Bo Rygaard: Fremtidens fondsbestyrelse er yngre og mere filantropisk kompetent

Danske fondsbestyrelser vil i frem­tiden sætte endnu mere fokus på den måde, de deler penge ud, og det kræver nye kompe­tencer i bestyrel­serne. Det vil også medføre en for­yng­el­se og fornyelse af besty­rel­serne, forudser den erfarne bestyrel­ses­formand Bo Ry­gaard i dette per­son­lige interview, hvor han giver sit bud på frem­tidens besty­rel­ses­ar­bejde i danske fonde.

Bo Rygaard (foto: Jonas Pryner Andersen)
"Di­ver­si­te­ten er me­get vig­tigt, og det går bre­de­re end køn. Foryn­gel­se er vig­tig, og fag­lig­he­den skal ud­vi­des," si­ger Bo Ry­gaard, der bl.a. er be­sty­rel­ses­for­mand i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond og adm. di­rek­tør i Drey­ers Fond.

Selv om fon­de i dag er langt me­re pro­fes­sio­nelt dre­vet end tid­li­ge­re, så er be­sty­rel­ser­ne fort­sat i en lø­ben­de ud­vik­ling. Sær­ligt når det dre­jer som om di­ver­si­tet blandt de be­sty­rel­ses­med­lem­mer, som fon­de­ne bli­ver be­styk­ket med.

Det me­ner en af fonds­sek­to­rens er­far­ne be­sty­rel­ses­for­mænd, Bo Ry­gaard. Han vur­de­rer, at der frem­over bli­ver fær­re tra­di­tio­nel­le er­hvervs­folk i fonds­be­sty­rel­ser­ne, og sam­ti­dig vil fle­re yn­gre kræf­ter ryk­ke ind i be­sty­rel­ser­ne i takt med, at fo­kus på ef­fek­ti­vi­te­ten af ud­de­lin­ger­ne og sel­ve filan­tro­pi­en vil fyl­de me­re i fonds­ar­bej­det i fremtiden.

”Di­ver­si­tet er ik­ke ale­ne en de­bat om mænd og kvin­der i be­sty­rel­sen. Det er jo fuld­stæn­dig kor­rekt, at mænd og kvin­der skal ud­gø­re en di­ver­si­tet me­get me­re, end vi har set tid­li­ge­re, og det gæl­der og­så i fon­de­ne. Men di­ver­si­tet er og­så an­dre ting, som f.eks. al­der og fag­lig­hed. Her skal man og­så hu­ske, hvor stor en del af det filan­tro­pi­ske ar­bej­de, der går med at sti­mu­le­re den yn­gre ge­ne­ra­tion, og det sy­nes jeg til ti­der er en ud­for­dring. El­lers kan man ik­ke lyk­kes i til­stræk­ke­lig grad med det filan­tro­pi­ske pro­jekt,” si­ger Bo Rygaard.

Dan­marks Fon­de har in­ter­viewet be­sty­rel­ses­for­man­den for bl.a. KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond, der til dag­lig er adm. di­rek­tør i Drey­ers Fond. Ud­over be­sty­rel­ses­hverv i en ræk­ke dan­ske ud­de­len­de fon­de er han og­så for­mand i børsno­te­re­de Par­ken Sport og En­tertain­ment og i IT-sel­ska­bet Netcompany.

Vi har bedt ham gi­ve sit bud på de kom­pe­ten­ce­be­hov, som mø­der fon­de­nes be­sty­rel­ser i fremtiden.

Foryngelse

Fonds­be­sty­rel­ser­ne har gen­nem­gå­et en mo­der­ni­se­rings­pro­ces de se­ne­re år. For­an­drin­gen har væ­ret mar­kant i form af blandt an­det øget åben­hed og gen­nem­sigt­hed i he­le fonds­ar­bej­det. Of­fent­lig­he­den har få­et stør­re ind­sigt i bå­de in­ve­ste­rin­ger, af­kast og ud­de­lin­ger. Det har væ­ret en vig­tig og fan­ta­stisk be­væ­gel­se, for­tæl­ler Bo Rygaard.

Der har ik­ke tid­li­ge­re væ­ret sam­me form for sel­vind­sigt, selv­kri­tik og lø­ben­de ud­skift­ning, som vi ken­der det i dag fra fondsarbejdet.

Bo Ry­gaard– be­sty­rel­ses­for­mand, KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond

”Det har væ­ret en rej­se, hvor der er sket en om­fat­ten­de pro­fes­sio­na­li­se­ring af le­del­ses­la­get i fon­de­ne. Der har ik­ke tid­li­ge­re væ­ret sam­me form for sel­vind­sigt, selv­kri­tik og lø­ben­de ud­skift­ning, som vi ken­der det i dag fra fonds­ar­bej­det. Rej­sen har væ­ret in­spi­re­ret af god gover­nan­ce, som star­te­de i C20 virk­som­he­der­ne, og det er jo na­tur­ligt nok, da er­hvervs­dri­ven­de fon­de bå­de har en er­hvervsvirk­som­hed og sam­ti­dig be­skæf­ti­ger sig med filan­tro­pi, og der skal man alt­så nu le­ve­re på beg­ge om­rå­der, når man sid­der i be­sty­rel­sen. Det er hel­ler ik­ke en post, hvor man sid­der for ‘be­stan­digt’ læn­ge­re. På de sid­ste års rej­se har vi jo sam­ti­dig åb­net op om­kring fon­de­nes ar­bej­de, og det stil­ler jo og­så nye og helt ri­me­li­ge krav til be­sty­rel­ses­ar­bej­det,” si­ger han.

Fon­de­nes pro­fes­sio­na­li­se­rings­rej­se er end­nu ik­ke ti­l­en­de­bragt, og frem­over skal nye om­rå­der bli­ve ud­for­sket yder­li­ge­re. Det gæl­der ek­sem­pel­vis spørgs­må­let om di­ver­si­tet, som ind­til nu pri­mært har hand­let om at ska­be bed­re ba­lan­ce mel­lem køn­ne­ne i be­sty­rel­ser­ne he­le vej­en rundt i det dan­ske land.

”Di­ver­si­te­ten er me­get vig­tig, og det går bre­de­re end køn. Foryn­gel­se er vig­tig, og fag­lig­he­den skal ud­vi­des. Foryn­gel­sen vil kom­me i form af, at det jo me­get of­te er den yn­gre ge­ne­ra­tion, vi som er­hvervs­dri­ven­de fon­de ger­ne vil og skal i kon­takt med og støt­te op om­kring – alt­så frem­ti­dens ge­ne­ra­tion. Det er de­res be­hov, vi ty­pisk prø­ver at bed­re støt­te op om­kring og ska­be mu­lig­he­der for, når vi de­ler pen­ge ud,” si­ger Bo Ry­gaard og pe­ger på lig­nen­de er­fa­rin­ger fra erhvervsselskaberne.

Det er så vig­tigt at kom­me i kon­takt og på bøl­ge­læng­den med det un­ge sind. Den di­ver­si­tet sy­nes jeg er vig­tig at få med

Bo Ry­gaard– be­sty­rel­ses­for­mand, KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond

”Et ek­sem­pel på det er i Par­ken Sport og En­tertain­ment. Der har vi net­op få­et Wil­li­am Kvist ind i be­sty­rel­sen. Jeg ken­der ik­ke man­ge ste­der, hvor der sid­der folk i en al­der af 34 år. Men det er så vig­tigt at kom­me i kon­takt og på bøl­ge­læng­den med det un­ge sind. Den di­ver­si­tet sy­nes jeg er vig­tig at få med,” si­ger han.

Uddelingskompetencer og filantropi

Bo Ry­gaard be­trag­ter det og­så som en op­ga­ve for fonds­be­sty­rel­ser­ne at væ­re med til at for­me frem­ti­dens be­sty­rel­ses­folk, så på den må­de er der og­så ta­le om en slags men­tor­ord­ning – li­ge som han selv i ti­der­nes mor­gen star­te­de sin er­hvervskar­ri­e­re, der si­den har bragt ham vidt om­kring. Og det brin­ger ham sam­ti­dig vi­de­re til næ­ste ten­dens, som og­så vil for­me frem­ti­dens fondsbestyrelser.

”Fag­lig­hed er vig­tig, og det har den selv­føl­ge­lig al­tid væ­ret. Jeg ple­jer at si­ge, at det fak­tisk kan væ­re svæ­re­re at de­le pen­ge ud end at tje­ne dem, og der­for tror jeg på, at der kom­mer me­re vægt mod ud­de­lin­ger i frem­ti­den. Så ud over væg­ten af mænd og kvin­der vil der og­så kom­me en an­den ba­lan­ce i frem­ti­den, når det kom­mer til kom­pe­ten­cer til at dri­ve er­hvervsvirk­som­hed – alt­så tje­ne pen­ge­ne – hvor det at ud­de­le pen­ge­ne – alt­så filan­tro­pi­en – vil ve­je me­re i be­sty­rel­ses­lo­ka­ler­ne,” si­ger Bo Ry­gaard, og han fortsætter:

Det vig­ti­ge er at få kom­pe­ten­cer i be­sty­rel­sen og le­del­sen, der har styr på bå­de er­hvervs­de­len og på det filan­tro­pi­ske. Det er næ­sten umu­ligt at fin­de per­so­ner, der kan beg­ge ting på en gang, og den slags per­so­ner vil bli­ve me­get ef­ter­s­purg­te i fremtiden.

Bo Ry­gaard– be­sty­rel­ses­for­mand, KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond

”Be­sty­rel­sen er et le­ven­de or­gan. Det vig­ti­ge er at få kom­pe­ten­cer i be­sty­rel­sen og le­del­sen, der har styr på bå­de er­hvervs­de­len og på det filan­tro­pi­ske. Det er næ­sten umu­ligt at fin­de per­so­ner, der kan beg­ge ting på en gang, og den slags per­so­ner vil bli­ve me­get ef­ter­s­purg­te i frem­ti­den, for det er den vej, det vil gå. Vi skal ha­ve hen­tet fle­re kom­pe­ten­cer ind med bag­grund i de­res ev­ner til at ud­de­le pen­ge,” ly­der Bo Ry­gaards eget bud.

Di­rek­te ads­purgt om, hvil­ke for­mer for fag­lig­hed, han så selv ef­ter­spør­ger i øje­blik­ket, har han to bud.

”Det kun­ne væ­re fra ar­ki­tek­t­ver­de­nen. Den fag­lig­hed har jeg ar­bej­det sam­men med før, og jeg er im­po­ne­ret over de­res ev­ne til at hånd­te­re sto­re og læn­ge­re­va­ren­de pro­jek­ter, som sær­ligt ud­de­lings­si­den af vo­res ar­bej­de kun­ne ha­ve stor gavn af. Men det kun­ne og­så væ­re folk fra det kul­tu­rel­le mil­jø,” me­ner Bo Rygaard.

Ejerpres

Men der­med er må­let ik­ke nå­et. Rej­sen fort­sæt­ter, og der vil bli­ve byg­get vi­de­re på er­fa­rin­ger fra an­dre brancher.

”Vi har nu ret­nings­linjer og in­tern ju­stits, hvor man ik­ke sid­der så lang tid på po­ster­ne læn­ge­re. Vi har få­et nog­le eva­lu­e­rin­ger, vi kan hol­de hin­an­den op på. Nu har vi lært af C20 sel­ska­ber­ne, men vi kan og­så læ­re af an­dre ejer­for­mer, f.eks. ka­pi­tal­fon­de, hvor der he­le ti­den ar­bej­des med og mod om­fat­ten­de for­an­drin­ger i er­hvervsvirk­som­he­der. Det kræ­ver kon­stant eva­lu­e­ring af be­sty­rel­ses­ar­bej­det og de kom­pe­ten­cer, der er til ste­de un­der­vejs un­der så sto­re for­an­drin­ger og i he­le pro­ces­sen,” for­tæl­ler han.

Og så ry­ger vi al­li­ge­vel lidt til­ba­ge til den er­hvervs­dri­ven­de del af fonds­ar­bej­det, som sta­dig – og­så i frem­ti­den – vil væ­re for­ud­sæt­nin­gen for det he­le. Gover­nan­ce-ar­bej­det er sta­dig vig­tigt at fortsætte.

Hvis man har nog­le rundt om sig, der stil­ler krav, så tror jeg, man bli­ver bed­re til at ‘hol­de sig på tæ­er­ne’. Det så vi ik­ke i sam­me grad før i ti­den, så der ske­te ik­ke så me­get i fon­de­ne, men si­den har ud­vik­lin­gen jo væ­ret fantastisk

Bo Ry­gaard– be­sty­rel­ses­for­mand, KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond

”Tid­li­ge­re hav­de man ik­ke som i dag en ak­tio­nær el­ler myn­dig­he­der, der stil­le­de de sti­gen­de krav, vi ser i dag. Jeg tror, det er godt at ha­ve en slags ‘ejer­pres’ og gover­nan­ce, for hvis man har nog­le rundt om sig, der stil­ler krav, så tror jeg, man bli­ver bed­re til at ‘hol­de sig på tæ­er­ne’. Det så vi ik­ke i sam­me grad før i ti­den, så der ske­te ik­ke så me­get i fon­de­ne, men si­den har ud­vik­lin­gen jo væ­ret fan­ta­stisk,” kon­sta­te­rer han.

Bo Ry­gaard har og­så ar­bej­det med ka­pi­tal­fon­de, og han me­ner, der er vis­se ting at læ­re her­fra i fondsbestyrelserne.

”Når mil­jø­et om­kring ka­pi­tal­fon­de­ne vir­ker, kan vi læ­re af det. I det mil­jø er der net­op ta­le om kon­stan­te og sto­re for­an­drin­ger i de pro­ces­ser, er­hvervsvirk­som­he­der­ne skal igen­nem un­der så­dan et ejer­skab, der og­så er tids­mæs­sigt be­græn­set,” si­ger Bo Ry­gaard, der der­for ser ind i en frem­tid for fonds­mil­jø­et, hvor der vil bli­ve end­nu me­re fo­kus på at sæt­te det rig­ti­ge be­sty­rel­ses­hold – bå­de i for­hold til de kom­pe­ten­cer, som skal tje­ne pen­ge­ne og i for­hold til dem, der ef­ter­føl­gen­de kan ud­de­le dem på en kom­pe­tent måde.

Sam­ti­dig må fonds­be­sty­rel­ser­ne væn­ne sig til, at de­res ar­bej­de vil bli­ve kig­get me­re over
skul­de­ren i frem­ti­den, vur­de­rer Bo Rygaard.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Topledelse i
fondssektoren


 

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer