Poul Erik Pedersen

Po­ul Erik Pe­der­sen er freelance­journalist hos Dan­marks Fon­de. Han har me­re end 30 års er­fa­ring med journa­listik, PR, kommuni­kation og ana­ly­ser, pri­mært in­den for grøn ener­gi, grøn trans­port, vand, mil­jø, na­tur, skov- og land­brug. Han har væ­ret infor­mations­chef og re­dak­tør i Hede­sel­skabet og har le­ve­ret ar­tik­ler til en lang ræk­ke fag­blade og me­di­er in­den for na­tur, mil­jø og grøn ener­gi. Han er ud­dan­net cand. Phil i fransk.

BAGGRUND

ABONNER

Hold dig op­da­te­ret om den dan­ske fonds­branche: abon­nér på Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de

Poul Erik Pedersens artikler