Jobannonce

Programchef (barselsvikariat) til Tuborgfondet

Til et 1-årigt vi­ka­ri­at sø­ger vi en er­fa­ren og nys­ger­rig pro­gram­chef, der vil væ­re med til at im­ple­men­te­re Tu­borg­fon­dets stra­te­gi og un­der­støt­te fon­dets man­ge for­skel­li­ge un­ge-pro­jek­ter.

Tu­borg­fon­dets mål er, at al­le un­ge er en del af fæl­les­ska­bet, og fon­det støt­ter ini­ti­a­ti­ver, der styr­ker un­ges en­ga­ge­ment i sam­fun­det. I 2018 ud­del­te vi 58,5 mio. kro­ner til pro­jek­ter til gavn for dansk er­hvervs­liv, det so­ci­a­le om­rå­de samt for­e­nings- og kul­tu­r­om­rå­det.

Tu­borg­fon­det har de sid­ste år væ­ret igen­nem en ri­ven­de ud­vik­ling. Fon­dets for­mål og fol­ke­li­ge til­gang er be­va­ret, men vo­res støt­te går nu i hø­je­re grad til ini­ti­a­ti­ver, der styr­ker un­ges job­mu­lig­he­der, sam­fund­sen­ga­ge­ment og del­ta­gel­se i fri­vil­li­ge og mang­fol­di­ge fæl­les­ska­ber. Det gør vi blandt an­det gen­nem de to pro­gram­mer Tu­borg­fon­det Mu­sik­hjælp og Sam­men om Ver­dens­må­le­ne.

Tu­borg­fon­det sæt­ter un­ge i cen­trum og ta­ger ud­gangs­punkt i de­res be­hov, øn­sker og drøm­me. Vi sam­ar­bej­der især med un­ge og un­ges eg­ne or­ga­ni­sa­tio­ner, og vi er nys­ger­ri­ge på nye må­der at ska­be for­an­dring. Vi støt­ter små og sto­re pro­jek­ter i he­le lan­det og læg­ger vægt på at væ­re en åben og syn­lig fond i øjen­høj­de med om­ver­den og vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re.

Dine opgaver og ansvarsområde

Pro­gram­che­fen skal ud­vik­le, le­de og dri­ve et el­ler fle­re af Tu­borg­fon­dets pro­gra­m­om­rå­der i tæt sam­ar­bej­de med fon­dets an­den pro­gram­chef og fon­dets se­kre­ta­ri­ats­chef samt det øv­ri­ge se­kre­ta­ri­at. Som pro­gram­chef får du et stort fag­ligt le­del­ses­ansvar.

Dine opgaver bliver:

 • at sam­ar­bej­de tæt med se­kre­ta­ri­a­tet om at im­ple­men­te­re fon­dets stra­te­gi
 • at ha­ve an­svar for ef­fek­tivt at le­de Tu­borg­fon­dets po­r­te­føl­je af ak­ti­vi­te­ter på pro­gra­m­om­rå­det og bi­dra­ge til at ud­vik­le de en­kel­te ini­ti­a­ti­ver
 • at ha­ve an­svar for pro­jek­tad­mi­ni­stra­tion, øko­no­mi, op­følg­ning og eva­lu­e­ring for po­r­te­følj­en af ak­ti­vi­te­ter på pro­gra­m­om­rå­det
 • at op­byg­ge og ved­li­ge­hol­de net­værk, sam­ar­bej­der og part­ner­ska­ber på tværs af pro­gra­m­om­rå­det, så ny vi­den spre­des, og ef­fek­ti­ve ind­sat­ser gen­nem­fø­res til gavn for så man­ge un­ge som mu­ligt
 • at un­der­støt­te sam­ar­bejds­part­ne­re i ud­vik­ling, eva­lu­e­ring og for­ank­ring af ind­sat­ser
 • at be­hand­le pro­jek­tidéer og an­søg­nin­ger til vi­de­re drøf­tel­se i Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se
 • ad­mi­ni­stra­ti­ve op­ga­ver som fx at be­sva­re e-mails og te­le­fon.

Den dag­li­ge drift af Tu­borg­fon­det va­re­ta­ges af et min­dre se­kre­ta­ri­at på fem me­d­ar­bej­de­re og to stu­den­ter­med­hjæl­pe­re. Til hver­dag ar­bej­der vi tæt sam­men om at im­ple­men­te­re fon­dets stra­te­gi, og det kræ­ver er­far­ne, kom­pe­ten­te me­d­ar­bej­de­re med so­li­de ev­ner til at sam­ar­bej­de, ta­ge an­svar, tæn­ke nyt og hand­le pro­ak­tivt.

Dine faglige kompetencer og erfaringer

Fon­dets vir­ke og po­r­te­føl­je fav­ner man­ge for­skel­li­ge om­rå­der, her­un­der er­hvervs­liv, det so­ci­a­le om­rå­de samt for­e­nings- og kul­tu­r­om­rå­det. Der­for sø­ger vi en pro­jekt­le­der med en ge­ne­ra­list-pro­fil.

Vi forventer, at du har:

 • en aka­de­misk bag­grund
 • 5-10 års do­ku­men­te­ret er­fa­ring som pro­jekt­le­der
 • be­ty­de­ligt ind­blik i ci­vil­sam­fun­det, for­e­nings­om­rå­det samt i sam­fun­dets so­ci­a­le og kul­tu­rel­le ud­for­drin­ger
 • er­fa­ring med at sam­ar­bej­de med pri­va­te virk­som­he­der og det of­fent­li­ge.

Sam­ti­dig er du god til at ar­bej­de selv­stæn­digt, men og­så til at sam­ar­bej­de. Du er sy­ste­ma­tisk, an­svar­lig og rig­tig god til at le­de et pro­jekt – stra­te­gisk og prak­tisk. Du er vel­for­mu­le­ret i skrift og en god kom­mu­ni­ka­tør, som kan ta­le med man­ge for­skel­li­ge men­ne­sker.

Det er en stor for­del, hvis du der­u­d­over har er­fa­ring med:

 • Op­følg­ning og eva­lu­e­ring af pro­jek­ter.
 • Ar­bej­det i en er­hvervs­dri­ven­de el­ler ud­de­len­de fond.
 • At sam­ar­bej­de med fon­de, virk­som­he­der og of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner.
 • Ud­vik­ling af nytæn­ken­de løs­nin­ger på vig­ti­ge sam­fund­spro­ble­mer.
 • For­e­nings­ar­bej­de, ger­ne i en fri­vil­lig for­e­ning, da man­ge af vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re er min­dre, lo­ka­le or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger.

Løn- og ansættelsesvilkår

Vi hå­ber, at du kan star­te d. 1. de­cem­ber 2019. Stil­lin­gen er et bar­selsvi­ka­ri­at og tids­be­græn­set til d. 30. novem­ber 2020. Løn- og an­sæt­tel­ses­vil­kår fast­læg­ges ef­ter for­hand­ling.

Ansøgningsprocedure og -frist

Vi ser frem til at mod­ta­ge din an­søg­ning se­ne­st d. 25. sep­tem­ber. An­søg­ning samt CV sen­des på e-mail til job@​tuborgfondet.​dk. Vi for­ven­ter at hol­de 1. sam­ta­ler i uge 41 og 2. sam­ta­ler i uge 43. Har du spørgs­mål til stil­lin­gen, kan du kon­tak­te se­kre­ta­ri­ats­chef Pe­ter Gi­a­co­mel­lo på pg@​tuborgfondet.​dk el­ler pro­gram-og sous­chef Nan­na Bang på ncb@​tuborgfondet.​dk

Behandling af dine personoplysninger

For at kun­ne vur­de­re og be­hand­le din an­søg­ning og CV har vi brug for at be­hand­le di­ne per­so­nop­lys­nin­ger. Læs me­re om vo­res da­ta­be­skyt­tel­ses­po­li­tik.

Om Tuborgfondet

Tu­borg­fon­det er en del af den er­hvervs­dri­ven­de fond Carls­berg­fon­det, der er ho­ve­d­ak­tio­nær i ver­dens tred­je stør­ste bryg­ge­ri Carls­berg A/S, og har kon­tor i Ny Kon­gens­ga­de i Kø­ben­havn.