Jobannonce

Analyseinteresseret studentermedhjælper til VELUX FONDEN

VELUX FONDEN er en stør­re al­men­nyt­tig fond, der støt­ter pro­jek­ter in­den for mil­jø, kul­tur, hu­m­an­vi­den­ska­be­lig forsk­ning, al­drings- og øjen­forsk­ning og det so­ci­a­le om­rå­de.

Vi sø­ger en stu­den­ter­med­hjæl­per, der kan hjæl­pe os med ana­ly­ser, plan­læg­ning af ek­ster­ne ak­ti­vi­te­ter og ad­mi­ni­stra­tion. Du kom­mer pri­mært til at ar­bej­de in­den for vo­res mil­jøpro­gram. Her er vo­res fo­kus på det dan­ske hav med det for­mål at bi­dra­ge til at for­bed­re hav­mil­jø­et i de dan­ske far­van­de. Der­u­d­over skal du og­så hjæl­pe med op­ga­ver in­den for al­drings­forsk­ning og øjen­forsk­ning.

Du vil ind­gå i et kon­tor med to fa­ste kol­le­ger med en god om­gang­sto­ne, og hvor fag­lig­hed er højt pri­o­ri­te­ret.

Arbejdsopgaverne

Som stu­den­ter­med­hjæl­per skal du ar­bej­de med:

 • Kvan­ti­ta­tiv og kva­li­ta­tiv da­ta­ind­sam­ling og ana­ly­ser. Det kun­ne fx væ­re i for­hold til, hvad vi har støt­tet in­den for et gi­vent om­rå­de el­ler ana­ly­ser af ten­den­ser på om­rå­det
 • Ad­mi­ni­stra­tion af be­vil­lin­ger
 • For­mid­ling af re­sul­ta­ter, bå­de in­ter­nt og ek­ster­nt, pri­mært skrift­ligt
 • Plan­læg­ning og af­hol­del­se af ar­ran­ge­men­ter og net­værks­mø­der.

Om dig

Vi læg­ger vægt på, at du:

 • Er på 3. år på en ba­chel­or­ud­dan­nel­se el­ler 1. år på en kan­di­da­tud­dan­nel­se. Det kun­ne fx væ­re i na­turre­s­sour­cer, Tek­Sam el­ler so­cio­lo­gi
 • Er ana­ly­tisk, sy­ste­ma­tisk og har god sans for de­talj­en
 • Har go­de skrift­li­ge kom­mu­ni­ka­tions­ev­ner og flair for IT
 • Er flek­si­bel og en­ga­ge­ret.

Om arbejdspladsen

VELUX FONDEN be­vil­ger år­ligt me­re end 250 mio. kr. til over 800 pro­jek­ter. Vi er om­kring ti fonds­rå­d­gi­ve­re, der be­hand­ler og ad­mi­ni­stre­rer de man­ge an­søg­nin­ger og be­vil­lin­ger. Vi har fo­kus på at fa­ci­li­te­re net­værk mel­lem be­vil­lings­mod­ta­ge­re og de­le vo­res fag­li­ge vi­den med an­dre på mø­der og se­mi­na­rer, så vi kan bi­dra­ge til en po­si­tiv sam­funds­ud­vik­ling med me­re end be­vil­lin­ger.

Du får dag­lig kon­takt med kol­le­ger i he­le hu­set, som vi de­ler med VILLUM FONDEN. I alt er vi ca. 50 me­d­ar­bej­de­re i et fæl­les se­kre­ta­ri­at.

Dit ar­bejds­sted vil væ­re i Sø­borg på fon­de­nes kon­tor.

Vilkår

Vi for­ven­ter, at du kan ar­bej­de ca. 15 ti­mer ugent­ligt. Vi er flek­sib­le ift. stu­die og ek­sa­me­ner.

Job­bet vil væ­re med start 1. sep­tem­ber 2019.

Ansøgning

Send en mo­ti­ve­ret an­søg­ning, CV og even­tu­elt an­dre re­le­van­te bi­lag via Jo­bin­dex se­ne­st man­dag 19. au­gust 2019.

Vil du vi­de me­re, så kon­takt Mi­k­kel Klou­g­art, der er pro­gram­chef for fon­dens mil­jøpro­gram:

 • Mi­k­kel Klou­g­art, fonds­rå­d­gi­ver, pro­gram­chef, VELUX FONDEN
 • mk@​veluxfoundations.​dk
 • 2328 3674
Velux Fonden