Nyt lovforslag skal løse ngo-fondes arveproblemer

Arv der tilfalder ikke-erhvervs­drivende fonde skal fremover uddeles i stedet for at indgå i den bundne kapital, foreslår justits­ministeriet. Lovforslaget vækker glæde hos bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen, ISOBRO. Også professor i fondsret, Rasmus Feldthusen mener det er for­nuf­tigt at tilpasse loven til virkelig­heden. Men forslaget indeholder nye problemer, som bør løses inden Folke­tinget vedtager lovændringen, påpeger han.

Nyt lovforslag skal løse ngo-fondes arveproblemer

Indsamlende fonde som Børnecancerfonden, Læger uden Grænser og Verdens­natur­fonden skal fremover kunne bruge arvemidler direkte i organisationernes velgørende arbejde. Pen­ge­ne skal ikke længere lægges til formuen. Det er indholdet i et lovforslag, som justits­mi­ni­ste­riet sendte i...