Jeanette Frank Nielsen

Je­a­net­te er jour­na­list hos Dan­marks Fon­de. Hun er cand.mag. i In­ter­na­tio­na­le Stu­di­er fra Aar­hus Uni­ver­si­tet og ud­dan­net jour­na­list fra Dan­marks Me­die- og Jour­na­list­højsko­le og Kuyng Hee Uni­ver­si­ty i Syd­korea. Je­a­net­te har blandt an­det væ­ret an­sat ved MUNDU – Cen­ter for glo­bal dan­nel­se, hvor hun har væ­ret med til at ud­ar­bej­de un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­let OVER MUREN om mi­gra­tion på kryds og tværs af ver­dens græn­ser.

BAGGRUND

ABONNER

Hold dig op­da­te­ret om den dan­ske fonds­branche: abon­nér på Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de

Jeanette Frank Nielsens artikler