15 millioner kroner til lokale naturprojekter og ildsjæle

Den Danske Naturfond har offentliggjort sin første indkaldelse af forslag og projekter til en pulje på 15 mio. kr., som skal støtte lokale naturprojekter. Projekterne skal handle om konkrete arealer og være med til at sikre eksisterende natur eller skabe ny natur og flere levesteder for dyr og planter i ansøgernes lokalområde.

“Et pro­jekt kan for ek­sem­pel væ­re gen­ska­bel­se af et min­dre na­tu­r­om­rå­de, et lo­kalt sam­ar­bej­de om at for­bed­re et…