Branchen i tal

Dan­marks Fon­des op­gø­rel­ser og ta­l­a­na­ly­ser bli­ver lø­ben­de sam­let og op­da­te­ret på den­ne si­de.

Små og store fonde

Ny fondsanalyse: Små fonde styrker det lokale Danmark

De små og mel­lem­sto­re fon­de må ik­ke un­der­vur­de­res. De står for de fle­ste af be­vil­lin­ger­ne i 2017 og støt­ter of­te­re so­ci­a­le for­mål end de sto­re fon­de, vi­ser en ny ana­ly­se fra Fon­de­nes Vi­den­cen­ter. Land­di­strik­ter­nes Fæl­les­råd be­kræf­ter, at små fon­de of­te er af­gø­ren­de for lo­kal­sam­fun­de­ne og øn­sker sig et fonds­re­gi­ster, der kan ska­be vær­di ved at for­bin­de fon­de og lo­kal­sam­fund.
Finansfilantroper

Finansfilantroper uddeler over 2 mia. kr.

Her­re­løs ka­pi­tal fra spa­re­kas­ser, kun­de­e­je­de for­sik­rings­sel­ska­ber og kre­dit­for­e­nin­ger er en sta­bil hjør­ne­sten i den al­men­nyt­ti­ge fonds­sek­tor. Fon­de og for­e­nin­ger, som er stif­tet på for­mu­er­ne fra fi­nan­si­el­le koo­pe­ra­ti­ve virk­som­he­der, ud­del­te sid­ste år 2,4 mia. kr. til al­men­nyt­ti­ge for­mål. Det vi­ser Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­gø­rel­se over ud­de­lin­ger­ne fra 39 filan­tro­pi­ske fon­de fra den fi­nan­si­el­le sek­tor.
Store lønforskelle i fondsbranchen

Store lønforskelle i fondsbranchen: Medicinalfondene ligger i top

Me­d­ar­bej­der­ne i de stør­ste me­di­ci­nal­fon­de tje­ner dob­belt så me­get i løn som i de tra­di­tions­ri­ge fon­de som Carls­berg­fon­det og A.P. Møl­ler Fon­den. År­sa­gen er en stor mang­fol­dig­hed blandt de stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fon­de, hvor nog­le har me­get bre­de ar­bejds­om­rå­der, mens an­dre er me­re fo­ku­se­re­de. Men be­ho­vet for man­ge spe­ci­a­ler ko­ster løn­kro­ner.
Bestyrelseskompetencer

Disse kompetencer efterspørges i fondenes bestyrelser

Når er­hvervs­dri­ven­de fon­de sam­men­sæt­ter de­res be­sty­rel­ser, ef­ter­spør­ger de især én be­stemt ty­pe kom­pe­ten­ce: Le­del­ses­kom­pe­ten­ce. Det vi­ser en gen­nem­gang af en ræk­ke fonds­be­sty­rel­ser fo­re­ta­get af Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de. Fonds­spe­ci­fik­ke kom­pe­ten­cer som in­ve­ste­ring, fonds­le­del­se og ud­de­ling står læn­ge­re ne­de på li­sten, men iføl­ge en eks­pert vil det æn­dre sig i frem­ti­den.

Ngo-fond blander sig i uddelingstoppen

Over­blik: Den dan­ske fond­se­li­te ud­de­ler fort­sat me­re end tre ud af fi­re be­vil­lings­kro­ner. Til gen­gæld fo­re­ta­ger de små og mel­lem­sto­re fon­de – bred­den af den dan­ske fonds­sek­tor – langt de fle­ste be­vil­lin­ger. Og så blan­der en ngo-fond sig på li­sten over de mest ud­de­len­de fon­de. Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har fun­det kug­le­ram­men frem for ska­be over­blik over 2017-ud­de­lin­ger­ne i top­pen af den dan­ske fonds­sek­tor.
Nye erhvervsfonde 2018

Overblik: Disse erhvervsfonde blev stiftet i 2018

Sam­men­lagt 28 nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de blev stif­tet i 2018. Især kul­tur og byg­nings­drift fyl­der en del i de nye fon­des fun­dat­ser, men og­så for­mål som bed­re ud­nyt­tel­se af sund­heds­da­ta og na­tur på na­tu­rens præ­mis­ser er på dags­or­de­nen. Få over­blik over de ny­til­kom­ne er­hvervs­dri­ven­de fon­de her.
Fondsdirektørløn

Vederlag: Sådan lønnes fondsdirektørerne

Der er langt fra top­pen til bun­den, når det kom­mer til di­rek­tør­løn­nen hos de stør­ste dan­ske fon­de. Til gen­gæld er der og­så sto­re for­skel­le på di­rek­tø­rer­nes op­ga­ver og an­svar. Og­så fon­de­nes åben­hed om­kring di­rek­tio­nens løn va­ri­e­rer be­trag­te­ligt. Det vi­ser en ny op­gø­rel­se fo­re­ta­get af Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de.
Danske fondes uddelinger (2017)

Videnskabelige formål driver vækst i årets bevillinger

Fon­de­nes sam­le­de be­vil­lin­ger sti­ger igen i år, og især de vi­den­ska­be­li­ge for­mål dri­ver ud­vik­lin­gen. Det er nog­le af ho­ved­po­in­ter­ne fra det­te års op­gø­rel­se fra Dan­marks Sta­ti­stik, der og­så vi­ser en til­ba­ge­gang i be­vil­lin­ger til so­ci­a­le for­mål og fle­re mid­ler til na­tur- og mil­jø­for­mål. Fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter un­der­stre­ger man, at sta­ti­stik­ken bør læ­ses med en ræk­ke for­be­hold.
Evaluering

Danske fonde evaluerer i stor stil

I alt 48 ud af 57 stør­re dan­ske fon­de op­ly­ser, at de fo­re­ta­ger eva­lu­e­rin­ger af de­res filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter. De re­ste­ren­de 9 fon­de op­ly­ser ik­ke om de­res eva­lu­e­rings­prak­sis. Iføl­ge en eva­lu­e­rings­eks­pert kan ten­den­sen be­skri­ves som en ‘ame­ri­ka­ni­se­ring’.
Antallet af ansøgninger stiger

Antallet af ansøgninger stiger 15 pct.

Det sti­gen­de ud­bud af fonds­mid­ler føl­ges af en ge­ne­rel for­ø­get ef­ter­spørgsel. An­tal­let af an­søg­nin­ger er ste­get med 15 pct. på tre år, vi­ser en op­gø­rel­se fra Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de. En ræk­ke fon­de gi­ver fle­re til­sagn og sam­let set be­vil­ges der fort­sat pen­ge til hver tred­je an­sø­ger.
Bevilgede kroner – 2016-2017

Nye tal: uddelinger fra almene fonde falder markant

Fonds­sek­to­rens ud­de­lin­ger til al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål steg sid­ste år til 17,1 mia. kr., vi­ser nye tal fra Dan­marks Sta­ti­stik. Men væk­sten træk­kes ale­ne af de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, mens ud­de­lin­ger fra de al­me­ne fon­de faldt med 1,2 mia. kr. Æn­dre­de fonds­skat­te­regler kan væ­re blandt år­sa­ger­ne til de al­me­ne fon­des tilbage­gang, vur­de­rer en eks­pert.
Høj andel af kvinder i danske fondsbestyrelser

Høj andel af kvinder i danske fondsbestyrelser

For­de­lin­gen af kvin­der og mænd i fonds­be­sty­rel­ser er på en ræk­ke om­rå­der me­re li­ge end hos de sto­re dan­ske virk­som­he­der ge­ne­relt. F.eks. er den gennem­snitlige an­del af kvin­der i bestyrel­serne hos de sto­re erhvervs­drivende fon­de mar­kant høje­re end i de sto­re virk­som­he­der, vi­ser en op­tæl­ling fo­re­ta­get af Nyheds­brevet Dan­marks Fon­de. Må­ske har fon­de­ne et bre­de­re vær­di­sæt end an­dre virk­som­he­der, me­ner for­sker.
Skat

Fondssektoren lægger 850 mio. i skat om året

På fem år har lan­dets fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger be­talt over 4 mil­li­ar­der kr. i skat. Hvis man fjer­ne­de fon­de­nes fradrag for al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger vil­le sta­tens skat­te­pro­ve­nu kun­ne øges med 1,5 mia. kr. Men det vil­le ko­ste det sam­me på ud­de­lin­ger­ne. ”Det fin­der re­ge­rin­gen på in­gen må­de er den rig­ti­ge vej at gå,” si­ger skatte­minister Kar­sten Lauritzen.
Danmarks Statistik

Fondene får mere tid til statistisk indberetning

Dan­marks Sta­ti­stik ud­sky­der of­fent­lig­gø­rel­sen af fonds­sta­ti­stik­ken for 2017 med fem må­ne­der. Den før­ste of­fi­ci­el­le sta­ti­stik over fon­de­nes ud­de­lin­ger blev skabt sid­ste år på bag­grund af 2016-tal­le­ne. Ef­ter en eva­lu­e­ring har fon­de­nes di­rek­tør­ne­t­værk sam­men med tre mi­ni­ste­ri­er og sta­ti­stik­myn­dig­he­den be­slut­tet at gi­ve fon­de­ne me­re tid til ind­be­ret­nin­ger­ne.
Avisbunke

Fondsejerskab til aviser styrker journalistikken

Be­folk­nin­gens til­lid til nyheds­or­ga­ni­sa­tio­ner er hø­je­re i Dan­mark end i fle­re lan­de vi nor­malt sam­men­lig­ner os med. De pu­bli­ci­sti­ske fon­de spil­ler en vig­tig rol­le i den jour­na­li­sti­ske fø­de­kæ­de og fond­se­jer­ska­bet til lo­ka­le, re­gio­na­le og na­tio­na­le avi­ser er år­sag til, at Dan­mark har et me­re plu­ra­li­stisk me­di­e­bil­le­de, for­kla­rer pro­fes­sor i me­di­e­le­del­se, An­ker Brink Lund. Og­så på ud­de­lings­si­den bi­dra­ger fon­de­ne med pen­ge til pres­se­mæs­si­ge for­mål og til styr­kel­se af den of­fent­li­ge de­bat.
Stiftere

Se listen: Disse brancher skaber flest fondsdonationer

Hvor stam­mer de al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de fonds­penge egent­lig fra? Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har gen­nem­gå­et 100 fon­de og un­der­søgt i hvil­ke bran­cher stif­ter­ne op­rin­de­ligt skab­te grund­laget for de godt 38 mia. kr., som fra 2013 til 2016 er ud­delt som almen­nyttige bi­drag til sam­fundet. Op­gø­rel­sen in­di­ke­rer, at me­di­ci­nal- og me­di­co­in­du­stri­ens fon­de nu har over­ta­get fø­rer­trøjen. Fi­nans­sek­to­rens fon­de ud­de­ler sta­bilt, og mens de pu­bli­ci­sti­ske fon­de fo­ku­se­rer på lo­kal og lands­dæk­ken­de avis­drift, så er land­brugs­sek­to­ren næ­sten fra­væ­ren­de i fonds­billedet.
Flere ansatte i fondsverdenen

Flere ansatte i fondsverdenen

På ét år er an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re i den filan­tro­pi­ske fonds­bran­che ste­get med 12 pct. Det vi­ser Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­gø­rel­se over an­tal­let af an­sat­te i 60 fonds­se­kre­ta­ri­a­ter. Fon­de­ne bru­ger i sti­gen­de grad he­ad­hunte­re til at re­k­rut­te­re top­le­de­re og nøg­le­me­d­ar­bej­de­re fra bå­de det of­fent­li­ge og pri­va­te er­hvervs­liv. Job i fonds­ver­de­nen er ble­vet at­trak­tivt for folk med stær­ke kar­ri­e­rer bag sig, vur­de­rer re­k­rut­te­rings­spe­ci­a­li­ster.

Kirke og religion har ubetydelig plads i dansk fondsverden

I USA blev der sid­ste år gi­vet 123 mia. dol­lars til re­li­gi­øse for­mål fra fle­re filan­tro­pi­ske kil­der. I den dan­ske fonds­ver­den der­i­mod, er filan­tro­pi­ske do­na­tio­ner til kir­ke­li­ge og re­li­gi­øse for­mål stort set ik­ke ek­si­ste­ren­de, vi­ser tal fra Dan­marks Sta­ti­stik. ”Man kan spør­ge, hvor­for nog­le af de stør­re fon­de ik­ke er født med en ty­de­li­ge­re in­di­ka­tion af, at man støt­ter re­li­gi­øse for­mål?” si­ger che­fre­dak­tør og adm. di­rek­tør på Kri­ste­ligt Dag­blad, Erik Bjera­ger.
Kløver

Stor variation i bevillingsprocenter

Sta­dig fle­re fon­de op­ly­ser an­tal­let af an­søg­nin­ger og be­vil­lin­ger. Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har op­gjort be­vil­lings­pro­cen­ter­ne i 25 små, mel­lem­sto­re og sto­re fon­de de se­ne­ste fi­re år. Her­i­blandt fle­re lo­ka­le og en en­kelt glo­balt ar­bej­den­de fond. Mens ni­veau og ud­vik­ling for­tæl­ler hver fonds unik­ke hi­sto­rie, så lig­ger den sam­le­de be­vil­lings­an­del sta­bilt på en tred­je­del af an­søg­nin­ger­ne.
85 procent

85 pct. af alle donationer kommer fra de små og mellemstore fonde

Mens den dan­ske fond­se­li­te ud­de­ler langt ho­ved­par­ten af do­na­tions­kro­ner­ne i Dan­mark, så er det til gen­gæld den me­get om­fangs­ri­ge bred­de i fonds­bran­chen, der an­tals­mæs­sigt ud­ste­der flest be­vil­lin­ger til mod­ta­ger­ne. Sid­ste år stod de små og mel­lem­sto­re fon­de for 85 pro­cent af det sam­le­de an­tal fonds­be­vil­lin­ger. Det vi­ser Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des gen­nem­gang af be­vil­lings­an­tal­le­ne fra 2016.
Ansøgere trækker mod den papirløse fondsverden

Måling: Ansøgere trækker mod den papirløse fondsverden

Fler­tal­let af bru­ger­ne på lan­dets stør­ste fonds­da­ta­ba­se, fon​de​.dk, sø­ger fon­de­ne via di­gi­ta­le an­søg­nings­sy­ste­mer. Det gam­le pa­pir­brev le­ver sta­dig i fonds­ver­de­nen, men blandt de stør­re fon­de er det kun A.P. Møl­ler Fon­den, der klam­rer sig til for­ti­den.
Fonde udbetalte 10,8 mia. kr. i 2016

Ny officiel statistik: fonde udbetalte 10,8 mia. kr. i 2016

Sid­ste år ud­be­tal­te lan­dets filan­tro­pi­ske fon­de og for­e­nin­ger 10,8 mia. kr. Halv­de­len af pen­ge­ne gik til vi­den­ska­be­li­ge og kul­tu­rel­le for­mål, mens na­tur- og mil­jøpro­jek­ter fik 531 mio. kr. Fon­de­ne gav knap 7 pct. af ud­de­lin­ger­ne til at lø­se ver­dens in­ter­na­tio­na­le sult- og mi­gra­tions­pro­ble­mer un­der ka­te­go­ri­en ’in­ter­na­tio­na­le hu­ma­ni­tæ­re for­mål’. Det vi­ser den før­ste of­fi­ci­el­le sta­ti­stik over fon­de­nes ud­de­lin­ger fra Dan­marks Sta­ti­stik.
Allendelille Fredskov

Naturfondene spreder natur til folket – og til landbruget

Fi­re na­tur­fon­de ejer og dri­ver cir­ka 50 na­tu­ra­re­a­ler rundt om i lan­det. Og fon­de­ne plan­lægger at op­kø­be fle­re are­a­ler for at be­skyt­te na­tur og tru­et dy­re­liv. Sam­ti­dig gør fon­de­ne na­tu­ro­p­le­vel­ser til­gæn­ge­li­ge for of­fent­lig­he­den. Land­bru­gets or­ga­ni­sa­tion er po­si­tiv over­for fon­de­nes ind­sat­ser. ”Men land­mænd bør over­ve­je kon­se­kven­ser­ne, når de sæl­ger fra til na­tur­fon­de. For ny na­tur kan ka­ste re­strik­tio­ner af sig,” si­ger chef­kon­su­lent i Land­brug & Fø­de­va­rer, Ka­ren Post.
Tilfredshedsundersøgelse 2017

Modtagere: Afrapportering bruges til kontrol, ikke til effektmåling

Det er ik­ke for at må­le ef­fek­ten af ud­de­lin­ger­ne, at fon­de­ne stil­ler krav om af­rap­por­te­ring. Fon­de­ne bru­ger til­ba­ge­mel­din­ger­ne til at kon­trol­le­re, om pen­ge­ne er brugt til det, som var for­må­let med be­vil­lin­ger­ne. Det vur­de­rer fler­tal­let af be­vil­lings­mod­ta­ger­ne i en til­freds­heds­må­ling, som nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har gen­nem­ført blandt bru­ger­ne af lan­dets stør­ste on­li­ne da­ta­ba­se over ud­de­len­de fon­de, fon​de​.dk.
Tilfredshedsundersøgelse 2017

Måling: Ansøgere er godt tilfredse med fondenes vejledning

An­sø­ge­re af fonds­mid­ler fø­ler sig ge­ne­relt godt in­for­me­ret om ud­de­lings­kri­te­ri­er på fon­de­nes hjem­mesi­der. Og fler­tal­let af an­sø­ger­ne op­le­ver det til­med let at kom­me i person­lig kon­takt med en fonds­me­d­ar­bej­der. Det vi­ser en til­freds­heds­må­ling, som nyheds­brevet Dan­marks Fon­de har gen­nem­ført blandt bru­ger­ne af lan­dets stør­ste on­li­ne da­ta­ba­se over ud­de­len­de fon­de, fon​de​.dk
1360 erhvervsdrivende fonde

Danmarks 1360 erhvervsfonde har egenkapital for 377 milliarder kr.

Er­hvervs­dri­ven­de fon­de re­gi­stre­ret hos Er­hvervs­sty­rel­sen pr. 1. ja­nu­ar 2017   Down­lo­ad he­le li­sten som pdf på Er­hver­s­sty­rel­sens…

Støvede medarbejderfonde er populære i danske industri­virksomheder

Man­ge me­d­ar­bej­der­fon­de har hund­re­de år på ba­gen, men de er den dag i dag enormt po­pu­læ­re blandt me­d­ar­bej­der­ne, ly­der det fra en ræk­ke af Dan­marks stør­ste virk­som­he­der. Fon­de­ne gem­mer på ik­ke så lidt pen­ge, da 24 me­d­ar­bej­der­fon­de lig­ger in­de med en ka­pi­tal på 500 mio. kr., hvor af­ka­stet ven­ter på at bli­ve delt ud til uddannelses­mæssige, so­ci­a­le og an­dre vel­gø­ren­de for­mål.
8 milliarder

600 fondsansatte står bag uddelinger for 8 mia. kr.

Godt 600 an­sat­te og 270 be­sty­rel­ses­med­lem­mer står bag ud­de­lin­ger­ne i de 41 mest ud­de­len­de fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger i Dan­mark. Det vi­ser nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­gø­rel­se over an­sat­te, be­sty­rel­ses­med­lem­mer og re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer i de fon­de og for­e­nin­ger, som sid­ste år hav­de et al­men­nyt­tigt ud­de­lings­ni­veau på mini­mum 20 mio. kr.
Danmarks Indsamling

Danmarks Indsamling – fondes bidrag 2015-17

Fon­de­nes op­bak­ning til Dan­marks Ind­sam­ling fort­sæt­ter med at sti­ge. I år støt­te­de 21 fon­de og fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger ind­sam­lin­gen. Med Ole Kirks Fonds re­kord­s­to­re bi­drag ud­gør fon­des an­del knap 15 pro­cent af det ind­sam­le­de be­løb, vi­ser nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­gø­rel­se.
Nyt Naturhistorisk Museum (Illustration: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

100 fondsprojekter giver 3,3 mia. til det offentlige

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­gø­rel­se over ak­tu­el­le fond­spro­jek­ter til den of­fent­li­ge sek­tor dæk­ker 100 pro­jek­ter, som…
Danmarks Indsamling

Danmarks Indsamling – fondes bidrag 2015 og 2016

Dan­ske ud­de­len­de fon­de træk­ker en stor del af læs­set, når he­le Dan­mark hvert år sam­ler pen­ge ind til ud­vik­lings­pro­jek­ter i fat­ti­ge lan­de. I 2016 steg fon­de­nes bi­drag fra 9 til 12 pct. af det sam­le­de be­løb, vi­ser nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des nye op­gø­rel­se.
Bevillingsprocenter

Bevillingsprocenter 2013-2015

Godt 7.000 an­sø­ge­re fik sid­ste år pen­ge fra 14 sto­re og mel­lem­sto­re fon­de, som til­sam­men ud­del­te for 1,8 mia. kr. Det vi­ser en op­gø­rel­se, som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har la­vet over an­tal­let af an­søg­nin­ger, af­slag og ud­de­lin­ger fra fon­de­ne. Fon­de­ne i op­gø­rel­sen modt­og i alt 21.495 an­søg­nin­ger og ud­del­te sam­let set til 35 pro­cent af an­sø­ger­ne. Stor spred­ning i be­vil­lings­pro­cen­ter­ne af­spej­ler blandt an­det fon­de­nes stra­te­gi­ske pla­ce­ring mel­lem an­søg­nings­dre­vet filan­tro­pi og ud­de­ling til fonds­drev­ne pro­jek­ter og sam­ar­bej­der.
Uddelinger 2015

Danske fondes uddelinger i 2015

Sid­ste år ud­del­te fonds­bran­chen over 8,6 mil­li­ar­der kr. Det vi­ser nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­gø­rel­se af 141 fon­des ud­de­lin­ger i 2015.

Bladfondenes donationer i vækst

(mio. kr.)

Ejerskab – i landets største bladfonde

En over­sigt over ejer­ska­bet i lan­dets stør­ste blad­fon­de, her­un­der Born­holms Ti­den­des Fond, Den Fyn­s­ke Blad­fond, Po­li­ti­ken-Fon­den, Aal­borg Stift­s­ti­den­des Fond, Jyl­lands-Po­stens Fond, Aar­hus Stift­s­ti­den­des Fond og Kri­ste­ligt Dag­blads Fond.
Stor forskel på prisen for en uddelingskrone

Omkostninger pr. uddelingskrone

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har gen­nem­gå­et ud­gif­ter­ne til ad­mi­ni­stra­tion i et ud­snit på 26 fon­de og for­e­nin­ger med me­get for­skel­li­ge se­kre­ta­ri­ats­funk­tio­ner og filan­tro­pi­ske ar­bejds­me­to­der. Om­kost­nings­pro­cen­ter­ne svin­ger fra un­der 1 pct. til over 100 pct. af ud­de­lin­ger­ne. I alt ko­ste­de det de 26 fon­de i op­gø­rel­sen 531 mio. kr. at ud­de­le godt 4,6 mia. kr. Det sva­rer til en gen­nem­snit­lig om­kost­ning på 11 øre per ud­de­lings­kro­ne.
Community Foundation Atlas

Eksempler på community foundations og deres projekter

Ek­semp­ler fra Dan­mark I Dan­mark har vi ik­ke haft tra­di­tion for com­mu­ni­ty fo­un­da­tions, men der fin­des en­kel­te…
Uddød kooperativ finanssektor står bag hver femte donationskrone i Danmark

Finansfilantroper uddeler 2,1 milliarder kr.

Her­re­løs ka­pi­tal fra ned­lag­te spa­re­kas­ser, kun­de­e­je­de for­sik­rings­sel­ska­ber og kre­dit­for­e­nin­ger står bag godt 20 pro­cent af fonds­bran­chens al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. Fon­de og for­e­nin­ger, som er stif­tet på for­mu­er­ne fra fi­nan­si­el­le koo­pe­ra­ti­ve virk­som­he­der, ud­del­te sid­ste år 2,1 mia. kr. til al­men­nyt­ti­ge for­mål. Det vi­ser Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­gø­rel­se over do­na­tio­ner­ne fra 58 filan­tro­pi­ske pen­ge­tan­ke fra fi­nans­sek­to­ren.
Anbefalinger for god fondsledelse

Aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer

An­be­fa­lin­gen i God Fonds­le­del­se om en al­der­græn­se for be­sty­rel­ses­med­lem­mer er ble­vet kri­ti­se­ret af fle­re to­ne­an­gi­ven­de fon­de for at væ­re al­der­s­diskri­mi­ne­ren­de. Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har gen­nem­gå­et 86 fon­des re­de­gø­rel­ser om god fonds­le­del­se, med hen­blik på at se, hvor man­ge der føl­ger an­be­fa­lin­gen om en al­ders­græn­se. Det gør langt stør­ste­delen, og langt de fle­ste af dem er født med be­stem­mel­sen ind­skre­vet i fun­dat­sen.
Reklamebil for Fyns Stiftstidende (1954)

Uddelinger fra bladfonde i vækst

På få år er de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger fra lan­dets stør­ste blad­fon­de ste­get mar­kant. Sid­ste år ud­del­te dag­blad­se­jer­ne godt 24 mio. kr. til støt­te for den fri pres­se og ud­dan­nel­ses­for­mål. Der­med er blad­fon­de­nes støt­te til den frie pres­se, ud­dan­nel­se og an­dre sam­funds­mæs­si­ge for­mål fi­redoblet på fem år, vi­ser Dan­marks Fon­des ana­ly­se af øko­no­mi­en i syv af lan­dets stør­ste blad­fon­de.