Se listen: Disse brancher skaber flest fondsdonationer

Hvor stammer de almennyttige og velgørende fonds­penge egentlig fra? Nyhedsbrevet Dan­marks Fonde har gennemgået 100 fonde og undersøgt i hvilke brancher stifterne oprindeligt skabte grund­laget for de godt 38 mia. kr., som fra 2013 til 2016 er uddelt som almennyttige bidrag til samfundet. Opgørelsen indikerer, at medicinal- og me­di­co­indu­stri­ens fonde nu har overtaget førertrøjen. Finans­sektorens fonde uddeler stabilt, og mens de publi­cistiske fonde fokuserer på lokal og lands­dækkende avisdrift, så er land­brugs­sektoren næsten fraværende i fondsbilledet.

Stiftere
Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har gennemgået 100 fonde og foreninger, som tilsammen ud­delte for godt 38 mia. kr. i perioden 2013 til 2016, for at se i hvilke oprindelige brancher og er­hverv, fondsstifterne typisk har skabt de værdier, der ligger bag de filantropiske uddelinger (se tabellen nedenfor). Herover et lille udsnit af stifterne: 1. række: Ole Kirk, Grete Lundbeck, Marius Pedersen, Agathe & Knud Neye. 2. række: Bitten & Mads Clausen, Poul Due Jensen, Claus Sørensen & Carl Jacobsen. 3. række: Herman Salling, Anders Holch Povlsen, Lise & Valdemar Kähler, Knud Højgaard.

Vi kender historierne om civilingeniør Villum Kann Rasmussen, der opfandt Velux oven­lys­vin­duet, skabte den internationale VKR-gruppe og stiftede to fonde. Om bryggeren og fonden, der ejer Carlsberg. Og om sygeplejersken, som fik idéen til stomiposen, der blev sat i pro­duk­tion af ægteparret Aage og Johanne Louis-Hansen, hvis fond i dag er medejer af Coloplast A/S.

Bag de fleste fonde står en iværksætter, en opfinder eller et bestemt selskab, hvis er­hvervs­hi­sto­rie og udvikling har skabt fundamentet for de milliarder, som hvert år uddeles til al­men­nyt­ti­ge og velgørende formål.

Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har gennemgået 100 fonde og foreninger, som tilsammen ud­delte for godt 38 mia. kr. i perioden 2013 til 2016, for at se i hvilke oprindelige brancher og er­hverv, fondsstifterne typisk har skabt de værdier, der ligger bag de filantropiske uddelinger (se tabellen nedenfor).

Udviklingen viser, at gruppen af fonde med rødder i industrielle selskaber i årene 2013 til 2015 var den største leverandør af almennyttige bidrag, hvorefter førerpositionen blev overtaget. Dis­se fonde stod for 26 pct. af uddelingerne på i alt knap 8,9 mia. kr. fra de 100 udvalgte fon­de og foreninger i 2013.

Det er fonde hvis formuer er skabt via selskaber som Sophus Berendsen, Cheminova, Viking Life-Saving Equipment, Otto Mønsted, Telefon Fabrik Automatic, Therma, Brødrene Hart­mann, Hede Nielsens Fabrikker, C.W. Obel, Skandinavisk Tobakskompagni, Chr. Augustinus Fabrikker, Grundfos, Danfoss, Hempel, Velux, Carlsberg, Rockwool og Lego.

Uddelingerne fra disse fonde er i perioden steget fra 2,3 mia. kr. til 4 mia. kr. i 2016. Alligevel blev industrivirksomhedernes fonde i 2016 overgået af fonde med rødder i medicin- og medi­co­pro­duktion. Det skyldtes primært Novo Nordisk Fonden, som fra 2015 til 2016 øgede ud­de­lings­ni­veauet med næsten 3 mia. kr. til 4,2 mia. kr.

Sammenlagt steg uddelingerne fra fondene i medicinal- og medicogruppen fra 1,3 mia. kr. til godt 5 mia. kr. i 2016, hvor de udgør 37 pct. af de samlede uddelinger på 13,5 mia. kr. fra de udvalgte fonde og foreninger. Ifølge Danmarks Statistik uddelte hele fondssektoren 16,7 mia. kr. i 2016.

Finanssektoren bag uddelinger for 2 mia. kr.

En anden betydelige leverandør af uddelingskroner er fondene, hvis formuer stammer fra de kooperative finansielle virksomheder. Det vil sige sparekasserne, realkreditforeningerne og de gensidige forsikringsselskaber, som alle har det tilfælles, at det er kunderne eller garanterne, der i fællesskab ejede virksomhederne. Og af samme grund er den opsparede fælles kapital ef­ter krav fra lovgivningen lagt i en fond eller forening i forbindelse med, at det finansielle selskab er solgt til eller fusioneret med et aktieselskab.

Uddelinger fra de tidligere kooperative finansformuer er steget en smule i perioden og ligger i 2016 på 2,3 mia. kr.

Også rederibranchen fylder pænt i uddelingsbilledet med A. P. Møller Fonden og Lauritzen Fon­den. Uddelingerne fra fire fonde med rødder i transportvirksomheder lå i 2013 på 2,3 mia. kr. og 2016 på 1,2 mia. kr., hvor A. P. Møller Fonden bærer størstedelen af uddelingerne.

Også i kategorien for fonde, der udgiver aviser, blade og bøger er der en enkelt fond, der teg­ner sig for størstedelen af de almennyttige uddelinger, nemlig Egmont Fonden. Allerfondens fundats prioriterer uddelinger til familieformål og kun i mindre grad til almennyttige formål.

Landbrugserhvervene bidrager mindre til filantropien

Nogle af Danmarks allerstørste eksporterhverv, nemlig dem indenfor landbrugssektoren, har relativt set ikke stiftet mange almennyttige eller velgørende fonde.

En af undtagelserne er Arla Fonden, som er stiftet i 2012 med en formue på under 10 mio. kr. og med et ganske afgrænset formål – nemlig at drive madlejrskoler, som kan ’inspirere børn og unge, herunder socialt udsatte børn og unge, til at forandre deres daglige vaner og give dem større forståelse for ansvarlighed og bæredygtighed’.

Fonden modtager hvert år ca. ti mio. kr. fra Arla Foods, som primært går til udvikle og drive madlejrskolerne.

Udover de mange fonde, som er opstået via en direkte forbindelse til et selskab eller en virk­som­hed, er en del fonde etableret på baggrund af donation af andre typer af private eller per­son­lige formuer. F.eks. Beckett Fonden som blev stiftet i 1989 af kunstmaler Paul Beckett og hans ægtefælle Birte Beckett.

Der findes 1.360 erhvervsdrivende fonde og ca. 10.000 ikke-erhvervsdrivende fonde i Dan­mark samt et lille antal fondslignende foreninger. De 100 udvalgte fonde og foreninger er der­for ikke nødvendigvis repræsentative for hele fondssektoren. Men deres uddelinger på i alt 13,5 mia. kr. i 2016 udgjorde godt 80 pct. af de samlede uddelinger det år, ifølge Danmarks Statistik.

Uddelinger opdelt efter formuernes oprindelse

 Fond2016201520142013
uddelinger i mio. kr.
Medicinal- og medicoindustri
Novo Nordisk Fonden4.200,0 1.159,0975,0784,0
Lundbeckfonden493,0 442,0474,0376,0
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond174,0 218,8115,027,9
Leo Fondet85,3 60,26,53,3
Oticon Fonden78,5102,791,797,2
Ellab Fonden23,2 3,63,70,1
Harboe Fonden3,3 3,22,91,8
Knud og Dagny Gad Andresens Fond note 11,1 2,22,42,2
5.058,4 1.991,7 1.671,2 1.292,5
 
Bygge- og anlægsindustri
Knud Højgaards Fond80,6 91,062,047,5
Ejnar og Meta Thorsens Fond1,01,40,90,9
81,6 92,4 62,9 48,4
 
Øvrig industriel virksomhed
Villum Fonden902,0 607,7947,0 941,7
Ole Kirks Fond738,2 86,0143,359,4
Carlsbergfondet479,8 222,0220,0221,0
Augustinus Fonden300,7 210,8185,2163,1
Velux Fonden259,2 221,0161,4240,0
Lego Fonden256,0 272,0178,0126,1
Det Obelske Familiefond note 1240,3 174,8237,8158,3
Aarhus Universitets Forskningsfond143,9 183,057,587,0
Hempel Fonden123,2 56,3180,544,2
Rockwool Fonden120,9 46,450,434,9
Ny Carlsbergfondet115,0 120,093,3101,4
KR Foundation note 284,0 87,3
Poul Due Jensens Fond65,5 15,018,514,5
15. Juni Fonden46,1 38,737,745,8
Bitten og Mads Clausens Fond41,0 44,0131,040,0
Otto Mønsteds Fond35,7 14,312,712,4
Færchfonden15,6 82,06,5511,8
Elsass Fonden note 314,2 20,830,938,8
Edith og Gotfred Kirk Chistiansens Fond9,9 9,411,96,6
Marie og M. B. Richters Fond9,1 6,66,95,3
Claus Sørensens Fond note 18,0 6,76,74,3
Familien Hede Nielsens Fond5,9 6,38,916,5
Brødrene Hartmanns Fond4,6 4,94,14,4
Thomas B. Thriges Fond3,6 0,70,71,745,0
4.022,3 2.536,9 2.730,8 2.379,2
 
Transport
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fonde til Almene formål1.181,0 781,0931,52.302,9
LauritzenFonden19,6 20,439,824,6
Hedorfs Fond5,9 6,26,23,3
Blue Water Fonden1,20,63,01,0
1.207,7 808,2980,52.331,8
 
Tidligere kooperative finansielle formuer
Realdania fmba.806,0 760,8838,0834,0
Nordea-fonden587,6 489,0434,7385,7
Tryghedsgruppen smba (Trygfonden)550,0 550,0550,0550,0
Industriens Fond161,3 125,773,8107,7
Bikubenfonden91,9 77,059,862,2
Spar Nord Fonden32,3 21,613,911,2
Helsefonden21,1 34,020,020,5
Nordea Bank-fonden13,8 22,312,18,0
Spar Vest Fonden8,5 16,49,735,2
Østifterne fmba.8,4 8,08,87,3
FrederiksbergFonden8,1 8,37,26,4
Fonden for Fynske Bank5,2 3,43,12,9
Fionia Fond4,7 4,54,25,7
Sparekassen Hobro Fonden note 24,2 6,2
Sparekassen Bornholms Fond3,8 11,85,35,5
Fonden for Sparekassen Himmerland3,1 0,00,00,0
Brand af 1848 Fond2,4 4,52,23,3
Trelleborg Fonden2,4 2,11,30,1
Nykredits Fond2,3 3,65,87,0
Stevns Brand Fond0,8 0,50,50,6
Sparekassen Midt Vest Fonden0,5 0,91,80,3
2.318,42.150,32.052,12.053,5
 
Detailhandel og service
Købmand Herman Sallings Fond147,5 49,7227,9103,1
Synoptik Fonden8,2 15,07,03,0
Poul Erik Bech Fonden note 42,3
Bestseller Foundation note 41,6 13,3
Neye Fonden0,0 10,00,00,2
159,6 88,1 234,9 106,3
 
Engroshandel
Arvid Nilssons Fond31,5 39,445,343,5
OJD Fonden8,2 24,648,2147,8
Grosserer Foghts Fond7,2 8,24,42
46,9 72,2 97,9 191,3
 
Affaldshåndtering
Marius Pedersens Fond note 11,8 0,60,71,5
 
Forsyningsvirksomhed
Elro Fonden note 515,8 26,013,8
 
Aviser, blade og forlag
Egmont Fonden97,0 83,073,077,3
Museumsfonden af 1966 (hovedaktionær i Gyldendal A/S)6,2 0,06,26,2
Politiken-fonden5,3 5,44,93,3
GADs Fond4,7 5,70,01,2
Den Fynske Bladfond3,3 6,08,88,9
Aalborg Stiftstidendes Fond2,8 1,80,30,3
Jyllands-Postens Fond2,4 2,62,52,7
Fonden Herlev Bladet1,8 1,71,00,8
Esbjerg Ugeavis Fond1,1 0,91,31,0
Allerfonden0,7 0,70,60,7
Herning Folkeblads Fond0,5 0,10,20,1
Bornholms Tidendes Fond0,0 0,10,10,1
Kristeligt Dagblads Fond0,0 0,00,00,0
125,8 108,1 98,9 102,5
 
Ejendomsinvesteringer
KFI Erhvervsdrivende Fond99,2 60,011,60,0
Margot og Thorvald Dreyers Fond23,5 16,116,215,9
Krista og Viggo Petersens Fond12,4 12,37,47,8
Aase og Einar Danielsens Fond note 610,5 14,617,624,5
Kirsten og Freddy Johansens Fond10,2 11,310,5
Kong Frederik den Syvendes Stiftelse paa Jægerspris5,9 12,55,04,7
161,7 126,9 68,3 52,9
 
Ingeniør- og rådgivervirksomhed
Cowifonden13,9 4,24,23,5
Rambøll Fonden9,0 7,07,14,8
22,9 11,2 11,3 8,3
 
Andre private og personlige formuer
C.L. Davids Fonds og Samling78,1 57,053,043,0
Aage V. Jensens Naturfond62,543,049,0203,0
Oak Foundation Danmark30,6 29,625,020,0
Bevica Fonden18,711,013,92,1
Beckett Fonden13,8 12,710,19,7
Soldaterlegatet9,5 6,54,98,1
Fabrikant Mads Clausens Fond7,4 18,68,612,0
Vanførefonden4,8 5,94,74,3
EGV Fonden4,2 1,81,94,1
229,6 186,0 171,1 306,2
 
Landbrug og fødevarer
Arla Fonden note 75,17,04,80,0
 
I alt mio. kr.13.457,78.205,78.199,18.874,5
Noter
  1. Alene uddelinger almennyttige formål er medtaget, fondens uddeler desuden til familieformål
  2. Fonden er stiftet i 2014
  3. Elsass Fonden fusionerede i 2015 med Fonden for Helene Elsass Center
  4. Fonden er stiftet i 2015
  5. Elro Fonden er en forening, stiftet i 2013
  6. For regnskabsårene 2016/2017 og 2015/2016 omfatter uddelingstallet alene de almennyttige uddelinger. I de øvrige år indgår også uddelinger til stifternes descedenter.
  7. Fonden er stiftet i 2012.