Simon Spies Fonden – bevillingsoversigt 2016

Simon Spies Fonden uddelte i 2016 for 1,2 mio. kr. (3,8 mio. kr. i 2015) til 93 forskellige modtagere inden for fondens formålsområder. Se listen over modtagerne her.

Pro­jektBe­løb
+Camp5.000
Aal­borg Ci­ty­kir­ke5.000
Af­last­ning­s­tje­ne­sten5.000
Alzhei­mer For­e­nin­gen10.000
Born­holm Mu­sik­festi­val5.000
Born­holm Mu­sik­for­e­ning5.000
Børn i Blæks­p­rut­ten10.000
Bør­ne­hjælps­da­gen15.000
Bør­ne­hu­set SIV12.000
Bør­ne­lej­ren på Lan­geland10.000
Bør­ne­nes Kon­tor25.000
Børns Vil­kår35.000
BØVIC5.000
Bowling­klub­ben VA-BO5.000
Brangstrup­sko­len (CSV)15.000
Bryd Tavs­he­den10.000
Cha­ri­ty Cen­ter5.000
Co­pair Ve­te­ran Klub20.000
Dansk Fi­bro­my­al­gi For­e­ning10.000
Dansk Fol­ke­hjælp15.000
Dansk Land Rover Klub10.000
Dansk Dø­ves Lands­for­bund10.000
Den Blå Oa­se8.625
Den Dan­ske Stry­ger­kon­kur­ren­ce10.000
Di He­s­li­ge Sløngler's Klup5.000
Di­a­kon­hjem Eng­går­den10.000
Drys Ind5.000
Even­tyr­te­a­tret30.000
Festi­vand10.000
Fi­sken50.000
Fol­kekir­kens Ung­dom­skor10.000
For­e­nin­gen Ar­neFM10.000
For­æl­der Fon­den25.000
For­e­nin­gen Dan­ske Døvblin­de10.000
For­e­nin­gen til støt­te for Mødre og børn25.000
Frel­sens Hær25.000
Frig­gas Ven­ner25.000
Fug­le­værns­fon­den10.000
Ge­org Sta­ge50.000
Grav­ste­der14.130
Grøn­ne­gårds Te­a­tret30.000
H.C. An­der­sen Pa­ra­den5.000
Ha­der­s­lev Kom­mu­na­le Mu­siks­ko­le11.000
Hjæl­pe­sko­ler­nes Fri­tids­hjem8.500
Hjer­nesa­gen15.000
HOME-START (Fri­vil­lig­cen­ter År­hus)10.000
In­sti­tu­tio­nen Da­nian.a.
IOGT Aal­borgn.a.
Ju­le­mær­ke­hjem­metn.a.
Ker­te­min­de-Dal­by Valg­me­nig­hedn.a.
Kir­kens Kors­hærn.a.
Kir­kens Kors­hærn.a.
Klip­pen10.000
Kø­ben­havns Mu­sik­te­a­ter15.000
Kvin­der­nes Kri­se- og ak­ti­vi­tets­cen­ter (Es­b­jerg Kri­se­cen­ter)10.000
Le­dø­je For­sam­lings­hus5.000
Lukas­hu­set87.164
Læn­ken10.000
Mi­li­tær­hi­sto­ri­ske Sam­ling9.000
Mis­brugs­por­ta­len10.000
Mis­sion Julepakke/Herning ca­re5.000
Mø­de­ste­det Re­sen­vej5.000
Mødre Hjæl­pen30.000
Mødre Hjæl­pen10.000
Mor­gen­ca­fe for hjem­lø­se5.000
Mu­sik og Ung­dom10.000
Nord­bak­ke sko­len1.000
Ope­ra­tion Ju­le­ga­veregn10.000
Pe­ter Mi­k­kel­sen15.000
Plant et træ10.000
PTU15.000
PUK- Po­li­tiets Ung­doms Klub10.000
Roskil­de ju­le­hjælp5.000
Ro­tary Klub7.500
Ru­der­s­dal april 20165.000
Sel­ska­bet Fat­ti­ges Ju­leg­læ­de5.000
Sind 10.000
Sjæld­ne Di­ag­no­ser25.000
Skør­ping Jung-Do ta­ekwon­do9.750
Sko­v­går­den20.000
Sølund Mu­sik­festi­val10.000
Søn­derjysk Ma­ler­sam­men­slut­ning v. Gretha Lar­sen5.000
Spies20.000
St. John's School7.000
Sy­ge­hus Thy-Mors16.000
Tam­bourkor­p­set i Hjem­me­vær­net14.100
Te­a­terTa­sken15.000
Ti­vo­ligar­den5.000
Vej­le Sy­ge­hus5.000
Vend­sy­s­sel Festi­val5.000
Ve­te­ra­ner på Søn­der­tof­te20.000
Zoo­lo­gisk Ha­ve20.475
År­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal10.000