Ny vejledning skal hjælpe fonde med at overholde loven

Bestyrelserne i erhvervsdrivende fonde har pligt til at redegøre for god fondsledelse i deres årsrapport. Men det kniber stadig for mange fonde at følge reglerne. Det viser en oversigt fra Erhvervsstyrelsen, som Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har fået aktindsigt i. En ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen skal mindske problemerne.

Erhvervsstyrelsen – redegørelse for god fondsledelse
Særligt tre problemer går igen i fondsbestyrelsernes redegørelser for god fondsledelse. Derfor har Erhvervsstyrelsen udsendt en ny vejledning, der skal hjælpe fondene med at overholde loven.

Mange fonde efterlever endnu ikke lovkravet om at redegøre for, hvordan de forholder sig til Anbefalingerne for god Fondsledelse. Det viser en oversigt udarbejdet af Erhvervsstyrelsen, som Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har fået aktindsigt i. Ifølge oversigten har i alt 381 fonde i strid med loven helt undladt at forholde sig til anbefalingerne, hvilket har medført påbud fra Erhvervsstyrelsen. Herudover har en række andre fonde udarbejdet mangelfulde redegørelser.

De problemer håber Erhvervsstyrelsen nu at rette op på med en ny vejledning, som beskriver kravene til fondsbestyrelsens redegørelse for god fondsledelse, fortæller chefkonsulent ved Erhvervsstyrelsens fondstilsyn Annette Norup Thomsen:

”Vi har udsendt den nye vejledning, fordi der har vist sig at være mange spørgsmål om emnet og en del fejl og mangler i fondenes redegørelser. Nogle fonde har ikke redegjort overhovedet, og andre har ikke redegjort korrekt. Vi har derfor været i kontakt med mange fonde og deres re­vi­sorer, som har haft udfordringer. Vi har konstateret et behov for mere vejledning for at und­gå, at de samme fejl gentages,” siger hun.

”Der har indtil nu ikke været en generel vejledning fra Erhvervsstyrelsens side, og der er tale om relativt nye krav. Derfor har vi haft fokus på at give vejledning og information i for­bind­el­se med vores kontrol. Erhvervsstyrelsen har pligt til at føre kontrol med afrapporteringen. Som fondstilsyn skal vi kunne se, om tingene er i orden.”

Visse udfordringer går igen

Ifølge Annette Norup Thomsen har der særligt været tre udfordringer i fondenes arbejde med at redegøre for god fondsledelse.

”Først og fremmest har det været nødvendigt fra Erhvervsstyrelsens side at påpege, at der skal udarbejdes en redegørelse hvert eneste år. Redegørelsen eller et link dertil skal være en fast del af fondens årsrapport, og den skal derfor udarbejdes for hver eneste årsrapport,” siger hun.

”Dernæst har vi understreget over for fondene og deres revisorer, at hver redegørelse skal være tilgængelig i sin helhed i uændret form i mindst fem år. Det er ikke tilladt at opdatere tidligere redegørelser eller ændre i dem. Der skal ligge en tilgængelig historik.”

”Desuden har vi også påpeget, at fondene skal redegøre for hver enkelt anbefaling. Det er ikke tilladt at afrapportere på afsnitsniveau eller notere ét sted, at man følger alle anbefalinger. Fondsbestyrelsen skal forholde sig til hver enkelt anbefaling separat,” siger Annette Norup Thomsen.

Netop udfordringen med at forholde sig til hver enkelt anbefaling bekræftes af fagkonsulent Jan Brødsgaard fra FSR – danske revisorer:

”Nogle revisorer har fortolket kravene på den måde, at det var tilstrækkeligt samlet at anføre, at fonden fulgte alle anbefalinger. Opfattelsen var, at der kun skulle redegøres særskilt for de anbefalinger, som fonden ikke fulgte. Med vejledningen er det nu klarlagt fra Erhvervs­sty­rel­sens side, at alle fonde skal forholde sig til – og rapportere om – overholdelsen af hver enkelt anbefaling. Uanset om de enkelte anbefalinger overholdes eller ej. I praksis har nogle revi­so­rer indtil nu forstået kravene på en anden måde,” siger Jan Brødsgaard.

Erhvervsstyrelsen følger 2017-redegørelserne

Mens det er et lovkrav for fondsbestyrelserne at tage aktivt stilling til anbefalingerne fra Ko­mi­téen for god Fondsledelse, er det ikke lovpligtigt at følge anbefalingerne. Anbefalingerne er såkaldt ”soft law” – et udtryk for best practice inden for fondsledelse. Derfor kan fonds­be­sty­rel­ser­ne også godt vælge at fravige anbefalingerne. Men det kræver i så fald, at man i re­de­gø­rel­sen begrunder fravigelsen – det såkaldte ”følg eller forklar”-princip.

”Hvis en fond vælger at fravige en anbefaling, så skal den forklare hvorfor, og hvordan den i stedet har indrettet sig. Her oplever vi indimellem, at nogle fonde har fundet det svært at finde en balance i afrapporteringen. Fondene tror måske nogle gange, at man skal skrive mere end nødvendigt. Men man kan i princippet i mange tilfælde forklare afvigelserne med én sæt­ning, der dels konstaterer, at man afviger fra en anbefaling og dels forklarer hvorfor og hvor­dan fonden i stedet har indrettet sig,” uddyber Annette Norup Thomsen

Ifølge Annette Norup Thomsen ligger en del af forklaringen på fondenes udfordringer med at overholde loven formentlig i, at reglerne stadig er relativt nye.

”Det bliver for alvor spændende med redegørelserne for 2017, som fondene skal udarbejde nu. Derfor har det været vigtigt for Erhvervsstyrelsen at offentliggøre vores generelle vejledning nu. Vi håber meget, at vejledningen bliver læst, og at den mindsker fondenes og revisorernes udfordringer. Vi har talt med rigtig mange fonde, som er kommet godt i gang. Redegørelsen eller et link hertil er en del af årsrapporten og skal være i orden,” slutter Annette Norup Thomsen.

Læs Erhvervsstyrelsens nye vejledning om redegørelse for god fondsledelse her (pdf).

Læs Anbefalinger for god Fondsledelse her (pdf).