Jobannonce

Kontorassistent søges til Fondenes Videnscenter

Har du lyst til at væ­re del af en ny med­lem­s­for­e­ning og vi­dens­cen­ter, hvor du bli­ver et vo­res an­sig­ter udadtil i den dag­li­ge kon­takt med med­lem­mer­ne og en vig­tig del af or­ga­ni­sa­tio­nens ry­grad. Så send os en an­søg­ning.

Vi le­der ef­ter en kol­le­ga, der er kon­tor­ud­dan­net el­ler har en an­den re­le­vant ud­dan­nel­se og om­kring 2 års er­fa­ring fra en ad­mi­ni­stra­tiv stil­ling el­ler lig­nen­de fri­vil­li­ge ak­ti­vi­te­ter.

Det er vig­tigt, at du kan li­de at ta­ge ini­ti­a­tiv og ar­bej­de selv­stæn­digt. Og at du sæt­ter pris på en dag­lig­dag, hvor der læg­ges vægt på høj kva­li­tet, bå­de når det gæl­der det ad­mi­ni­stra­ti­ve ar­bej­de, de ek­ster­ne ak­ti­vi­te­ter og med­lems­be­tje­nin­gen.

Til gen­gæld kan vi til­by­de en god og spæn­den­de ar­bejds­plads, hvor vi med godt hu­mør hjæl­per hin­an­den og lø­ser op­ga­ver­ne i tæt­te di­a­lo­ger og sam­ar­bej­de.

Der er ta­le om en ny­e­tab­le­ret stil­ling på 20-25 ti­mer om ugen.

Du vil re­fe­re­re til se­kre­ta­ri­ats­che­fen.

Dine arbejdsopgaver

Vi har en al­si­dig og me­get ak­tiv hver­dag, og da vi er en lil­le or­ga­ni­sa­tion, vil du bli­ve in­vol­ve­ret i det me­ste af, hvad vi fo­re­ta­ger os. Ho­ved­op­ga­ver­ne er:

  • Plan­læg­ning og gen­nem­fø­rel­se af mø­der og ar­ran­ge­men­ter
  • Med­lem­s­ser­vi­ce og hen­ven­del­ser via mail og te­le­fon
  • Ad­mi­ni­stra­ti­ve op­ga­ver i for­bin­del­se med or­ga­ni­sa­tio­nens drift
  • As­si­ste­re se­kre­ta­ri­ats­che­fen i det dag­li­ge ar­bej­de

Læs me­re om op­ga­ver­ne og vo­res øn­sker til an­sø­ger­pro­fil i Job­be­skri­vel­sen

Send din an­søg­ning til mail: her@​fondenesvidenscenter.​dk

Vi ta­ger in­ter­views, ef­ter­hån­den som an­søg­nin­ger kom­mer ind – så send din an­søg­ning sna­rest. An­sæt­tel­ses­start ef­ter af­ta­le.

Om Fondens Videnscenter

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter er sat i ver­den for at styr­ke vi­den­de­ling og sam­ar­bej­der mel­lem al­men­nyt­tigt ud­de­len­de fon­de og for­e­nin­ger, og for at bi­dra­ge med vi­den om de­res ar­bej­de i Dan­mark. For­e­nin­gen blev stif­tet i 2017 og har ak­tu­elt 41 med­lem­mer.

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter er en lil­le or­ga­ni­sa­tion med tre fa­ste me­d­ar­bej­de­re og en­kel­te stu­den­ter­med­hjæl­pe­re. Vi har man­ge ek­ster­ne kon­takt­fla­der til bl.a. vo­res med­lem­mer, vi­den­sin­sti­tu­tio­ner, ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner, me­di­er o.a.

Vi har tre ho­ve­d­ak­ti­vi­te­ter, der er om­drej­nings­punkt for det dag­li­ge ar­bej­de:

  • Vi ind­sam­ler og ana­ly­se­rer vi­den om fon­de­nes og de­res ar­bej­de
  • Vi for­mid­ler vi­den til vo­res med­lem­mer og det øv­ri­ge sam­fund
  • Vi er et ’mø­de­sted’ der gi­ver vo­res med­lem­mer let ad­gang til ny vi­den og vi­dens­de­ling samt net­værk med an­dre fon­de