Jobannonce

Studentermedhjælper til VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN sø­ger en stu­den­ter­med­hjæl­per til de to fon­des fæl­les se­kre­ta­ri­at.

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er al­men­nyt­ti­ge fon­de, der støt­ter forsk­ning, mil­jø, so­ci­a­le og kul­tu­rel­le for­mål i ind- og ud­land. Vi sø­ger en stu­den­ter­med­hjæl­per til vo­res fæl­les ad­mi­ni­stra­tion, der vil ind­gå i en ræk­ke for­skel­li­ge op­ga­ver re­la­te­ret til ad­mi­ni­stra­tio­nen og drif­ten af fon­de­ne.

Arbejdsopgaverne

Som stu­den­ter­med­hjæl­per kom­mer du til at:

 • væ­re en vig­tig del af den dag­li­ge be­tje­ning af det sy­stem, vi bru­ger til at hånd­te­re an­søg­nin­ger og be­vil­lin­ger (Sa­les­for­ce)
 • gen­nem­fø­re ana­ly­ser og ud­ar­bej­de præ­sen­ta­tio­ner af nøg­le­tal ifm. vo­res be­vil­lin­ger og ad­mi­ni­stra­tion
 • ud­ar­bej­de over­blik over og kon­trol af vo­res pro­ces­ser, sy­ste­mer og ar­bejds­gan­ge
 • gi­ve ny­an­sat­te en god op­le­vel­se ved ef­fek­tivt at hånd­te­re IT-ud­styr og nød­ven­di­ge bru­ge­r­ad­gan­ge til sy­ste­mer – og sør­ge for at hånd­te­re pro­ces­ser­ne, hvis me­d­ar­bej­de­re for­la­der fon­de­ne
 • ha­ve an­svar for at be­stil­le og re­gi­stre­re fir­ma­be­tal­te mo­bil­te­le­fo­ner, tab­lets og in­ter­net mv.
 • hjæl­pe kol­le­ga­er med hver­da­gens IT-ud­for­drin­ger.

Der­til kom­mer for­skel­li­ge ad hoc-op­ga­ver, som du skal væ­re indstil­let på at ind­gå i.

Om dig

Vi læg­ger vægt på, at du:

 • er ser­vi­ce­min­ded, imø­de­kom­men­de, sy­ste­ma­tisk og har god sans for de­talj­en
 • har god for­stå­el­se for og ger­ne er­fa­ring med sy­ste­mer, da­ta og IT
 • er flek­si­bel, selv­kø­ren­de og kan be­va­re over­blik­ket, da op­ga­ver­ne er man­ge og for­skel­li­ge
 • er på før­ste el­ler an­det år på en ba­chel­or­ud­dan­nel­se.

Om arbejdspladsen

Du får ba­se i vo­res IT-af­de­ling med to fa­ste kol­le­ga­er. Vi sid­der i et åbent kon­tor med kol­le­ga­er fra Kom­mu­ni­ka­tions­af­de­lin­gen, vi har en god om­gang­sto­ne, og fag­lig­hed er højt pri­o­ri­te­ret.

Sam­ti­dig er du en del af ad­mi­ni­stra­tions­tea­met, hvor vi er om­kring 17 me­d­ar­bej­de­re. Her va­re­ta­ger vi ud­over IT og­så øko­no­mi, regn­skab, HR og fa­ci­li­ty ma­na­ge­ment.

Du får dag­lig kon­takt med kol­le­ga­er i re­sten af hu­set – fonds­rå­d­gi­ver­ne på ud­de­lings­om­rå­der­ne og le­del­sen – hvor en stor del af op­ga­ver­ne kom­mer fra.

Dit pri­mæ­re ar­bejds­sted vil væ­re i Sø­borg på fon­de­nes kon­tor.

Vilkår

Vi for­ven­ter, at du kan ar­bej­de ca. 20 ti­mer ugent­ligt for­delt på tre da­ge. Vi er flek­sib­le ift. stu­die og ek­sa­me­ner.

Job­bet vil væ­re med start den 1. sep­tem­ber 2019.

Ansøgning

Send en mo­ti­ve­ret an­søg­ning, CV og even­tu­elt an­dre re­le­van­te bi­lag via Jo­bin­dex se­ne­st den 18. au­gust 2019.

Har du spørgs­mål, er du vel­kom­men til at kon­tak­te os:

 • Ale­xan­der Bengtson Lø­ven­dorf, fonds­rå­d­gi­ver, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
 • abl@​veluxfoundations.​dk
 • 3176 1763
The Velux Foundations