Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus
Erhvervsstyrelsen planlægger at gennemføre et kontrolforløb med de erhvervsdrivende fondes uddelinger. Nye redskaber i erhvervsfondsloven har givet bedre mulighed for at tjekke om fondene overholder uddelingsreglerne.
Erhvervsstyrelsen – redegørelse for god fondsledelse
Bestyrelserne i erhvervsdrivende fonde har pligt til at redegøre for god fondsledelse i deres årsrapport. Men det kniber stadig for mange fonde at følge reglerne. Det viser en oversigt fra Erhvervsstyrelsen, som Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har fået aktindsigt i. En ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen skal mindske problemerne.
Østre Landsret
En klar dom fra Østre Landsret viser, at fondsbestyrelser har pligt til at holde admini­stra­tions­hono­raret på et rimeligt niveau. Kirsten og Freddy Johansens Fond nægtede at følge fonds­myndig­hedens påbud, men efter en langstrakt konflikt og en tur i retten har stifterne nu betalt erstatning til den fond, der bærer deres navn.
Norges Lover & Norske Stiftelser
De norske fondes bestyrelser og administratorer skal i fremtiden være langt mere omhyggelige og ansvarsbevidste i deres forvaltningsarbejde. Opdateringen af den norske fondslov vil nemlig – såfremt den vedtages i Stortinget – give myndighederne bedre mulighed for at straffe dårlig forvaltning.
12 pct. af erhvervsfondene redegør ikke for God Fondsledelse
Selvom anbefalingerne for God Fondsledelse nu har været obligatoriske i to år, er der stadig både små og store erhvervsfonde, som ikke har gennemført den lovpligtige redegørelse. På Dansk Erhvervs og EYs fondskonference fortalte formand for komiteen for god fondsledelse, Marianne Philip, om resultaterne af en ny basismåling af fondenes efterlevelse af anbefalingerne.
ISOBRO medlemsmøde
Stram regulering kan gøre det svært for ikke-erhvervsdrivende fonde at skabe optimale betingelser for deres velgørende aktiviteter. Det oplever blandt andet flere indsamlende fonde, som har kvaler med at bruge arveindtægter til uddelinger eller med at få et ordentligt afkast på formuen i lavrenteøkonomien. Men det er forholdsvist enkelt at slippe ud af fondslovens restriktive regelsæt og Civilstyrelsens stramme praksis. Det var nogle af de pointer, der blev diskuteret da de indsamlende organisationers brancheorganisation, ISOBRO afholdt medlemsmøde om bestyrelsesansvar og fondslovgivning.
Magtesløse fonde
De omdiskuterede krav til almennyttige fondes kapitalanbringelse rammer uddelingerne. Det er budskabet fra flere almennyttige fonde, der har svært ved at se fornuften i, at store dele af formuen skal bindes i værdipapirer, der ikke giver noget nævneværdigt afkast. De nuværende regler begrænser fondenes muligheder for at skabe overskud med den konsekvens, at de har færre penge at dele ud af, advarer de.
Søren Bergenser, advokat og forfatter tl bogen Erhvervsfondsledelsens erstatningsansvar
Fondsledelse og bestyrelsesposter indebærer en personlig økonomisk risiko for den en­kelte. Også selvom der er tale om vederlagsfrit arbejde i en lille almennyttig fond. Derfor bør man orientere sig om faldgruberne, siger ekspert i ledelsesansvar, advokat Søren Bergenser. Han har udgivet en bog om fondsledelsens erstatningsansvar. Ny­heds­brevet Danmarks Fonde gennemgår her hans seks vigtigste råd til at undgå at komme økonomisk i klemme i bestyrelses- og ledelsesarbejdet.
Tilfredshedsundersøgelse 2017
Det er ikke for at måle effekten af uddelingerne, at fondene stiller krav om afrapportering. Fondene bruger tilbagemeldingerne til at kontrollere, om pengene er brugt til det, som var formålet med bevillingerne. Det vurderer flertallet af bevillingsmodtagerne i en tilfredshedsmåling, som nyhedsbrevet Danmarks Fonde har gennemført blandt brugerne af landets største online database over uddelende fonde, fonde.dk.
Civilstyrelsen
Op mod 8.000 almen­nyttige fonde lider under de meget lave renter, som i kombination med et sæt rigide kapitalregler for fonde, betyder færre almen­nyttige donationer. Flere eksperter mener, at Civilstyrelsens regelsæt er i konflikt med inten­tionerne i fondsloven. Men på grund af udflytning til Viborg er styrelsen så trængt på ressourcer, at det ikke er muligt at gennemføre en revidering af reglerne, forklarer styrelsens direktør. ”Men så bør man politisk overveje, om der er andre muligheder for at løse problemet,” siger professor i fondsret, Rasmus Feldthusen.