Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lovkomplekset for de almene fonde trænger til en sanering. Det mener både førende fonds­eks­per­ter, profes­sionel­le råd­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 alme­ne fonde kæmper med at ved­lige­holde mil­liard­sto­re al­men­nyt­tige res­sour­cer, som sygner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­riets res­sort. Nu opfor­drer med­lem af Fol­ke­ting­ets rets­ud­valg, Met­te Reis­smann (S), justits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.

Mette Reismann ”Jeg er me­get in­ter­es­se­ret i at hø­re…