Om os

Dan­marks Fon­de er et uaf­hæn­gigt jour­na­li­stisk net­me­die om fon­de med al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter.

Hvem skriver vi til?

Dan­marks Fon­de hen­ven­der sig til dan­ske ud­de­len­de fon­de, de­res do­na­tions­mod­ta­ge­re og sam­ar­bejds­part­nere samt til de le­ve­ran­dø­rer, som ser­vi­ce­rer, rå­d­gi­ver og un­der­støt­ter fon­de­ne. Der­u­d­over er må­l­grup­pen fonds­myndig­hederne samt de po­li­ti­ske beslutnings­tagere, som sæt­ter ram­me­vil­kå­re­ne og ska­ber forvent­ninger om fon­de­nes opgave­varetagelse i sam­fun­det. Hvad en­ten det er er­hvervs­dri­ven­de, ik­ke er­hvervs­dri­ven­de el­ler fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger, som ud­de­ler pen­ge til al­men­nyt­ti­ge for­mål.

Hvad vil vi?

Dan­marks Fon­de skal be­nyt­te sin uaf­hæn­gig­hed til kri­tisk og tro­vær­dig dæk­ning af dan­ske fon­des almen­nyttige ind­fly­del­se og bi­drag i sam­fun­det. Vi vil for­mid­le hi­sto­ri­er om fon­de­nes prak­sis og re­sul­ta­ter, som kan in­spi­re­re og ska­be de­bat på tværs i bran­chen. Am­bi­tio­nen er des­uden at ska­be en stør­re branche­identitet i fonds­sektoren, som kan mar­ke­re en ty­de­li­ge­re pro­fil i for­hold til de mod­ta­gen­de sam­fund og de­res po­li­ti­ske beslutnings­tagere. Vo­res dæk­ning skal des­u­den med­vir­ke til en bre­de­re og me­re nu­an­ce­ret for­stå­el­se af de dan­ske fon­des bag­grund og vir­ke, som i sid­ste en­de kan bi­dra­ge til at af­stem­me sam­fundets for­vent­nin­ger og krav i for­hold til fonds­branchen.

Hvad skriver vi om?

Dan­marks Fon­de vil for­mid­le nyhe­der, ana­ly­ser og ten­den­ser om fonds­sektoren, dens ak­ti­vi­te­ter samt ef­fek­ter­ne af de almen­nyttige ind­sat­ser i sam­fun­det. En væ­sent­lig del af stof­fet skal hand­le om bran­chens vil­kår og ud­for­drin­ger, samt gi­ve læ­ser­ne in­spira­tion fra best prac­ti­ces – f.eks. in­den for fonds­samarbejde, donations­politiske stra­te­gi­er, stra­te­gisk allian­ce­op­byg­ning, uddelings­praksis, projekt­overvågning, effekt­måling og fonds­styring. Der­u­d­over vil vi dæk­ke det lø­ben­de branche­stof om ak­tø­rer, drift og dona­tioner i det filan­tro­pis­ke fonds­mil­jø. Vi vil des­u­den for­midle vi­den, er­fa­rin­ger og ten­den­ser fra den inter­nationale fonds­verden.

Hvem er vi?