Jobannonce

Kommunikationsstudent

Hem­pel Fon­den er en er­hvervs­dri­ven­de fond, der er ene­e­jer af Hem­pel­kon­cer­nen – en mar­keds­le­den­de ma­lings­le­ve­ran­dør, der ope­re­rer på ver­dens­plan. Der­u­d­over har Fon­den en lang ræk­ke al­men­nyt­ti­ge do­na­tio­ner og pro­jek­ter over he­le ver­den, som vi kom­mu­ni­ke­rer ak­tivt om.

Fon­dens ud­de­lin­ger er øget be­trag­te­ligt de se­ne­re år, og or­ga­ni­sa­tio­nen er ble­vet me­re må­l­ret­tet og me­re ak­tivt kom­mu­ni­ke­ren­de. Vi sø­ger der­for en stu­de­ren­de, der kan væ­re med til at styr­ke Fon­dens visu­el­le kom­mu­ni­ka­tion samt as­si­ste­re den kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­li­ge i det dag­li­ge ar­bej­de.

Jobbet

Vi vil ger­ne ha­ve dig til at hjæl­pe med at:

 • om­sæt­te Fon­dens visu­el­le iden­ti­tet og de­sign­ma­nu­al til pro­fes­sio­nel­le kom­mu­ni­ka­tions­pro­duk­ter i form af il­lu­stra­tio­ner, in­fo­grap­hi­cs, ta­bel­ler og an­det til brug på hjem­mesi­de, So­Me, præ­sen­ta­tio­ner, rap­por­ter mm.
 • op­da­te­re og vi­de­re­ud­vik­le vo­res hjem­mesi­de
 • be­hand­le bil­le­der og sy­ste­ma­ti­se­re vo­res bil­le­d­ar­kiv
 • kom­me med in­put til nye må­der at kom­mu­ni­ke­re visu­elt til vo­res må­l­grup­per
 • lø­se ad hoc op­ga­ver i re­la­tion til ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter og an­dre af Fon­dens ak­ti­vi­te­ter

Kvalifikationer

Vi ser ger­ne, at du er:

 • ru­ti­ne­ret bru­ger af MS Of­fi­ce-pak­ken, her­un­der sær­ligt Po­wer Po­int
 • stærk i gra­fisk ar­bej­de – en­ten i Ado­be el­ler an­dre pro­gram­mer
 • selv­stæn­dig og om­hyg­ge­lig med dit ar­bej­de
 • god til at om­sæt­te idéer til løs­nin­ger
 • i gang med en re­le­vant ud­dan­nel­se og ger­ne har et par år til­ba­ge af din ud­dan­nel­se
 • in­ter­es­se­ret i Hem­pel Fon­dens filan­tro­pi­ske ar­bejds­om­rå­der

Vi tilbyder

 • en ugent­lig ar­bejds­tid på 15 - 20 ti­mer, som til­ret­te­læg­ges sam­men med dig
 • mu­lig­hed for ud­vik­le dig selv og di­ne kom­pe­ten­cer i et spæn­den­de og al­si­digt ar­bejds­mil­jø, hvor du er eks­per­ten på dit om­rå­de
 • mu­lig­hed for selv at væ­re med til at teg­ne en visu­el pro­fil for en stør­re dansk er­hvervs­dri­ven­de fond
 • et godt ind­blik i den dan­ske fonds­ver­den
 • en plads på hol­det i Ama­lie­ga­de med ot­te de­di­ke­re­de kol­le­ger

Ansøgningsfrist

Send en kort mo­ti­ve­ret an­søg­ning, dit CV samt ger­ne ek­semp­ler på ar­bej­de du har la­vet via det­te link se­ne­st den 25. au­gust 2019.

Hvis du har spørgs­mål an­gå­en­de stil­lin­gen, er du vel­kom­men til at kon­tak­te vo­res kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­li­ge, Sø­ren Bech Ga­de: sobga@​hempel.​com / 6115 3990.

Hempel Fonden