Fondsmidler udhuler teknisk og administrativt personale på universiteterne

Når fondene ikke dækker universiteternes indirekte forskningsomkostninger, bliver der færre penge til teknisk og administrativt personale (TAP). Dermed forringes forsk­nings­vær­dien af fondsmidlerne. Det mener formand for foreningen af forsknings­admini­stra­torer (DARMA), Olaf Svenningsen. Manglende overhead i fonds­midlerne presser de sund­heds­viden­ska­belige fakulteter på SDU, AAU og KU. Rektorer og fonds­direktører bør finde en løsning, siger prodekan på KU, Kristian Helin.

VIP og TAP – 2008-2016 I pe­ri­o­den 2008 til 2016 steg an­tal­let af SDU-for­ske­re på…