Uafhængig rådgivning
Fonde kan spare rigtig mange penge, hvis bestyrelsen vil bruge kræfter på at tjekke bonen, når den har købt formueforvaltning i det lokale finansielle supermarked. Den uafhængige rådgiver Hemonto A/S har de seneste tre år sparet sine kunder for et tocifret millionbeløb, heriblandt Østifterne som har droppet mange af pengeinstitutternes investeringsforeninger.
Høj andel af kvinder i danske fondsbestyrelser
Fordelingen af kvinder og mænd i fonds­be­sty­rel­ser er på en række områder mere lige end hos de store danske virk­som­he­der generelt. F.eks. er den gennem­snitlige andel af kvinder i bestyrel­serne hos de store erhvervs­drivende fonde markant høje­re end i de store virk­som­he­der, viser en op­tæl­ling foretaget af Nyheds­brevet Dan­marks Fon­de. Måske har fon­de­ne et bredere værdisæt end andre virk­som­he­der, mener forsker.
Tiden går...
I strid med fondsloven har bestyrelsen i to år undladt at udpege et nyt bestyrelsesmedlem, og den har indtil videre været over fire år om at udarbejde en ny strategi. Fondsledelsen har i den periode modtaget honorar for over 8 mio. kr. fra fonden, som siden fusionen mellem BRFkredit og Jyske Bank ikke har haft andre aktiviteter end ejerskabet af en aktiepost på 20 procent i Jyske Bank.
Skulpturparken i Herning
Fondsbestyrelsen har tidligere forklaret, at lovbruddet skyldes fejlagtig rådgivning. Det afviser fondens rådgiver nu. Medlemmerne af bestyrelsen i Midtjydsk Skole- og Kulturfond risikerer at skulle betale af egen lomme for at rydde op efter fondens ulovlige renovering af Skulpturparken i Herning.
God fondsledelse 2018
Erhvervsfondene bliver stadig bedre til at overholde lovkravet om at redegøre for god fondsledelse efter følg-eller-forklar-princippet. Det konkluderer Komitéen for God Fondsledelse i sin nye årsberetning. Komitéen har dog ingen målsætning for hvor mange fonde, der på sigt skal gå fra at ’forklare’ til at ’følge’.
Aldersgrænse
Erhvervsstyrelsen fastholder sin praksis og afviser BRFfondens ønske om at hæve aldersgrænsen på 67 år. BRFfondens bestyrelse har dog fået dispensation til at lade et be­sty­rel­ses­med­lem fortsætte en ekstra periode i bestyrelsen.
Skulpturparken i Herning
Det var ulovligt, da Midtjydsk Skole- og Kulturfond ændrede den fredede Skulpturparken i Herning i en renovering til fem millioner kroner. Det fastslår Kulturministeriet i en ny afgørelse. Ministeriet stadfæster dermed en tidligere afgørelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Samtidig lovliggøres dele af Skulpturparkens nye udtryk.
Investeringsstrategi
Den vedvarende lavrenteøkonomi er en udfordring for formueplejen i både kommuner og ikke-erhvervsdrivende fonde, som på forskellig vis er underlagt politisk styring. De erhvervsdrivende fonde derimod har deres frihed til at investere klogt på markedets betingelser. Det er tilmed fondsbestyrelsernes pligt, men har God Fondsledelse tilstrækkeligt fokus på netop det aspekt? Vi har spurgt formanden for Komiteen, Marianne Philip, om der mangler en anbefaling om erhvervsfondenes formuepleje.
Johs. Poulsen
Klagesagen om den fredede Skulpturpark ved Herning afgøres inden for to uger af Kul­tur­mi­ni­steriet. Midtjydsk Skole- og Kulturfond har udført en gennem­gribende renovering af parken uden at få tilladelse. Derfor risikerer de otte bestyrelses­med­lem­mer, at enten en kurator eller Civil­styrel­sen stiller dem personligt til regnskab for genop­retning af par­ken, vurderer ekspert i erstatnings­ansvar.
Store honorarforskelle i fondsbestyrelser
Mens menige bestyrelsesmedlemmer i samme fond skal have ens løn, er der til gengæld store forskelle i bestyrelseshonorarerne på tværs af fondene. Nogle steder er honorarerne tre gange højere end andre. Det er dog ikke ansvaret, der er afgørende for størrelsen, men derimod fondens kompleksitet og indretning, lyder det fra fondsbranchen.