Jobannonce

Erfaren kommunikationsrådgiver til VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN

Gør for 888 mio. kr. forskel!

Vil du hver dag gå på ar­bej­de med et smil på læ­ben og med be­vidst­he­den om, at du er en del af en kul­tur med stær­ke og stol­te rød­der? Er du en­ga­ge­ret, an­svars­fuld, ini­ti­a­tivrig – og har du hu­mor? Så pas­ser du mu­lig­vis ind i det lil­le kom­mu­ni­ka­tions­team, der ser­vi­ce­rer VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN.

Vi vil ger­ne kun­ne for­tæl­le end­nu me­re om fon­de­ne og de man­ge spæn­den­de pro­jek­ter, vi støt­ter. Der­for le­der vi ef­ter en dyg­tig og er­fa­ren kom­mu­ni­ka­tør, der i sam­ar­bej­de med fon­de­nes pro­gram­che­fer kan spin­de den rø­de tråd, fin­de de go­de hi­sto­ri­er og få dem vi­de­re til web, so­ci­a­le me­di­er, tryk og pres­se – og som un­der al­le om­stæn­dig­he­der og med sans for de­talj­en kan skri­ve og for­mid­le, så eng­le­ne syn­ger, og ord­bø­ger sam­ler støv.

Jobbet

Vi har et re­la­tivt nyt se­tup, hvor du vil kom­me til at fun­ge­re som in­tern kom­mu­ni­ka­tions­part­ner for fle­re af vo­res i alt 10 ud­de­lings­om­rå­der. Det be­ty­der, at du vil væ­re spar­rings­part­ner og tov­hol­der i pro­ces­sen med at om­sæt­te ud­de­lings­om­rå­der­nes stra­te­gi til bud­ska­ber, hi­sto­ri­er samt ak­ti­vi­tets­pla­ner, som du skal kun­ne ek­se­kve­re på. Ud­de­lings­om­rå­der­ne er dej­ligt for­skel­li­ge, så du får brug for bå­de stra­te­gisk nytænk­ning og en so­lid rug­brøds­mo­tor. Fæl­les for dem er et tårn­højt fag­ligt ni­veau og høj grad af spe­ci­a­li­se­ring. Der­u­d­over vil du væ­re in­vol­ve­ret i vo­res dag­li­ge og in­ter­ne kom­mu­ni­ka­tion – inkl. den vig­ti­ge snit­fla­de til VKR fir­ma­grup­pen (bl.a. VELUX A/S) samt di­rek­tion og be­sty­rel­ser.

Dig

Ud­dan­nel­se: Kan­di­dat­grad in­den for fx kom­mu­ni­ka­tion, sprog, kul­tur, mo­der­ne for­mid­ling.

An­cien­ni­tet: +5 års er­fa­ring, fx fra kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling. Ger­ne fra uni­ver­si­tets- el­ler an­det ud­dan­nel­ses­mil­jø, mi­ni­ste­ri­um el­ler en forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de fond.

Kom­pe­ten­cer: Du er vant til at navi­ge­re mel­lem man­ge sta­ke­hol­ders i for­skel­li­ge mil­jø­er og om­sæt­ter ger­ne kom­pli­ce­ret stof til ef­fek­tiv nyheds­for­mid­ling og storytel­ling – el­sker ud­for­drin­gen ved bå­de det, der sig­ter bredt, og det, der ram­mer plet hos en helt sær­lig må­l­grup­pe. Du er en dyg­tig pro­jekt­le­der og su­per or­ga­ni­se­ret – læg­ger pla­ner, de­ler og føl­ger dem. Du smø­ger ær­mer­ne op og gør ak­tivt brug af al­le me­di­er, dvs. har en skarp pen – på tryk og on­li­ne, i ar­tik­ler, på So­Me, cor­pora­te web­s­i­tes og præ­sen­ta­tio­ner – kan bin­de bud­ska­ber­ne sam­men i in­te­gre­ret kom­mu­ni­ka­tion. Har er­fa­ring med we­bre­dak­tion og CMS-sy­ste­mer, her­un­der ger­ne Dru­pal, samt Goog­le Ana­ly­ti­cs. Er en le­ven­de retskriv­nings­ord­bog – 100 % per­fek­tio­nist in­den for dansk (og og­så ger­ne en­gelsk) stav­ning og gram­ma­tik. Dit blik er og­så su­per­skar­pt, hvad an­går gra­fisk for­stå­el­se og er­fa­ring i at føl­ge og ud­vik­le ma­te­ri­a­le ef­ter en cor­pora­te vi­su­al iden­ti­ty.

Per­son­ligt: An­svars­fuld, de­tal­je­o­ri­en­te­ret, ana­ly­tisk, sy­ste­ma­tisk, åben, ær­lig, rum­me­lig, hu­mo­ri­stisk, vær­di­dre­vet.

Os

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er to al­men­nyt­ti­ge fon­de med man­ge for­skel­li­ge ud­de­lings­om­rå­der – og et fæl­les se­kre­ta­ri­at, der bl.a. rum­mer Kom­mu­ni­ka­tions­af­de­lin­gen. I 2018 ud­del­te vi 888 mio. kro­ner til al­men­nyt­ti­ge for­mål som forsk­ning, mil­jø og bæ­re­dyg­tig­hed samt so­ci­a­le og kul­tu­rel­le om­rå­der. Ud­de­lings­mid­ler­ne kom­mer fra ak­tie­ma­jo­ri­te­ten og over­skud­det i VKR Grup­pen (her­un­der bl.a. VELUX), der har me­re end 16.000 me­d­ar­bej­de­re for­delt over he­le ver­den. I fon­de­ne er vi ca. 50 an­sat­te, der al­le er dybt en­ga­ge­ret i at gø­re en for­skel i sam­fun­det. Vi bor i Sø­borg, i den selv­sam­me byg­ning, hvor vo­res grund­læg­ger, Vil­lum Kann Ras­mus­sen, bl.a. vi­de­re­ud­vik­le­de de vin­du­er, som har lagt he­le grun­den for VKR Grup­pen i dag og der­med for fon­de­nes mu­lig­he­der for at gø­re en for­skel i sam­fun­det.

Læs me­re på www​.ve​lux​fo​un​da​tions​.dk.

Interesseret?

Send en an­søg­ning, CV og even­tu­elt an­dre re­le­van­te bi­lag via Jo­bin­dex se­ne­st ons­dag den 9. ok­to­ber 2019.

Vi vil ger­ne be­sæt­te stil­lin­gen hur­tigst mu­ligt.

Nu

Har du spørgs­mål til stil­lin­gen el­ler den må­de, vi ar­bej­der og fun­ge­rer på, in­den du er helt klar til at sen­de din an­søg­ning – så ring til kom­mu­ni­ka­tions­chef Char­lot­te Kor­sa­ger Wint­her på +45 5117 6774.

The Velux Foundations