VIP og TAP – 2008-2016
Når fondene ikke dækker uni­ver­site­ter­nes in­di­rek­te forsk­nings­om­kost­ning­er, bliver der færre penge til teknisk og admi­ni­stra­tivt per­so­nale (TAP). Dermed for­ring­es forsk­nings­vær­dien af fonds­mid­ler­ne. Det mener for­mand for for­ening­en af forsk­nings­admi­ni­stra­to­rer (DARMA), Olaf Sven­ning­sen. Mang­lende over­head i fonds­mid­ler­ne pres­ser de sund­heds­viden­ska­be­lige fa­kul­te­ter på SDU, AAU og KU. Rek­torer og fonds­direk­tører bør finde en løs­ning, siger pro­dekan på KU, Kris­tian Helin.
Laura Auken
Danske fonde søger i stigende grad samarbejdspartnere i civilsamfundet. Men deres krav til professionelle ansøgninger, dokumentation og evaluering presser de små frivillige sociale foreninger, som har svært ved at finde ressourcerne til at leve op til fondenes krav. Center for Frivilligt Socialt Arbejde har udviklet et værktøj, som skal gøre det lettere for fonde at finde frem til og række ud efter relevante samarbejdspartnere på velfærdsområdet.
Demokrati
Foreningen Østifterne kan se frem til at ud­dele mar­kant flere penge til lo­kale ild­sjæle, skade­fore­byg­gelse og huma­nitære hjælpe­akti­viteter, hvis Fore­net Kredit den 23. no­vem­ber giver grønt lys for salg af Ny­kredit-aktier til pen­sions­selska­ber. Som led i aftalen ind­kasserer Østif­terne godt en mil­liard kroner, og det kan blive en ge­vinst for fore­ning­ens med­lems­demo­krati, når af­kastet skal udde­les til de almen­nyt­tige formål.
Steen Riisgaard, næstformand i Novo Nordisk Fonden og Villum Fonden
Fonde har et ansvar for at forholde sig til de utilsigtede bivirkninger af deres aktiviteter. Det siger Steen Riisgaard, som er næstformandi to af landets største fonde. På PwC’s fondskonference slog han til lyd for en mere holistisk tilgang til løsningen af samfundets problemer, og kom med eksempler på, hvordan Novo Nordisk Fonden og Villum Fonden har gjort i praksis.
Pause
Repræsentantskabet i Norliv har netop vedtaget en uddelingspolitik for foreningens almennyttige indsats indenfor mental sundhed. Foreningen vil bl.a. støtte mindre og lokale indsatser i civilsamfundet, der fremmer god mental sundhed. Udvælgelseskriterier, ansøgningsskema og vejledninger ventes klar den 1. februar.
Herlev Hospital
Kun 4 ud af 20 private forskningsfonde har en uddelingspolitik, som tillader at dække indirekte omkostninger. Men fondene er pressede af den statslige regnskabslogik, som præger universiteterne. Også forskere på hospitaler i Region Hovedstaden er for nylig blevet pålagt at kræve 15 pct. i overhead, når de søger fondsmidler. Flere fonde spiller bolden tilbage til universiteterne og opfordrer til øget transparens om overhead. Men hverken Carlsbergfondet eller Novo Nordisk Fonden ønsker at udtale sig om, hvorvidt bedre gennemsigtighed og dokumentation i realiteten vil ændre deres uddelingspolitik.
Michael Bjørn Nellemann, direktør i Det Obelske Familiefond
Interview-stafetten bliver denne gang løbet videre af Det Obelske Familiefonds nystartede direktør, Michael Bjørn Nellemann. Med afsæt i sit nylige skift fra ansøger til bevilger, fortæller han om fondenes risikovillighed og om konsekvenserne af regeringens grønthøster. Han går også i rette med myterne om, at fondene skulle være driftsforskrækkede, og at de primært er leverandører af flødeskum. Og så sender han stafetten videre til kulturminister Mette Bock.
Overhead i fondsfinansieret forskning
Flere forskere og institutledere klager over, at fondene ikke betaler den fulde pris for omkostningerne af den forskning, de støtter. Men universiteternes pengestrømme er mudrede og fondene vil vide, hvad de betaler for. Det kan få konsekvenser for undervisningen af studerende og for patientbehandling på hospitaler, påpeger en institutleder, som ønsker dialog mellem fondene og universitetsledelserne. Villum Fondens forskningsdirektør opfordrer universiteterne til se til Sverige. De svenske universiteter løste problemet med økonomisk transparens for ti år siden.
Moderne Filantropi #02
”Vi kan ikke bruge jeres ansøgninger til noget. I skal ikke ansøge.” I første afsnit af den nye podcast Moderne Filantropi fortæller Esben Danielsen om, hvorfor Lokale og Anlægsfonden ikke støtter færdige løsninger, og hvorfor man ikke skal udarbejde forkromede ansøgninger til dem.
Steffen Nørgaard, direktør i Spar Nord Fonden
Interview-stafetten er denne gang løbet til Aalborg, hvor vi besøger direktøren for Spar Nord Fonden. I interviewet forklarer Steffen Nørgaard, hvordan fonden når ud til lokale ildsjæle i hele landet, og hvordan det offentliges sparepres kan ende med, at fondene modstræbende må betale mere drift og følgeomkostninger, eksempelvis på universiteterne. Han løfter desuden sløret for et spændende initiativ, som kan få stor betydning for hele fondsbranchen. Steffen Nørgaard sender stafetten videre til den nyslåede direktør for Det Obelske Familiefond, Michael Bjørn Nellemann.