hus­ket at indsende redegørelserne, og om de har redegjort korrekt for de 16 anbefalinger for god fondsledelse ud fra følg-eller-forklar-princippet.

Efter første kontrolrunde udsendte fondstilsynet påbud til 381 fonde om at rette op på de lov­plig­ti­ge redegørelser.

Nu er en lignende type undersøgelse på vej på uddelingsområdet, fortæller fuldmægtig i fonds­tilsynet, Casper Quvang Hansen.

”Vi planlægger en temakontrol om uddelinger i løbet af det kommende år. Hvordan den kon­kret skal udføres, er der endnu ikke taget stilling til,” siger han.

Nye redskaber

Med den nye erhvervsfondslov har fondstilsynet fået et nyt redskab, der gør det lettere at kon­trollere om fondenes konkrete uddelinger er i overensstemmelse med fundatsen og er­hvervs­fondsloven. Fondene er nemlig forpligtede til hvert år at indsende en le­ga­tar­for­teg­nel­se over de enkelte uddelinger, som er bevilget i det pågældende regnskabsår.

Legatarfortegnelserne vil givetvis være en del af fondstilsynets temakontrol i løbet af 2018, men hvordan formen og indholdet bliver tilrettelagt er endnu ikke nærmere fastlagt.

Inden for uddelingsområdet kan der være flere relevante emner for fondsmyndigheden at kon­trol­lere – eksempelvis pligten til at foretage uddelinger, udformning og offentliggørelse af uddelingspolitikken, uddelinger udenfor formålet, uddelinger til stiftere og be­sty­rel­ses­med­lem­mer, eller uddelinger uden at have fri reserver.

Erhvervsstyrelsen udgav i 2014 en vejledning om uddelinger i erhvervsdrivende fonde. Vej­led­ning­en kan læses her (pdf).