Fonde i Det Lokale Danmark

Dan­marks Fon­de sæt­ter i en ar­ti­kel­se­rie fo­kus på lo­ka­le fon­des be­tyd­ning for ud­vik­ling, land­bo- og kul­tur­liv

– samt den so­ci­a­le sam­men­hængs­kraft i lan­dets så­kald­te yder­om­rå­der og land­di­strik­ter.

På rund­t­ur i lan­det be­sø­ger vi de lo­kalt ar­bej­den­de fon­de og de­res mod­ta­ge­re i Det Lo­ka­le Dan­mark.

Udvalgte artikler

Midt- & Nordjylland

Syd- og Sønderjylland

Sjælland

Møn, Lolland & Falster

Bornholm

Grønland

Arkiv

To kunstfonde til det lokale Danmark

ABONNÉR

Hold dig op­da­te­ret om den dan­ske fonds­bran­che: abon­nér på Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de