Fondenes Videnscenter
En række fonde etablerer i løbet af det kommende halve år et nyt videnscenter, der skal øge informationsniveauet om fondene, deres virke, rammevilkår og betydning i samfundet. Videnscentret skal desuden forstærke videndelingen mellem fonde i Danmark. Det blev besluttet da Fondenes Videnscenter afholdt stiftende generalforsamling mandag den 18. december. Den valgte bestyrelse konstituerede sig med Villum Fondens direktør, Lars Hansen som formand og Realdanias direktør, Jesper Nygård, som næstformand.
Reelle ejere – et eksempel
Fraværet af et officielt fondsregister med kobling til CVR giver nu problemer både for fon­de og for myndigheder. Inden 1. december skal også bestyrelserne i ikke-erhvervs­driven­de fonde registreres som reelle ejere for at overholde EU’s hvidvask­regler. Men på grund af fejl i registre­ringerne og lang sags­behand­lings­tid hos registrerings­myndig­heden vil mange fonde ikke nå at komme i mål. Erhvervs­styrelsen har endnu ikke fastsat stør­rel­sen af bøden for at overskride fristen.
Norges Lover & Norske Stiftelser
De norske fondes bestyrelser og administratorer skal i fremtiden være langt mere omhyggelige og ansvarsbevidste i deres forvaltningsarbejde. Opdateringen af den norske fondslov vil nemlig – såfremt den vedtages i Stortinget – give myndighederne bedre mulighed for at straffe dårlig forvaltning.
Dansk Erhvervs og EYs fondskonference
De seneste års skatteindgreb over for fondene har været gennemført på baggrund af manglende dialog og har været varslet i dårlig tid. Det anerkendte skatteminister, Karsten Lauritzen, på Dansk Erhvervs og EYs fondskonference. Til gengæld kom han også med et par stikpiller til fondene for ikke at kunne tale med én stemme.
ISOBRO medlemsmøde
Stram regulering kan gøre det svært for ikke-erhvervsdrivende fonde at skabe optimale betingelser for deres velgørende aktiviteter. Det oplever blandt andet flere indsamlende fonde, som har kvaler med at bruge arveindtægter til uddelinger eller med at få et ordentligt afkast på formuen i lavrenteøkonomien. Men det er forholdsvist enkelt at slippe ud af fondslovens restriktive regelsæt og Civilstyrelsens stramme praksis. Det var nogle af de pointer, der blev diskuteret da de indsamlende organisationers brancheorganisation, ISOBRO afholdt medlemsmøde om bestyrelsesansvar og fondslovgivning.
Søren Bergenser, advokat og forfatter tl bogen Erhvervsfondsledelsens erstatningsansvar
Fondsledelse og bestyrelsesposter indebærer en personlig økonomisk risiko for den en­kelte. Også selvom der er tale om vederlagsfrit arbejde i en lille almennyttig fond. Derfor bør man orientere sig om faldgruberne, siger ekspert i ledelsesansvar, advokat Søren Bergenser. Han har udgivet en bog om fondsledelsens erstatningsansvar. Ny­heds­brevet Danmarks Fonde gennemgår her hans seks vigtigste råd til at undgå at komme økonomisk i klemme i bestyrelses- og ledelsesarbejdet.
Joachim B. Olsen (fotograf: Steen Brogaard)
Liberal Alliances fondsordfører tager nu problemet med de restriktive investeringsregler for almennyttige fonde op med skatteministeren. De ikke-erhvervsdrivende fonde er ekstra hårdt ramt af Civilstyrelsens regelsæt efter fondenes konsolideringsfradrag sidste år blev reduceret med 21 procentpoint. For mens erhvervsfonde kan investere frit, så gør særreglerne det svært for de ikke-erhvervsdrivende fonde at sikre formuens købekraft og samtidig opretholde de almennyttige uddelinger.
Civilstyrelsen
Op mod 8.000 almen­nyttige fonde lider under de meget lave renter, som i kombination med et sæt rigide kapitalregler for fonde, betyder færre almen­nyttige donationer. Flere eksperter mener, at Civilstyrelsens regelsæt er i konflikt med inten­tionerne i fondsloven. Men på grund af udflytning til Viborg er styrelsen så trængt på ressourcer, at det ikke er muligt at gennemføre en revidering af reglerne, forklarer styrelsens direktør. ”Men så bør man politisk overveje, om der er andre muligheder for at løse problemet,” siger professor i fondsret, Rasmus Feldthusen.
Anker Brink Lund (foto CBS Center for Civil Society Studies)
Fondslovens regler om kapitalanbringelse er et levn fra en tid, hvor man betragtede fondsbestyrelser som umyndige. Det mener professor Anker Brink Lund, der er ekspert i dansk fondshistorie. Desuden blokerer tankegangen bag reglerne for, at fondene kan udvikle sig og udøve moderne filantropi.
Erhvervsstyrelsen
Alle bestyrelsesmedlemmer er personligt ansvarlige, og der er i fonde ingen mulighed for at tage imod instruktion fra den, der har udpeget det enkelte bestyrelsesmedlem til posten. Det er to af fem opmærksomhedspunkter, som Erhvervsstyrelsen netop har udsendt til bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde.