Svend Andersen Fonden – uddelinger 2017

Svend Andersen Fonden uddelte sidste år 10,3 mio. kr. primært til forskning på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital. Af uddelingerne gik knap halvdelen til familielegater. Se hvilke forskere og projekter, der modtog midler fra fonden.

Mod­ta­gerIn­sti­tu­tionPro­jektBe­løb
Over­læ­ge René Ernst Ni­el­senAal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal – Cen­ter for Kli­nisk Forsk­ningKa­rak­te­ri­se­ring af tarm­bak­te­ri­er hos ny­ligt di­ag­no­sti­ce­re­de pa­tien­ter med de­pres­sion300000
Over­læ­ge Ole Si­mon­senAal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal – Or­to­pæd­kirur­gisk af­de­lingGai­tRi­te350000
Sa­ka­ri Kaup­pi­nenAal­borg Uni­ver­si­tet – Cen­ter for RNA Me­di­ci­neRNA-må­l­ret­tet præ­ci­sions­me­di­cin til be­hand­ling af knog­le­marvskræft800000
Pro­fes­sor Pe­ter Gar­redRigs­ho­spi­ta­let – Mo­le­kylær Me­di­cinsk La­bo­ra­to­ri­umBe­tæn­del­ses­me­ka­nis­mer som med­vir­ken­de år­sag til åre­for­kal­k­ning800000
Pro­fes­sor Hen­ning Bund­gaardRigs­ho­spi­ta­let – Hjer­te­cen­tretPar­ti­al Oral En­do­car­di­tis Tre­at­ment (POET)600000
Pro­fes­sor An­ders JuulRigs­ho­spi­ta­let – Afd. Vækst og Re­pro­duk­tionMed­fød­te mand­li­ge re­pro­duk­tions­syg­dom­me: Iden­ti­fi­ka­tion af den kri­ti­ske pe­ri­o­de un­der gravi­di­te­ten750000
Pro­fes­sor Jet­te Laut­rup Fre­de­rik­senRigs­ho­spi­ta­let – Neu­ro­lo­gisk Af­de­lingPræ­dik­tiv vær­di af bio­mar­kø­rer for ud­vik­ling af mul­tipel sk­lero­se ved op­ti­kus neuri­tis396200
Over­læ­ge, kli­nisk pro­fes­sor Me­re­te Os­lerRigs­ho­spi­ta­let – Forsk­nings­cen­ter for Fore­byg­gel­se og Sund­hedTy­pe 2 di­a­be­tes, de­pres­sion og re­duk­tion i kog­ni­tiv funk­tion300000
Pro­fes­sor Lars Arendt-Ni­el­senAal­borg Uni­ver­si­tet – Cen­ter for San­se­mo­to­risk In­ter­ak­tionUn­der­sø­gel­se af Full-Fi­eld La­ser Per­fu­sion Imag­ing som di­ag­no­se­red­skab i pa­tien­ter med smer­te for­år­sa­get af pe­ri­fer små-fi­ber neu­ro­pa­ti700000
Brø­ch­ner-Mor­ten­sen Fon­den150000
Mo­gens An­dreas­sen Fon­den150000
Fa­mi­li­e­le­ga­ter4950000