Klimafilantropien krydser Atlanten

Fondsfamilien omkring Velux og VKR Gruppen har i årevis været pioner på kli­ma­om­rådet. I 1991 stiftede Kann Rasmus­sen-fami­lien en ameri­kansk fond med fokus på miljø- og klima­for­mål, V. Kann Ras­mussen Foundation (VKR Foundation). Mange år senere har de tidlige erfaringer og omfattende interna­tionale net­værk stor betyd­ning for, hvordan fa­mi­lien og fondsuniverset efter Villum Kann Rasmus­sen arbejder med klima­dags­ordnen. Nu, hvor klimaet for alvor ser ud til at ramme den bredere danske fonds­sektor, står Ve­lux-fon­de­ne med unik viden om både virke­mid­ler og impact-inve­ste­ring­er på klima­om­rå­det. Vi har talt med for­mand­en for VKR Foun­da­tion om den klima­filan­tro­pis­ke rejse fra New York til Kø­ben­havn.

Astrid Kann-Rasmussen "Vi bil­der os ik­ke ind, at vi har sva­ret, men vi vil ger­ne…