Jobannonce

Sekretariatschef til KFI Erhvervsdrivende Fond

Har du lyst til at bli­ve del af en virk­som­hed, der er helt frem­me for­re­st i fel­tet, når det gæl­der åben­hed og god le­del­se?

Har du lyst til at med­vir­ke til ud­vik­lin­gen af en virk­som­hed i stærk vækst, hvis for­mål er fi­nan­si­e­ring , in­ve­ste­ring i ejen­dom­me og an­dre in­ve­ste­rin­ger?

Har du so­lid er­fa­ring som se­kre­ta­ri­ats­chef og har du lyst til at le­de et min­dre team?

Hvis du ind­led­nings­vist kan sva­re ja til dis­se spørgs­mål, er du må­ske den Se­kre­ta­ri­ats­chef, vi sø­ger på veg­ne af vo­res kun­de.

Om virksomheden

Kon­cer­nen har 3 for­ret­nings­om­rå­der, Ejen­doms­in­ve­ste­rin­ger, Fi­nan­si­e­ring og In­ve­ste­ring og er be­lig­gen­de i dej­li­ge lo­ka­ler i Lyng­by.

KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fonds hi­sto­rie går til­ba­ge til 1955, hvor der blev etab­le­ret en er­hvervs­dri­ven­de fond.

I godt 60 år har KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond væ­ret en mar­kant ak­tør på in­ve­ste­rings­mar­ke­det in­den for dag­lig­va­re­han­del.

Som in­ve­stor og fi­nan­si­e­rings­part­ner for Dan­marks frie køb­mænd og køb­mand­skæ­der spil­ler KFI en be­ty­de­lig rol­le for struk­tu­ren på dag­lig­va­re­mar­ke­det.

KFI ejer og ad­mi­ni­stre­rer en væ­sent­lig ejen­doms­por­te­føl­je på ca. 450.000 m2 pri­mært til detail/erhverv med en regn­skabs­mæs­sig vær­di på godt 5 mia. kro­ner.

Virk­som­he­dens ba­lan­ce og egen­ka­pi­tal gi­ver kon­cer­nen fi­nan­si­el styr­ke til at fo­re­ta­ge lang­sig­te­de in­ve­ste­rin­ger. Gen­nem spred­ning af in­ve­ste­rin­ger­ne har virk­som­he­den til­ve­je­bragt den for­nød­ne fri­hed til at ope­re­re re­la­tivt upå­vir­ket af konjunk­tur­sving­nin­ger.

Stillingen og opgaverne

Se­kre­ta­ri­a­tet be­står af i alt 4 per­so­ner og se­kre­ta­ri­ats­che­fen re­fe­re­rer til virk­som­he­dens CEO.

Af­de­lin­gens og der­med se­kre­ta­ri­ats­che­fens vig­tig­ste for­mål er at bi­stå direktion/ledelsen og hu­set ge­ne­relt i de­res dag­li­ge ar­bej­de in­den for drift, ad­mi­ni­stra­tion, le­del­ses­sup­port, be­sty­rel­ses- og di­rek­tions­se­kre­tæro­p­ga­ver samt til dels stra­te­giek­se­kve­ring og ud­vik­ling – sidst­nævn­te pri­mært i for­bin­del­se med sty­ring af pro­jek­ter her­un­der ud­ar­bej­del­se af plan­cher, op­læg in­put m.v.

Ved­kom­men­de er end­vi­de­re se­kre­tær for le­del­sen og skal kun­ne ser­vi­ce­re og sam­ar­bej­de med he­le hu­set.

Nog­le af ar­bejds­op­ga­ver­ne be­står bl.a. i:

 • Se­kre­tær for be­sty­rel­sen
 • PA for CEO og COO
 • Sty­ring og ko­or­di­ne­ring af op­ga­ver og pro­jek­ter
 • In­tern kom­mu­ni­ka­tion f.s.v.a. for­hold vedr. ”hu­set”, HR og ud­dan­nel­ses­om­rå­det
 • Sik­ring af op­følg­ning og ek­se­kve­ring af be­slut­nin­ger – og­så på tværs af or­ga­ni­sa­tio­nen
 • Ge­ne­rel ad­mi­ni­stra­tion samt ad hoc op­ga­ver

Om dig

Den kom­men­de se­kre­ta­ri­ats­chef har en cen­tral rol­le i KFI med tæt for­bin­del­se til di­rek­tio­nen, le­del­sen og de øv­ri­ge af­de­lin­ger.

Per­so­nen skal kun­ne ud­nyt­te res­sour­cer­ne i se­kre­ta­ri­a­tet bedst mu­ligt og vil væ­re en slags ”blæks­p­rut­te”, hvor man­ge for­skel­lig­ar­te­de ar­bejds­op­ga­ver skal kun­ne hånd­te­res på en ser­vi­ce­ren­de må­de. Per­so­nen skal kun­ne ha­ve man­ge bol­de i luf­ten sam­ti­dig uden at mi­ste over­blik­ket.

Per­so­nen skal kun­ne be­stri­de en rol­le, hvor stor for­tro­lig­hed og loy­a­li­tet i for­hold til he­le or­ga­ni­sa­tio­nen er en na­tur­lig del af dag­lig­da­gen.

Den ret­te per­son til stil­lin­gen har min. 3-5 års er­fa­ring fra lig­nen­de stil­ling og ger­ne kend­skab til er­hvervs­dri­ven­de fon­de, ejen­doms­om­rå­det og /eller den fi­nan­si­el­le sek­tor.

Øko­no­misk el­ler ad­mi­ni­stra­tiv ud­dan­nel­se, ger­ne på Ba­chel­or ni­veau.

Her­u­d­over er det af stor be­tyd­ning, at du er rum­me­lig, ser­vi­ce­ren­de og em­pa­tisk til­li­ge med et godt hu­mør.

Så­fremt oven­nævn­te har vakt din in­ter­es­se så send din an­søg­ning, CV og re­le­van­te ek­sa­mens­pa­pi­rer via det­te link: m.​hougaardbarrett@​alexanderhughes.​com

Ale­xan­der Hug­hes, Execu­ti­ve Search Con­sul­tants er an­svar­li­ge for re­k­rut­te­rings­pro­ces­sen. Kon­takt evt. Ma­ri­an­ne Hou­gaard Bar­rett, tlf. nr. 21 13 29 82

KFI Erhvervsdrivende Fond
 • Frist: lø­ben­de
 • Stil­ling: Se­kre­ta­ri­ats­chef
 • Virk­som­hed: KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond
 • Kon­takt:
  • Ma­ri­an­ne Hou­gaard Bar­rett
  • m.​hougaardbarrett@​alexanderhughes.​com
  • tlf.: 2113 2982