Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus
Erhvervsstyrelsen planlægger at gennemføre et kontrolforløb med de erhvervsdrivende fondes uddelinger. Nye redskaber i erhvervsfondsloven har givet bedre mulighed for at tjekke om fondene overholder uddelingsreglerne.
Højesteret
Fonde der har flere uddelingsformål skal uddele lige meget til hvert formål over tid. Men i Det Nissenske Familiefond har bestyrelsen siden stiftelsen prioriteret familieformålet. Den 25. januar gav Østre Landsret fonden medhold i en principiel sag, som Civilstyrelsen nu har anket til Højesteret.
Fyn-Langelands Fond
MF, Erling Bonnesen, (V) går nu ind i sagen om Fyn-Langelands Fond, som ikke kan få Civilstyrelsens tilladelse til at dele resterne af fondens formue ud til formålet. ”Det handler ikke kun om en enkelt sag, det er den generelle administrative linje, der er for stram,” siger han. Fondslovens regler om opløsning bør laves om, mener professor i fondsret.
Erhvervsstyrelsen – redegørelse for god fondsledelse
Bestyrelserne i erhvervsdrivende fonde har pligt til at redegøre for god fondsledelse i deres årsrapport. Men det kniber stadig for mange fonde at følge reglerne. Det viser en oversigt fra Erhvervsstyrelsen, som Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har fået aktindsigt i. En ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen skal mindske problemerne.
Fondenes Videnscenter
En række fonde etablerer i løbet af det kommende halve år et nyt videnscenter, der skal øge informationsniveauet om fondene, deres virke, rammevilkår og betydning i samfundet. Videnscentret skal desuden forstærke videndelingen mellem fonde i Danmark. Det blev besluttet da Fondenes Videnscenter afholdt stiftende generalforsamling mandag den 18. december. Den valgte bestyrelse konstituerede sig med Villum Fondens direktør, Lars Hansen som formand og Realdanias direktør, Jesper Nygård, som næstformand.
Reelle ejere – et eksempel
Fraværet af et officielt fondsregister med kobling til CVR giver nu problemer både for fon­de og for myndigheder. Inden 1. december skal også bestyrelserne i ikke-erhvervs­driven­de fonde registreres som reelle ejere for at overholde EU’s hvidvask­regler. Men på grund af fejl i registre­ringerne og lang sags­behand­lings­tid hos registrerings­myndig­heden vil mange fonde ikke nå at komme i mål. Erhvervs­styrelsen har endnu ikke fastsat stør­rel­sen af bøden for at overskride fristen.
Norges Lover & Norske Stiftelser
De norske fondes bestyrelser og administratorer skal i fremtiden være langt mere omhyggelige og ansvarsbevidste i deres forvaltningsarbejde. Opdateringen af den norske fondslov vil nemlig – såfremt den vedtages i Stortinget – give myndighederne bedre mulighed for at straffe dårlig forvaltning.
Dansk Erhvervs og EYs fondskonference
De seneste års skatteindgreb over for fondene har været gennemført på baggrund af manglende dialog og har været varslet i dårlig tid. Det anerkendte skatteminister, Karsten Lauritzen, på Dansk Erhvervs og EYs fondskonference. Til gengæld kom han også med et par stikpiller til fondene for ikke at kunne tale med én stemme.
ISOBRO medlemsmøde
Stram regulering kan gøre det svært for ikke-erhvervsdrivende fonde at skabe optimale betingelser for deres velgørende aktiviteter. Det oplever blandt andet flere indsamlende fonde, som har kvaler med at bruge arveindtægter til uddelinger eller med at få et ordentligt afkast på formuen i lavrenteøkonomien. Men det er forholdsvist enkelt at slippe ud af fondslovens restriktive regelsæt og Civilstyrelsens stramme praksis. Det var nogle af de pointer, der blev diskuteret da de indsamlende organisationers brancheorganisation, ISOBRO afholdt medlemsmøde om bestyrelsesansvar og fondslovgivning.
Søren Bergenser, advokat og forfatter tl bogen Erhvervsfondsledelsens erstatningsansvar
Fondsledelse og bestyrelsesposter indebærer en personlig økonomisk risiko for den en­kelte. Også selvom der er tale om vederlagsfrit arbejde i en lille almennyttig fond. Derfor bør man orientere sig om faldgruberne, siger ekspert i ledelsesansvar, advokat Søren Bergenser. Han har udgivet en bog om fondsledelsens erstatningsansvar. Ny­heds­brevet Danmarks Fonde gennemgår her hans seks vigtigste råd til at undgå at komme økonomisk i klemme i bestyrelses- og ledelsesarbejdet.