Forum for forskningsfinansiering
Oven på første møde i Forum for Forskningsfinansiering blomstrer optimismen blandt de deltagende fonde. Ifølge reaktionerne er der enighed om, at dansk forskning nu har en unik mulighed for at sætte ambitionsniveauet højt. Knasten med indirekte forsk­nings­om­kost­ning­er lader ikke til at kunne give skår i glæden, men embedsværket skal nu i arbejdstøjet for at skitsere farbare veje frem.
Tommy Ahlers (foto: Kim Vadskær)
Ifølge de fem deltagende private fonde stiller man hverken med krav eller konkrete løs­nings­mo­del­ler. Til gengæld efterlyser fondene akademisk lederskab fra universiteterne og ikke mindst trans­parens om de indirekte omkostninger ved forskning. Universiteterne selv erkender, at de kunne blive skarpere. Sådan lyder hoved­bud­ska­berne inden første mø­de i Forum for Forsknings­finansiering.
Jesper Petersen
Skatteordfører Jesper Petersen (S) kræver nu handling fra skatteminister Karsten Lauritzen (V) i sagen om fondenes konsolideringsfradrag. I sidste uge offentliggjorde konsulenthuset PwC beregninger, som viser, at fondene har bidraget med mere end 400 mil­lio­ner kroner for meget til statsfinanserne som følge af myndighedernes forkerte antagelser bag skatteberegningerne. Nu vil Socialdemokratiet have en afklaring.
Fondskonferencen 2018 – PwC
Danske fonde har i 2016 og 2017 bidraget med over 400 mio. kr. for meget til statens fi­nan­ser efter den kraftige nedsættelse af konsolideringsfradraget i 2016, viser nye beregninger fra konsulenthuset PwC. Potentielle donationsmodtagere risikerer dermed at gå glip af pengene. Skatteministeren afventer Finansministeriets dom før en eventuel indgriben.
Fonde i folkeskolen
Fondenes massive interesse for folkeskolen får nu politikere til at efter­spørge klare ret­nings­lin­jer, fælles forum og et uafhængigt skoleråd. Under­vis­nings­mini­ste­r Merete Riis­ager har sat gang i et arbejde, der skal afklare, hvordan et sam­arbej­de med fondene kan under­støt­tes bedst muligt.
Den 27. november mødes de 17 medlemmer af Forum for Forskningsfinansiering for før­ste gang. Forummet skal fremover ”udgøre en platform for dialog mellem centrale forskningsfinansierende og -udførende aktører i Danmark.” Første punkt på dagsordenen bliver en diskussion af fondenes indflydelse på retningen af dansk forskning.
Hovedet i Havet
Folkeskolen er ved at nå mætningspunktet for fondsprojekter på visse områder. Da mange fonde satser på de samme områder, er fondene nogle steder en belastning for skolerne, mener forsker. Danmarks Lærerforening er bekymret over udviklingen, og efterlyser politisk stillingtagen og styring af fondsmidlerne. Foreningen opfordrer til debat om, hvordan fondene egentlig påvirker folkeskolen.
Skulpturparken i Herning
Det var ulovligt, da Midtjydsk Skole- og Kulturfond ændrede den fredede Skulpturparken i Herning i en renovering til fem millioner kroner. Det fastslår Kulturministeriet i en ny afgørelse. Ministeriet stadfæster dermed en tidligere afgørelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Samtidig lovliggøres dele af Skulpturparkens nye udtryk.
København – Nyborg
Et år inden Lokale og Anlægsfonden flytter til Nyborg har kun én medarbejder forladt arbejdspladsen. Ledelsen har søsat en række initiativer for at forankre viden i organisationen. Med fastholdelsesbonusser, dobbeltbemanding, konsulent- og psykologbistand lyder den samlede flytteregning på 4,2 mio. kr. Pengene hentes fra udlodningsmidler, der var øremærket til idrætsområdet.
Lokale og Anlægsfonden
Det koster 4,2 mio. kr. at flytte Lokale og Anlægsfonden til Nyborg. Kulturminister Mette Bock beder Folketinget om tilladelse til at betale med udlodningsmidler, der er øremærket til idrætsformål.