Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond – uddelinger 2017

Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond modtog sidste år 162 ansøgninger og uddelte 2,4 mio. kr. fordelt på 51 projekter. Se hvilke her.

Mod­ta­gerPro­jektBe­løb
Tåsin­ge Turi­st­in­for­ma­tionTåsin­ge Æb­le­festi­val 20172.500
Thurø Sejl­klubSEF Cup10.000
Svend­borg Ri­de­klubEtab­le­ring af bro til fol­de27.000
DcH Svend­borgOp­gra­de­ring af agi­li­ty fa­ci­li­te­ter12.000
Svend­borg Nat­te­rav­neIn­te­gra­tions­ar­bej­de blandt by­ens un­ge10.000
Svend­borg Mu­se­umDet Mo­bi­le Mu­se­um75.000
Ma­ker­Lab Svend­borgTek­no­lo­gi i Ma­ker­Lab25.511
Kuli­na­risk Syd­fynBør­ne­re­stau­rant25.000
Vild­mands­for­e­nin­genShel­ters til Vild­mands­for­e­nin­gen25.000
Sep­ti­mus Ko­retOp­fø­rel­se af Vi­val­dis Gl­o­ria10.000
Bo­dal Ener­gi & Mil­jø­rå­d­giv­ningforsk­ning i hø­j­ef­fek­tivt ener­gi­la­ger100.000
Sang­Cen­ter Svend­borgGod­kendt til sang20.000
Svend­borg Hånd­vær­ker­byDen Gam­le Sme­die50.000
Berg­mann HusNye ad­gangs­ve­je25.000
Jens Pe­ter Klau­senAQUATICUS – blue bi­o­tech150.000
AOF Cen­ter FynBy­ens Gård­bu­tik25.000
COOL4SEAUd­vik­ling af en­r­gibe­spa­ren­de kø­le­sy­ste­mer til ski­be104.000
Ryt­misk Rå­stofSom­merak­ti­vi­te­ter i Ri­bers Gård30.000
Bal­kan­for­e­nin­gen Svend­borgBal­kan­festi­val 201810.000
For­e­nin­gen ved si­den afEYE Can­dy – 24/7 vi­deo­kunst25.000
Go2GreenKli­ma- og ener­gi Fol­ke­mø­de 2018110.000
He­s­sela­ger Sport og Kul­turMul­ti­funk­tio­nelt træ­nings­an­læg20.000
Gal­le­ri DGVTHE SPIRIT OF LIGHT25.000
Svend­borg Er­hvervs­sko­leDM i Skills boost34.000
Tveds Ude­rumFæl­les­skabs­sti25.000
Svend­borg Da­ge med Bre­chtBre­cht Dra­maAward 201825.000
Dyk­ker­klub­ber­ne i Svend­borgFred­ning af sunk­ne bå­de i Lun­ke­bug­ten (til­lægs­be­vil­ling)8.200
Øster Sker­nin­ge For­sam­lings­husRoy­a­li­ster­ne spil­ler El­ver­høj5.000
Cy­kel­tut­tenCy­kel­tut­tens cy­kel­hold10.000
Bun­ker­san­læg­get i Ol­lerupUd­stil­lings­ram­mer5.000
De­mo­kra­ti­festi­va­lenDe­mo­kra­ti­festi­va­len 2017 i Ol­lerup10.000
Tåsin­ge Gym­na­stik­for­e­ningFlo­or­ball for dren­ge og pi­ger5.000
Svend­borg In­ter­na­tio­na­le Klok­ke­spils­festi­val20.000
DDS Spej­der­ne Pio­ne­rer­neÅ-Hyt­ten ener­gi­renove­ring25.000
Svend­borg Han­di­cap­festi­val20.000
Grejs­ku­re på Lun­de­borg Havn25.000
In­no­CellLa­bo­ra­to­ri­um til Su­per­ka­pa­ci­te­ter150.000
Hjor­tø Kul­tur- og Fri­tids­liv2 shel­ters på Hjor­tø27.000
Ul­rich Pa­deVi­de­re­ud­vik­ling af Bøl­ge­KraftBøj­en200.000
Dyk­ker­klub­ber­ne i Svend­borgFred­ning af sunk­ne bå­de i Lun­ke­bug­ten16.300
Sti­ne Käh­lerKai Ni­el­sen og sam­tids­kun­sten20.000
Svend­borg Te­a­terLED pro­jek­tø­rer20.000
Ope­ra på Val­de­mars SlotTosca 2018100.000
Svend­borg EventSVEND17 On Lo­ca­tion100.000
Han­ne og Tor­ben Chri­sti­an­senVej­strup Vand­møl­le50.000
Jes­per Ve­ber Jep­pe­senOp­ti­me­ring af re­sur­ser i byg­ge­ri­er150.000
MARCOMPIn­nova­tions wor­ks­hop for ma­ri­ti­me stu­de­ren­de25.000
Go2GreenLa­de­stan­de­re i 3 lo­ka­l­om­rå­der246.250
For­e­nin­gen Gud­b­jerg­lundBoost af Gud­b­jerg­lund25.000
Svend­borg So­undEvents i ga­der og stræ­der10.000
DGI Lands­stæv­ne 2021100.000