85 pct. af alle donationer kommer fra de små og mellemstore fonde

Mens den danske fondselite uddeler langt hovedparten af donationskronerne i Danmark, så er det til gengæld den meget omfangsrige bredde i fondsbranchen, der antalsmæssigt udsteder flest bevillinger til modtagerne. Sidste år stod de små og mellemstore fonde for 85 procent af det samlede antal fondsbevillinger. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fon­des gennemgang af bevillingsantallene fra 2016.

Hvis en gennemsnitlig dansker sidste år var så heldig at få et tilsagn om en fondsbevilling, så var det med stor sandsynlig ikke fra en af de meget kendte og mest uddelende fonde i Dan­mark.

For selvom de 25 mest gavmilde fonde sidste år bevilgede 70 pct. af fondsuddelingerne målt i kroner, så stod disse fonde kun for 15 pct. af det samlede antal bevillinger, mens de øvrige 85 pct. kom fra de resterende cirka 10.000 små og mellemstore fonde. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fonde opgørelse af bevillingsantallet fra de mest uddelende fonde (se tabel neden­for).

De små og mellemstore fondes andel af den antalsmæssige bevillingsvolumen overrasker dog ikke professor Anker Brink Lund, der er fondsekspert ved Center for Civilsamfundsstudier på CBS.

”Vi har en tendens til at glemme, at det ikke kun handler om størrelsen af fondenes uddel­inger målt i penge. Men for den enkelte ildsjæl, der får 10.000 kr. til et projekt, kan det betyde rigtig meget at modtage en fondsbevilling. Og her har de små og mellemstore fonde en stor rolle at spille, fordi de står for langt hovedparten af antallet af bevillinger,” siger han.

Flest bevillinger fra ikke-erhvervsdrivende

Nordea-fonden, Oticon Fonden, Knud Højgaards Fond og Augustinus Fonden er de fonde, der udskriver de største antal bevillinger og legater. Disse fire fonde er alle erhvervsdrivende, hvil­ket gælder for 19 af de 25 mest uddelende fonde. Men ifølge Danmarks Statistik tegnede landets 1.360 erhvervsdrivende fonde sig kun for godt en tredjedel af det samlede antal be­vil­linger.

Landets tusindvis af ikke-erhvervsdrivende fonde samt de filantropiske foreninger (eksem­pel­vis Realdania, Trygfonden, Elrofonden og Østifterne) leverede tilsammen godt 48.000 bevillinger svarende til 2/3.

Top 25-fondene donerede 11,7 mia. kr. fordelt på ca. 11.500 bevillinger. Ifølge Danmarks Statistik blev der i alt fra den danske fondssektor bevilget 16,7 mia. kr. på knap 74.000 enkeltbevillinger.

Rent økonomisk er det derfor også de største filantropiske fonde og foreninger, der spæder mest til på områder som forskning, uddannelse, sundhed, kunst og kultur samt sociale for­mål.

”Set ud fra en overordnet samfundsmæssig betragtning er det de store fonde, der vægter tungest, fordi de både har økonomi og ekspertise til at satse målrettet på udvalgte vel­færds­om­råder,” siger Anker Brink Lund.

Bevillinger fra de store fonde i top 25 dækker i flere tilfælde forskellige filantropiske pro­jekt­typer. Udover de klassisk ansøgningsmotiverede bevillinger arbejder flere af fondene ud fra en strategisk eller katalytisk filantropisk tilgang, hvor fondene selv er initiativtagere til større projekter i samarbejde relevante aktører. Eksempelvis arbejder Lego Fonden udelukkende med egengenererede projekter og modtager således ikke ansøgninger.

Denne proaktive filantropiske tilgang blandt mange af de større fonde afspejler sig også i den gennemsnitlige bevillings­størrelse. Mens den gennemsnitlige bevilling for de 25 mest ud­del­ende fonde sidste år lå på godt en million kr., var gennemsnittet for hele fondslandskabet ifølge Danmarks Statistik på 230.000 kr. pr. bevilling.

Top 25’s andel af samlede bevillinger

 FondUddelinger i 2016
mio. kr.
Antal bevillinger 2016
stk.
 
1Novo Nordisk Fonden4.200,0 340
2A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fonde til Almene formål1.181 ,0280
3Villum Fonden902,085
4Realdania806,0178note 1
5Nordea-fonden587,62.382
6Trygfonden550,0697
7Lundbeck Fonden493,0462
8Carlsbergfondet479,8191
9Augustinus Fonden300,71.332note 2
10Velux Fonden259,2549
11Lego Fonden256,030note 3
12Det Obelske Familiefond240,3239
13Aage og Johanne Louis Hansens Fond174,0337
14Industriens Fond161,341note 4
15Købmand Herman Sallings Fond147,5nanote 5
16Aarhus Universitets Forskningsfond143,9265note 6
17Hempel Fonden123,296
18Den A. P. Møllerske Støttefond121,517note 7
19Ny Carlsbergfondet115,0--note 8
20KR Foundation84,038
21Egmont Fonden97,039
22Bikubenfonden91,9104
23Leo Fondet85,325
24Knud Højgaards Fond80,61.359
25Oticon Fonden78,52.403
I alt11.759,2 kr.11.489,0 stk.
Fondsbranchen samlet
jf. Danmarks Statistik
16.685 kr.73.675 stk.
Top 25's andel af hele branchen70.5%15.6%
Kilde: Fondenes årsrapporter og fondsekretariater.

Noter:
  1. Realdania: Der er tale om 92 bevillinger på almindelige ansøgninger og 86 bevillinger på ansøgninger og projektforslag modtaget under calls eller 'kampagner'.
  2. Antallet af bevillinger fra Augustinus Fondet er inklusive bevillinger til studierejser.
  3. Lego Fonden kan ikke søges, fonden identificerer selv sine legatarer.
  4. Industriens Fond: Bevillinger til projektforslag, der er forelagt bestyrelsen.
  5. Bestyrelsen i Købmand Herman Sallings Fond ønsker ikke at oplyse antallet af bevillinger eller ansøgninger.
  6. Aarhus Universitets Forskningsfond: Bevillinger udmøntet under fem rammebevillinger indgår ikke i stk.-tallet.
  7. Kilde vedr. Den A. P. Møllerske Støttefond er artikel på Altinget.dk.
  8. Tallet for antal bevillinger fra Ny Carlsbergfondet opdateres.