Nye donationsregler presser frie skoler

Med de kom­men­de regler for dona­tioner til frie skoler og gym­nasier skal samtlige do­na­tio­ner over 20.000 kroner offent­lig­gøres. Den mang­len­de mulighed for anony­mi­tet kan få både fonde, privat­per­so­ner og virksom­heder til at holde sig fra at donere til de frie sko­ler – og i værste fald tage livet af skoler i Udkants­dan­mark, mener skole­forening­er­ne. De nye regler er endnu et skred i for­hold til donor­be­græns­ning­er for civil­sam­fund­et.

Donationsregler presser frie skoler "Man­ge – bå­de pri­vat­per­so­ner, virk­som­he­der og fon­de –…