Eksperter: Tuborgfondets bestyrelse har ikke uddelingskompetence

Tuborgfondet er ikke en selvstændig fond med egen fundats, sådan som den ellers frem­står i offentligheden. Tuborgfondets bestyrelse er derimod kommet på mellemhånd mel­lem fondslovgivningen og Carlsbergfondets fundats. Flere eksperter påpeger, at ansvaret for Tuborgfondets uddelinger ligger hos Carlsbergfondets bestyrelse, som principielt ikke må uddelegere beslutningskompetencen. Bestyrelsesformand Flemming Besenbacher er­kend­er, at kommunikationen er uklar, men er uenig i, at der er tvivl om ledel­ses­an­sva­ret.

Carlsbergfondets bestyrelse
Carlsbergfondets bestyrelse (billedet) bærer ansvaret for dispositioner foretaget af Tuborgfondets bestyrelse, forklarer fondsretseksperter. Fra venstre: Nina Smith, Carl Bache, Flemming Besenbacher, Søren-Peter Olesen og Lars Stemmerik.

Én fond kan ikke have to bestyrelser. Og en fond kan ikke være en selvstændig fond under en anden fond.

Alligevel har Carlsbergfondets fundats i mere end 25 år slået fast, at fonden skal have én be­sty­rel­se for hele fonden og en ekstra be­sty­rel­se for den ene af fondets fire afdelinger – afdeling D, Tuborgfondet.

Og selvom Carlsbergfondets fundats har været godkendt af fondsmyndighederne i både Civil­sty­rel­sen og Erhvervsstyrelsen, så strider konstruktionen mod flere væsentlige principper i fondslovgivningen. Det vurderer en række eksperter, som Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har talt med.

En af dem er advokat ph.d., Søren Bergenser. Han er ekspert i fondes erstatningsansvar og ud­gav sidste år bogen ”Erhvervsfondsledelsens Erstatningsansvar”, hvori han gennemgår en række domme om fondsbestyrelsers ansvar.

”Konstruktionen med to bestyrelser i en fond giver et problem i forhold til omverdenen, fordi afdeling D’s – Tuborgfondets – bestyrelse ikke er registreret som ledelsesmedlemmer nogen steder. Der kan jo kun være én ansvarlig bestyrelse i en fond. Derfor er det problematisk, hvis personkredsen i Tuborgfondets bestyrelse med bindende virkning kan træffe afgørelser på Carls­bergfondets vegne. Og derfor stiller jeg mig undrende over for den konstruktion i Carls­berg­fon­dets fundats,” siger Søren Bergenser.

Han påpeger, at bestyrelsesmedlemmer i fonde kan blive personligt erstatningsansvarlige for eventuelle ansvarspådragende handlinger i fonden. Og derfor er det væsentligt, hvem der er i sidste ende bærer det juridiske ansvar – eksempelvis ansvaret for at uddele penge til de formål, som de oprindelige stiftere af Tuborgfondet har bestemt. Tuborgfondets bestyrelse skrev under på uddelinger for 34 mio. kr. i 2017.

En af landets førende eksperter i fondsret, professor lic. jur., Lennart Lynge Andersen har også læst Carlsbergfondets fundats, og han er ikke i tvivl om, hvem der bærer det egentlige ansvar for uddelingerne:

“Det er udenfor diskussion, hvem der har ansvaret i sidste ende. Det har Carlsbergfondets be­sty­rel­se. Tuborgfondets bestyrelse er en uddelingskomité,” siger han.

Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har præsenteret problemstillingen for fondstilsynet i Er­hvervs­sty­rel­sen og spurgt hvilken af de to bestyrelser i Carlsbergfondet, der ifølge fonds­myn­dig­he­den har det endelige ansvar for de dispositioner, Tuborgfondets bestyrelse foretager under afdeling D. Men Erhvervsstyrelsen ønsker ikke at udtale sig konkret om Carls­berg­fon­dets konstruktion med Tuborgfondet.

Tuborgfondet: ’Vi er en selvstændig fond’

Årsagen til forvirringen om Tuborgfondets status går tilbage til 1991, da fonden fusionerede med Carlsbergfondet. Normalt tillader fondsmyndighederne kun fusion mellem fonde med kom­pa­tible formål, alligevel tillod Civilstyrelsen, at de to fonde fusionerede på en sådan måde, at Tuborgfondets formål blev indskrevet som særformål for afdeling D i Carlsbergfondets fun­dats. Den oprindelige ikke erhvervsdrivende fond, Tuborgfondet, blev ved den lejlighed opløst. Det fremgår desuden af fundatsen, at 13 pct. af Carlsbergfondets samlede uddelinger hvert år skal tildeles Tuborgfondets formål, som lyder:

”Tuborgfondets formål er at virke for samfundsgavnlige formål, særligt til støtte for dansk erhvervsliv.”

Fusionsafgørelsen i Civilstyrelsen gav også plads til en bestemmelse om, at Tuborgfondet skal ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer. I dag består bestyrelsen af fem medlemmer, hvoraf fire er forskellige fra Carlsbergfondets bestyrelse. Kun formanden, Flemming Besenbacher, er også medlem af Carlsbergfondets bestyrelse – også som formand. Tuborgfondets bestyrelse er ifølge fundatsen ulønnet.

Konsekvensen er, at Tuborgfondet siden fusionen faktisk har haft en fungerende bestyrelse. Men uden at være en officielt registreret fondsledelse, og uden at Tuborgfondet har været en selvstændig fond. Ingen regnskabspligt, intet selvstændigt cvr-nummer og uden en selv­stæn­dig fundats. De uklare og modstridende principper mellem fundatsen og fondslovgivningen har desuden haft den konsekvens, at Tuborgfondet i hvert fald i de seneste år i praksis har fungeret og kommunikeret som en selvstændig fond.

Eksempelvis omtaler Tuborgfondets direktør, Anne-Marie Skov i interviews fonden som en selvstændig fond med egen fundats, hvilket også fremgår af fondens hjemmeside. Ligeledes forklarer Tuborgfondet på hjemmesiden, hvorfor den vælger at redegøre for anbefalingerne om God Fondsledelse, selvom den ikke er forpligtet til det:

“Selvom vi ikke er en erhvervsdrivende, men en almennyttig fond, har vi valgt at være trans­pa­ren­te og på vores hjemmeside offentliggøre, hvordan vi følger anbefalingerne,” står der på hjemmesiden, hvor man også kan læse hele redegørelsen for de 16 anbefalinger. Heraf fremgår det, at bestyrelsesmedlemmerne anses som uafhængige.

Det har ikke været muligt at få et mundtligt interview med bestyrelsesformand i Carls­berg­fon­det, Flemming Besenbacher, om Tuborgfondets fremstilling som en selvstændig fond med egen fundats, men i en e-mail erkender han, at Tuborgfondets kommunikationen kan give anledning til forvirring:

”Tuborgfondet er en afdeling af Carlsbergfondet, og bestyrelsen i Tuborgfondet opfatter sig ikke på nogen anden måde. Vi har i forlængelse af din henvendelse foretaget en nøje gen­nem­gang af blandt andet Tuborgfondets hjem­me­side, og jeg medgiver, at teksten på hjemmesiden på visse punkter godt tydeligere kunne afspejle dette. Hjemmesiden vil derfor blive opdateret, således at det tydeligere fremgår, at Tuborgfondet er en afdeling af Carlsbergfondet, der i overensstemmelse med Carlsbergfondets godkendte fundats ledes af en bestyrelse på 3 til 7 medlemmer,” skriver Flemming Besenbacher.

Hvem har uddelingskompetencen?

Flemming Besenbacher bekræfter desuden, at det i dag er Tuborgfondets bestyrelse, som fast­sæt­ter strategien, uddelingspolitikken og foretager uddelingerne. Et af de menige be­sty­rel­ses­med­lem­mer, Johan G. Olsen oplever ligeledes, at Tuborgfondets bestyrelse vedtager ud­del­ing­er­ne på samme måde som i mange andre fonde – og uafhængigt af Carlsbergfondets bestyrelse:

”Bestyrelsen evaluerer de indkomne ansøgninger i tæt samarbejde med sekretariatet. De ende­li­ge beslutninger tages alene af bestyrelsen, efter hvad jeg opfatter som en åben, ærlig og de­mo­kra­tisk diskussion. De beslutninger bestyrelsen tager, er endelige og skal ikke godkendes hos andre, og altså heller ikke i Carlsbergfondet. De to fonde støtter helt forskellige projekter,” forklarer Johan G. Olsen.

Og her ligger netop en af de væsentlige problemstillinger i Carlsberg-fundatsen, påpeger de fondseksperter, som Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har talt med.

Det fremgår klart af fondslogivningen, at det kun er bestyrelsen i en fond, der må tage be­slut­ning­er om fondens uddelinger. I dette tilfælde altså personkredsen i Carlsbergfondets be­sty­rel­se. Eksperterne vurderer derfor samstemmende, at eftersom der kun er én registreret be­sty­rel­se, så vil det i sidste ende være Carlsbergfondets bestyrelse, der bærer ansvaret, hvis der skulle opstå en bestyrelsesansvarssag om Tuborgfondets uddelinger ved domstolene.

”Man kan jo godt have underudvalg i en erhvervsdrivende fond. Men sådanne underudvalg kan ikke have selvstændig beslutningskompetence. De kan kun indstille til bestyrelsen. Ultimativt bør det derfor være sådan, at det er Carlsbergfondets bestyrelse, der skal træffe beslutningerne om Tuborgfondets uddelinger. Det er der beslutningskompetencen ligger, den kan ikke ud­de­le­ge­res,” siger Søren Bergenser.

Den vurdering bakkes op af professor, lic. jur. Lennart Lynge Andersen:

“I gamle dag havde man ikke uddelingskomitéer. Der var det bestyrelsen selv, der lavede ar­bej­det. Men arbejdet er blevet noget mere kompliceret i vore dage, og man må nok erkende, at der i de store fonde kan være behov for en uddelingskomité. Men det ændrer ikke ved, at det er fondsbestyrelsens ansvar. Hvis man forsøger at fremstille det som om, at det er Tu­borg­fon­dets bestyrelse, der har ansvaret, så er der kun en ting at sige: det er forkert,” siger Lennart Lynge Andersen.

Ansvarsfri bestyrelse

Bestyrelsesformand Flemming Besenbacher er dog ikke enig. Han mener på baggrund af fundatsteksten, at beslutningskompetencen for Tuborgfondets uddelinger ligger hos Tu­borg­fondets bestyrelse:

“Paragraf 11 i Carlsbergfondets fundats definerer, hvad der gælder for de 3-7 besty­rel­ses­med­lem­mer, der udgør Tuborgfondets ledelse, og medlemmerne af Tuborgfondets bestyrelse er på ingen måde underlagt instruktion eller lignede fra Carlsbergfondets side. Jeg er derfor ikke enig i, at der skulle være tvivl om, hvad der gælder ansvarsmæssigt for disse personer,” skriver han i et mailsvar.

Han understreger desuden, at Carlsbergfondets fundats er godkendt af fondsmyndighederne:

”Konstruktionen med implementeringen af Tuborgfondet som en afdeling af Carlsbergfondet er sket med Civilstyrelsens samtykke i 1991. Jeg skal nævne også, at fundatsen fra Carls­berg­fon­det er blevet ændret adskillige gange siden 1991 med samtykke fra henholdsvis Ci­vil­sty­rel­sen og Erhvervsstyrelsen, uden at disse myndigheder har fundet anledning til at kom­men­tere på fundatsens § 11 om Tuborgfondet,” skriver Flemming Besenbacher.

Og netop fondsmyndighedernes tilladelse undrer flere af fondseksperterne. De er enige om, at en lignende konstruktion ikke ville blive godkendt i dag. Som følge af den nye erhvervsfondslov overgik tilsynet med Carlsbergfondet den 1. december 2014 fra Civilstyrelsen til Er­hvervs­sty­rel­sen. Men selv om fondsmyndigheden siden har godkendt ændringer i Carlsberg­fondets fun­dats, så er det ikke sikkert, at de har taget stilling til de tidligere afgørelser, som Ci­vil­sty­rel­sen har truffet for mange år siden. Det siger advokat Kim Jensen fra advokatfirmaet Bergenser, der har også har vurderet Tuborgfondets konstruktion i Carlsbergfondets fundats.

”Carlsbergfondets vedtægter er jo godkendte af fondsmyndighederne. Men myndighederne har givetvis ikke haft lejlighed til at udtale sig om, hvorvidt Carlsbergfondets registrerede bestyrelse med ansvarsfrigørende virkning kan henvise til, at der er en slags underbestyrelse i Tuborgfondet,” siger Kim Jensen.

Civilstyrelsen oplyser, at den gamle sag om fusionen af Tuborgfondet efter sædvanlig for­valt­nings­mæs­sig praksis er overført til Rigsarkivet.