Kat. Sekjær

Kat. Sekjær

Kat. Sekjær, jour­na­list og cand. mag fra In­sti­tut for Kunst- og Kul­tur­vi­den­skab. Har i me­re end 10 år skre­vet for for­skel­li­ge dag­bla­de, ma­ga­si­ner, fag­blade og orga­ni­sa­tioner. Er ud­dan­net dra­ma­turg, hvil­ket har resul­teret i en for­kær­lighed for den fortæl­lende jour­na­listik. Arbej­der li­ge nu med en se­rie for Dan­marks Fon­de om dan­ske fonds­mod­ta­gere og den betyd­ning fon­dene har for de­res pro­jekter.

BAGGRUND

ABONNER

Hold dig op­da­te­ret om den dan­ske fonds­branche: abon­nér på Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de

Kat. Sekjærs artikler