Østre Landsret
En klar dom fra Østre Landsret viser, at fondsbestyrelser har pligt til at holde admini­stra­tions­hono­raret på et rimeligt niveau. Kirsten og Freddy Johansens Fond nægtede at følge fonds­myndig­hedens påbud, men efter en langstrakt konflikt og en tur i retten har stifterne nu betalt erstatning til den fond, der bærer deres navn.
Flere ansatte i fondsverdenen
På ét år er antallet af medarbejdere i den filantropiske fondsbranche steget med 12 pct. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse over antallet af ansatte i 60 fondssekretariater. Fondene bruger i stigende grad headhuntere til at rekruttere topledere og nøglemedarbejdere fra både det offentlige og private erhvervsliv. Job i fondsverdenen er blevet attraktivt for folk med stærke karrierer bag sig, vurderer rekrutteringsspecialister.
Ansøgere trækker mod den papirløse fondsverden
Flertallet af brugerne på landets største fondsdatabase, fonde.dk, søger fondene via digitale ansøgningssystemer. Det gamle papirbrev lever stadig i fondsverdenen, men blandt de større fonde er det kun A.P. Møller Fonden, der klamrer sig til fortiden.
Fondsstatistik
Fondenes direktørnetværk satte sidste år hælene i overfor tre ministerier, der ønskede detaljerede tal om fondsbevillingerne. I dialog med fondene er der nu skabt en bredere og mindre bureaukratisk model for indberetninger. Den 30. juni dokumenterer Danmarks Statistik for første gang danske fondes uddelinger fordelt på en række områder. ”Men der er tale om indberetninger, der ikke skaber værdi, men er tomme kalorier i forhold til fondenes uddelingsaktiviteter,” lyder kritikken fra Industriens Fond.
Digitale redskaber
Mindre fonde kan også have interesse i at levere god digital service til ansøgerne. Men fonds­admi­nistrations­systemer er dyre og har det med at blive designet ud fra de store aktørers ønsker. Admini­stra­tor og bestyrelses­medlem i Laurits Andersens Fond, Tue Tyge Møller, peger i neden­stående ind­læg på muligheden for via et branche­sam­arbejde at ska­be mulighed for digitalisering i de mindre fonde også. Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har fået tre leverandører til at kommentere på pro­blem­stillingen.
Penge op af lommen
En række danske fonde får tilsyneladende så dårlig rådgivning af deres bank, at de både går glip af afkast, men også betaler alt for meget i omkostninger. Meget tyder nemlig på, at bankerne først tager penge for uvildig rådgivning, men ender med at anbefale deres egne investeringsprodukter, som de derefter igen tjener penge på. ”Man må forvente at fondene selv sørger for, at bankerne ikke tilgodeser sig selv,” siger professor Carsten Tanggaard.
Der er behov for at revidere reglerne om kapitalanbringelse i ikke-erhvervsdrivende fonde. Det mener landets største statsgodkendte, særlige bankafdeling for fondsformuer, Danske Forvaltning. Lempeligere investeringsregler vil nemlig øge fondenes samfundsgavnlige uddelinger. Fondsmyndigheden anerkender problemet, men der er ingen regelændringer på trapperne, oplyser Civilstyrelsen.
Digitale ansøgnings- og administrationssystemer
It-virksomheden Formpipe udvider sit forretningsområde og satser nu også på fondsmarkedet, hvor virksomheden vil bruge sin erfaring som foretrukken leverandør af digitale tilskuds- og administrationssystemer til den offentlige sektor. ”Vi kan se, at fondene generelt er underdigitaliserede,” siger direktøren, som gør entré på fondsmarkedet med en kontrakt for Nordea-fonden.
Stor forskel på prisen for en uddelingskrone
Der er stor forskel på, hvor mange penge fondene bruger på at få uddelingerne til gode formål ud over rampen. Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har gennemgået udgifterne til administration i et udsnit på 26 fonde og foreninger med meget forskellige sekretariatsfunktioner og filantropiske arbejdsmetoder. Omkostningsprocenterne svinger fra under 1 pct. til over 100 pct. af uddelingerne.
Erhvervsstyrelsen
På to år har Erhvervsstyrelsen fordoblet antallet af stikprøvekontroller på fondene. Men med den nye fondslov har tilsynet fået flere oplysninger fra fondene. Den nye åbenhed skal bruges til at skabe flere resultater af tilsynsarbejdet, som fremover skal være mere målrettet.