Annoncering

Dan­marks Fon­de har eksi­ste­ret si­den april 2016 og læ­ses af cen­tra­le be­slut­nings­ta­ge­re i fon­de­ne og ngo-sek­to­ren, af de­res ad­vo­ka­ter, fi­nan­siel­le og stra­te­gis­ke råd­gi­ve­re samt myn­dig­he­der­ne. Der­ud­over af fon­de­nes in­te­res­sen­ter på uni­ver­si­te­ter, ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og i kom­mu­ner. Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de sen­des ud til me­re end 1300 mod­ta­ge­re.

Annoncetyper

Vi til­by­der tre an­non­ce­ty­per: på for­si­den af dan​marks​fon​de​.dk, på ar­ti­kel­si­der og i nyheds­bre­vet. Du kan se ek­semp­ler på an­non­cer­nes pla­ce­ring og stør­rel­se her:

Priser
  • An­non­ce i Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de: 2.500 kr.
  • An­non­ce på for­si­den af dan​marks​fon​de​.dk (i 14 da­ge): 2.500 kr.
  • An­non­ce på nye ar­ti­kel­si­der (i 14 da­ge): 1.500 kr.
  • Al­le tre an­non­cer (i 14 da­ge): 5.000 kr.

– pri­ser­ne er eks­kl. moms.

Om Danmarks Fonde

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de er et uaf­hæn­gigt ni­che­me­die om og for den dan­ske fonds­­bran­che. Vo­res må­l­grup­pe er pri­mært dan­ske fon­de, mod­ta­ger­ne af fon­de­nes do­na­tio­ner i civil­samfundet og den of­fent­li­ge sek­tor samt de le­ve­ran­dø­rer, som ser­vi­ce­rer, rå­d­gi­ver og under­støtter fon­de­ne (ad­vo­kat- og kon­su­lent­hu­se, re­viso­rer o.l.). Der­u­d­over hen­ven­der vi os til fon­de­nes strate­giske part­ne­re (kom­mu­ner, uni­ver­si­te­ter, uddan­nelses­insti­tutioner, fore­ninger og virk­som­he­der). En høj an­del af vo­res abon­nen­ter fra fon­de, advokat­kontorer og revisions­huse er beslutnings­tagere på di­rek­tions-, be­sty­rel­ses- og partner­niveau.

Kontakt os

Hvis du vil hø­re me­re om mu­lig­he­den for at an­non­ce­re på Dan­marks Fon­de er du vel­kom­men til at kon­tak­te os på annoncer@​danmarksfonde.​dk.