Fondsdirektørløn
Der er langt fra toppen til bunden, når det kommer til direktørlønnen hos de største danske fonde. Til gengæld er der og­så store forskelle på direktørernes opgaver og ansvar. Også fondenes åbenhed omkring direktionens løn varierer betragteligt. Det viser en ny opgørelse foretaget af Nyhedsbrevet Danmarks Fonde.
Danske fondes uddelinger (2017)
Fondenes samlede bevillinger stiger igen i år, og især de videnskabelige formål driver udviklingen. Det er nogle af hovedpointerne fra dette års opgørelse fra Danmarks Statistik, der også viser en tilbagegang i bevillinger til sociale formål og flere midler til natur- og miljøformål. Fra Fondenes Videnscenter understreger man, at statistikken bør læses med en række forbehold.
Evaluering
I alt 48 ud af 57 større danske fonde oplyser, at de foretager evalueringer af deres filantropiske aktiviteter. De resterende 9 fonde oplyser ikke om deres evalueringspraksis. Ifølge en evalueringsekspert kan tendensen beskrives som en ‘amerikanisering’.
Antallet af ansøgninger stiger
Det stigende udbud af fondsmidler følges af en generel forøget efterspørgsel. Antallet af ansøgninger er steget med 15 pct. på tre år, viser en opgørelse fra Nyhedsbrevet Danmarks Fonde. En række fonde giver flere tilsagn og samlet set bevilges der fortsat penge til hver tredje ansøger.
Bevilgede kroner – 2016-2017
Fondssektorens uddelinger til almennyttige og velgørende formål steg sidste år til 17,1 mia. kr., viser nye tal fra Danmarks Statistik. Men væksten trækkes alene af de er­hvervs­dri­ven­de fonde, mens uddelinger fra de almene fonde faldt med 1,2 mia. kr. Ændrede fonds­skat­te­regler kan være blandt årsagerne til de almene fondes tilbage­gang, vurderer en ekspert.
Høj andel af kvinder i danske fondsbestyrelser
Fordelingen af kvinder og mænd i fonds­be­sty­rel­ser er på en række områder mere lige end hos de store danske virk­som­he­der generelt. F.eks. er den gennem­snitlige andel af kvinder i bestyrel­serne hos de store erhvervs­drivende fonde markant høje­re end i de store virk­som­he­der, viser en op­tæl­ling foretaget af Nyheds­brevet Dan­marks Fon­de. Måske har fon­de­ne et bredere værdisæt end andre virk­som­he­der, mener forsker.
Skat
På fem år har landets fonde og filantropiske foreninger betalt over 4 milliarder kr. i skat. Hvis man fjernede fondenes fradrag for almennyttige uddelinger ville statens skat­te­pro­ve­nu kunne øges med 1,5 mia. kr. Men det ville koste det samme på uddelingerne. ”Det finder regeringen på ingen måde er den rigtige vej at gå,” siger skatte­minister Karsten Lauritzen.
Danmarks Statistik
Danmarks Statistik udskyder offentliggørelsen af fondsstatistikken for 2017 med fem måneder. Den første officielle statistik over fondenes uddelinger blev skabt sidste år på baggrund af 2016-tallene. Efter en evaluering har fondenes direktørnetværk sammen med tre ministerier og sta­ti­stik­myn­dig­he­den besluttet at give fondene mere tid til indberetningerne.
Avisbunke
Befolkningens tillid til nyhedsorganisationer er højere i Danmark end i flere lande vi normalt sammenligner os med. De publicistiske fonde spiller en vigtig rolle i den journalistiske fødekæde og fondsejerskabet til lokale, regionale og nationale aviser er årsag til, at Danmark har et mere pluralistisk mediebillede, forklarer professor i medieledelse, Anker Brink Lund. Også på uddelingssiden bidrager fondene med penge til pressemæssige formål og til styrkelse af den offentlige debat.
Stiftere
Hvor stammer de almennyttige og velgørende fonds­penge egentlig fra? Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har gennemgået 100 fonde og undersøgt i hvilke brancher stifterne oprindeligt skabte grund­laget for de godt 38 mia. kr., som fra 2013 til 2016 er uddelt som almen­nyttige bidrag til sam­fundet. Opgørelsen indikerer, at medicinal- og medicoindustriens fonde nu har overtaget fø­rer­trøjen. Finanssektorens fonde uddeler stabilt, og mens de publicistiske fonde fokuserer på lokal og landsdækkende avisdrift, så er land­brugs­sek­to­ren næsten fraværende i fonds­billedet.
Bestyrelseskompetencer

Disse kompetencer efterspørges i fondenes bestyrelser

Når erhvervsdrivende fonde sammensætter deres bestyrelser, efterspørger de især én bestemt type kompetence: Ledelseskompetence. Det viser en gennemgang af en række fondsbestyrelser foretaget af Nyhedsbrevet Danmarks Fonde. Fondsspecifikke kompetencer som investering, fondsledelse og uddeling står længere nede på listen, men ifølge en ekspert vil det ændre sig i fremtiden.

Ngo-fond blander sig i uddelingstoppen

Overblik: Den danske fondselite uddeler fortsat mere end tre ud af fire bevillingskroner. Til gengæld foretager de små og mellemstore fonde – bredden af den danske fondssektor – langt de fleste bevillinger. Og så blander en ngo-fond sig på listen over de mest uddelende fonde. Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har fundet kuglerammen frem for skabe overblik over 2017-uddelingerne i toppen af den danske fondssektor.
Nye erhvervsfonde 2018

Overblik: Disse erhvervsfonde blev stiftet i 2018

Sammenlagt 28 nye erhvervsdrivende fonde blev stiftet i 2018. Især kultur og bygningsdrift fylder en del i de nye fondes fundatser, men også formål som bedre udnyttelse af sundhedsdata og natur på naturens præmisser er på dagsordenen. Få overblik over de nytilkomne erhvervsdrivende fonde her.
Fondsdirektørløn

Vederlag: Sådan lønnes fondsdirektørerne

Der er langt fra toppen til bunden, når det kommer til direktørlønnen hos de største danske fonde. Til gengæld er der og­så store forskelle på direktørernes opgaver og ansvar. Også fondenes åbenhed omkring direktionens løn varierer betragteligt. Det viser en ny opgørelse foretaget af Nyhedsbrevet Danmarks Fonde.
Danske fondes uddelinger (2017)

Videnskabelige formål driver vækst i årets bevillinger

Fondenes samlede bevillinger stiger igen i år, og især de videnskabelige formål driver udviklingen. Det er nogle af hovedpointerne fra dette års opgørelse fra Danmarks Statistik, der også viser en tilbagegang i bevillinger til sociale formål og flere midler til natur- og miljøformål. Fra Fondenes Videnscenter understreger man, at statistikken bør læses med en række forbehold.