Datalæk i erhvervsfond øger fokus på fondes GDPR-håndtering

Personfølsomme oplysninger såsom CPR-numre og kopier af sygesikringsbeviser blev ved en menneskelig fejl sendt ud via USB-stik til beboerne i tre ejendomme på Fre­de­riks­berg. Data­tilsynet har netop mod­taget en rede­gørel­se fra Frede­riks­berg Bolig­fond og tager nu stil­ling til, hvilken kon­se­kvens data­læk­ket skal have. En ad­vo­kat med eks­per­ti­se i GDPR-reg­ler­ne vur­derer, at sagen vil få Data­til­sy­net til frem­over at holde et ekstra vå­gent øje med de danske fonde.

GDPR – Frederiksberg Boligfond ”Li­ge­som med så man­ge an­dre ting er det først, når…