Om os

Danmarks Fonde er et journalistisk netmedie om fonde med almennyttige aktiviteter.

Hvem skriver vi til?

Danmarks Fonde henvender sig til danske uddelende fonde, deres donationsmodtagere og sam­ar­bejds­part­nere samt til de leverandører, som servicerer, rådgiver og understøtter fon­de­ne. Derudover er målgruppen fonds­myndig­hederne samt de politiske beslutnings­tagere, som sætter rammevilkårene og skaber forvent­ninger om fondenes opgave­varetagelse i samfundet. Hvad enten det er erhvervsdrivende, ikke erhvervsdrivende eller fondslignende foreninger, som uddeler penge til almennyttige formål.

Hvad vil vi?

Danmarks Fonde skal benytte sin uafhængighed til kritisk og troværdig dækning af danske fondes almen­nyttige indflydelse og bidrag i samfundet. Vi vil formidle historier om fondenes praksis og resultater, som kan inspirere og skabe debat på tværs i branchen. Ambitionen er des­uden at skabe en større branche­identitet i fonds­sektoren, som kan markere en tydeligere profil i forhold til de modtagende samfund og deres politiske beslutnings­tagere. Vores dæk­ning skal desuden medvirke til en bredere og mere nuanceret forståelse af de danske fondes baggrund og virke, som i sidste ende kan bidrage til at afstemme sam­fundets forventninger og krav i forhold til fonds­branchen.

Hvad skriver vi om?

Danmarks Fonde vil formidle nyheder, analyser og tendenser om fonds­sektoren, dens ak­ti­vi­te­ter samt effekterne af de almen­nyttige indsatser i samfundet. En væsentlig del af stoffet skal handle om branchens vilkår og udfordringer, samt give læserne inspiration fra best prac­ti­ces – f.eks. inden for fonds­samarbejde, donations­politiske strategier, strategisk allian­ce­op­byg­ning, uddelings­praksis, projekt­overvågning, effekt­måling og fonds­styring. Derudover vil vi dække det løbende branche­stof om aktører, drift og dona­tioner i det filan­tro­pis­ke fonds­mil­jø. Vi vil desuden for­midle viden, erfaringer og tendenser fra den inter­nationale fonds­verden.

Hvem er vi?