Initiativrig sælger med sans for detaljerne, deltid

Dan­marks Fon­de er et di­gi­talt ni­che­me­die i vækst. Vi sø­ger en ini­ti­a­tivrig sæl­ger, som og­så har lyst til at ar­bej­de med kun­de­ser­vi­ce og ad­mi­ni­stra­ti­ve op­ga­ver.

Du skal ha­ve ta­lent for at sæl­ge bå­de abon­ne­ment­er og an­non­cer i vo­res pu­bli­ka­tio­ner, som om­fat­ter Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de, Ma­ga­si­net Filan­tro­pi samt lø­ben­de sær­ud­gi­vel­ser på tryk. Det er der­for en for­del, hvis du har in­ter­es­se for fon­de og filan­tro­pi.

Vi sø­ger en per­son med en imø­de­kom­men­de og tro­vær­dig te­le­fonstem­me, der kan hjæl­pe vo­res abon­nen­ter med bru­ger­li­cen­ser og fak­tu­r­a­spørgs­mål. Og som sam­ti­dig har lyst til at ha­ve an­sva­ret for en ræk­ke ad­mi­ni­stra­ti­ve op­ga­ver.

Det er en fast del­tids­stil­ling på 20 ti­mer om ugen. Ar­bejds­ti­den er ca. fi­re ti­mer om da­gen, f.eks. fra kl. 10-14.

Arbejdsopgaverne

Op­ga­ver­ne som sæl­ger og ad­mi­ni­stra­tiv me­d­ar­bej­der er man­gear­te­de, men de pri­mæ­re ar­bejds­op­ga­ver vil væ­re:

  • Te­le­fonsalg af abon­ne­ment­er
  • An­non­cesalg og ser­vi­ce
  • Kun­de­ser­vi­ce og abon­ne­ments­sty­ring
  • Di­ver­se ad­mi­ni­stra­ti­ve op­ga­ver

Om os

Vi er et lil­le team på 5 per­so­ner, så du kom­mer til at ar­bej­de sam­men med bå­de jour­na­li­ster og vo­res web-an­svar­li­ge. Vi har kon­tor et stenkast fra Fre­de­riks­berg Rå­d­hus på Gl. Kon­ge­vej i et kon­tor­fæl­les­skab sam­men med Ot­to Møn­steds Fond og Fre­de­riks­berg Fon­den.

Interesseret?

Har du spørgs­mål til stil­lin­gen, er du vel­kom­men til at kon­tak­te Ja­nus Moos på moos@​danmarksfonde.​dk el­ler 2690 9897.

Send en mo­ti­ve­ret an­søg­ning og dit cv sna­rest mu­ligt, da vi vur­de­rer og kal­der til sam­ta­ler lø­ben­de – se­ne­st den 11. ok­to­ber.