Annoncering

Dan­marks Fonde har eksi­ste­ret si­den april 2016 og læ­ses af cen­tra­le be­slut­nings­ta­ge­re i fon­de­ne og ngo-sek­to­ren, af de­res ad­vo­ka­ter, fi­nan­siel­le og stra­te­gis­ke råd­gi­ve­re samt myn­dig­he­der­ne. Der­ud­over af fon­de­nes in­te­res­sen­ter i kom­mu­ner, uni­ver­si­te­ter og ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner.

Annoncetyper

Vi tilbyder tre annoncetyper: på forsiden af danmarksfonde.dk, på artikelsider og i nyhedsbrevet. Du kan se eksempler på annoncernes placering og størrelse her:

Priser
  • Annonce i Nyhedsbrevet Danmarks Fonde: 2.500 kr.
  • Annonce på forsiden af danmarksfonde.dk (i 14 dage): 2.500 kr.
  • Annonce på nye artikelsider (i 14 dage): 1.500 kr.
  • Alle tre annoncer (i 14 dage): 5.000 kr.

– priserne er ekskl. moms.

Om Danmarks Fonde

Nyhedsbrevet Danmarks Fonde er et uafhængigt nichemedie om og for den danske fonds­­bran­che. Vores målgruppe er primært danske fonde, modtagerne af fondenes donationer i civil­samfundet og den offentlige sektor samt de leverandører, som servicerer, rådgiver og under­støtter fondene (advokat- og konsulenthuse, revisorer o.l.). Derudover henvender vi os til fondenes strate­giske partnere (kommuner, universiteter, uddan­nelses­insti­tutioner, fore­ninger og virksomheder). En høj andel af vores abonnenter fra fonde, advokat­kontorer og revisions­huse er beslutnings­tagere på direktions-, bestyrelses- og partner­niveau.

Kontakt os

Hvis du vil høre mere om muligheden for at annoncere på Danmarks Fonde er du velkommen til at kontakte os på annoncer@danmarksfonde.dk.