Trygfonden
Der bliver kamp om pladserne ved Tryghedsgruppens repræsentantskabsvalg til januar. Tryghedsgruppen har offentliggjort listen over de 38 godkendte kandidater, der skal kæmpe om at få indflydelse på Trygfondens bevillinger og på bonuskroner til kunderne i Tryg.
Nyhedsbrevet Danmarks Fondes Demokratimåling
Demokratiet har trange kår i flere af de medlemsstyrede foreninger, der har overtaget milliardstore aktiver fra den finansielle sektor. Men der er også lyspunkter for de medlemmer, der ønsker indflydelse på foreningernes almennyttige uddelinger på i alt 1,5 mia. kr. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fondes demokratimåling i syv finansdemokratier, som opnår en gennemsnitlig score på 4,5 ud af 11 mulige demokratipoint. Bedst står det til i Trygfonden og Norliv. Helt i bund ligger Foreningen Alm. Brand, der tilsyneladende har begravet medlemsdemokratiet. Imellem ligger Bornholms Brand, Østifterne, Realdania og Foreningen LB. Snart kommer flere uddelingsmillioner i spil, og dermed lurer flere kampe om den filantropiske magt.
Digitale valg
Fra pseudo-demokrati til moderne digitalt medlemsstyre. Fire ud af syv medlemsstyrede filantropiske foreninger afholder repræsentantskabsvalg på fysiske valgmøder. Men der hvor valgdeltagelsen ligger højest er i Tryghedsgruppen (Trygfonden) og i foreningen Norliv, som bruger digitale valg. Det fremgår af Nyhedsbrevet Danmarks Fondes demokratimåling. ”Hvis man ønsker at få de yngre medlemmer i spil, så nytter det ikke med valgmøder, for de unge gider ikke dukke op for en god middag,” siger Cathrine Riegels Gudbergsen, der er valgt ind repræsentantskabet i tre af de syv foreninger.
Alm. Brand Domicil - Midtermolen
Hovedaktionæren bag forsikringsselskabet Alm. Brand barsler så småt med en pendant til Trygfonden. Foreningen Alm. Brand af 1792 er begyndt at tjene penge, men formuen vil ikke blive brugt på kundekroner. Magten i den kundeejede forening er fastlåst i et næsten selvsupplerende repræsentantskab, der har sat ca. 400.000 medlemmer uden for indflydelse. Situationen minder om Tryghedsgruppen i forrige årti, og der er brug for et medlemsoprør, mener fhv. bankdirektør Jørn Astrup Hansen, der stod i spidsen for oprøret i Tryg i anden halvdel af 00’erne.
Jesper Nygaard (foto: Niels Hougaard)
Med almennyttige uddelinger på 800 mio. kr. er Realdania den største filantropiske aktør blandt de syv foreninger i Nyhedsbrevet Danmarks Fondes demokratiundersøgelse. Samtidig sidder foreningen på en egenkapital på 22 mia. kr., som stammer fra de værdier, kunderne har skabt i deres fællesejede realkreditforening. Realdania understreger ofte, at foreningsdemokratiet er fundamentet i foreningens arbejde. Alligevel kommer byggefilantropen kun ind på en 4.plads i demokratimålingen. Vi har talt med Realdanias direktør om foreningens medlemsdemokrati og spurgt, hvorfor medlemmerne ikke har indflydelse på uddelingspolitikken.
Demokrati
Foreningen Østifterne kan se frem til at ud­dele mar­kant flere penge til lo­kale ild­sjæle, skade­fore­byg­gelse og huma­nitære hjælpe­akti­viteter, hvis Fore­net Kredit den 23. no­vem­ber giver grønt lys for salg af Ny­kredit-aktier til pen­sions­selska­ber. Som led i aftalen ind­kasserer Østif­terne godt en mil­liard kroner, og det kan blive en ge­vinst for fore­ning­ens med­lems­demo­krati, når af­kastet skal udde­les til de almen­nyt­tige formål.
Pause
Repræsentantskabet i Norliv har netop vedtaget en uddelingspolitik for foreningens almennyttige indsats indenfor mental sundhed. Foreningen vil bl.a. støtte mindre og lokale indsatser i civilsamfundet, der fremmer god mental sundhed. Udvælgelseskriterier, ansøgningsskema og vejledninger ventes klar den 1. februar.
Fra skulpturen "Historiske Spor" af Jens Galschiøt
Flere og flere seniorer er bekym­rede for, om de får en vær­dig af­slut­ning på arbejds­mar­ke­det. Og det er en vel­be­grund­et be­kym­ring, for Dan­mark står over for en af de hid­til mest omfat­tende sam­funds­æn­dring­er, på­peger Tryg­fon­dens forsk­nings­chef. Når pen­sions­alderen hæves i takt med leve­alderen, vil store grup­per af ældre på ar­bejds­mar­ke­det komme i klem­me i de næste årtier. Trygheds­gruppens repræ­sen­tant­skab har bedt Tryg­fonden sætte ind med en lang­sigtet indsats for det kom­mende senior­prole­tariat.
Realdanias valgmøde i Aarhus (foto: Jørgen Jørgensen/Realdania)
Ni kandidater kæmpede om syv mandater, da der torsdag den 2. november blev afholdt valg i Realdanias geografiske valgområde 6. Den nyvalgte arkitekt, Lars Frank Nielsen, forventer medindflydelse på Realdanias byggeprojekter og vil arbejde for, at foreningen moderniserer valgsystemet ved at indføre digitale valg.
Tryghedsgruppen - repræsentantskabsvalg
Tryghedsgruppens valg til repræsentantskabet i Region Syddanmark er afsluttet med en stemmeprocent på 8,3. Heraf valgte 73 procent at stemme digitalt. Peter Gæmelke var blandt de genvalgte, mens forhenværende bestyrelsesmedlem Jens Iwer Pedersen ikke opnåede valg.