Dorthe Kirkgaard Nielsen

Dorthe Kirkgaard Nielsen

Dort­he er free­lan­ce­jour­na­list hos Dan­marks Fon­de. Hun har 16 års er­fa­ring som free­lan­ce­jour­na­list – især som skri­ven­de jour­na­list for en ræk­ke fag­bla­de og dag­bla­de som So­cial­råd­gi­ve­ren, Fol­ke­sko­len, FOA SOSU, Bør­sen og Fyns Amts Avis. Ud over den skrev­ne jour­na­li­stik ar­bej­der Dor­the og­så som kom­­­mu­­ni­­ka­­tions­­råd­­gi­­ver for en ræk­ke virk­som­he­der og in­sti­tu­tio­ner.

Før free­lan­ce­kar­rie­ren var Dor­the an­sat hos Bør­sen og Fol­ke­sko­len.

Hun er ud­dan­net jour­na­list fra Dan­marks Jour­na­list­­høj­­sko­le i Aar­hus.

BAGGRUND

ABONNER

Hold dig op­da­te­ret om den dan­ske fonds­branche: abon­nér på Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de

Dorthe Kirkgaard Nielsens artikler