Markant lønefterslæb i Danmarks største fonde

Bestyrelserne i Danmarks største virksomheder tjener i gennem­snit mere end dobbelt så meget som bestyrelserne i de største fonde. Det kan blive et problem på sigt, siger fø­ren­de forsker på området, professor Steen Thomsen. Han mener blandt andet, at fonds­myn­dig­he­der­ne er blevet løntryk­kende for fondene. Det store spørgsmål er, om for­skel­len i ansvar og indsats mellem virksom­hedernes og fonde­nes bestyrelser mod­sva­rer løn­ga­bet.

Bestyrelseshonorarer i fonde og virksomheder "Jeg tror, at den ty­pe ar­bej­de pri­mært er dre­vet af…