Villum Fonden og Velux Fonden træder ind i ledelsen af EFC

Efter udløbet af Realdanias periode i European Foundations Centres ledelse er Velux Fondens direktør, Ane Hendriksen valgt ind i styrelsesrådet i EFC. Hun skal være med til at implementere EFCs nye strategi, som blandt andet fokuserer på at udbygge det tværfaglige samarbejde mellem de europæiske fonde i EFC.

Ve­lux Fon­dens di­rek­tør, Ane Hen­drik­sen, blev valgt til sty­rel­ses­rå­det da den eu­ro­pæ­i­ske or­ga­ni­sa­tion for filan­tro­pi­ske fon­de og for­e­nin­ger, Eu­ro­pe­an Fo­un­da­tion Cen­tre, af­holdt ge­ne­ral­for­sam­ling i Am­ster­dam tors­dag den 26. maj. Tre plad­ser var le­di­ge, ef­ter at blandt an­dre Re­al­da­nia trå­d­te til­ba­ge som føl­ge af tur­nus­reg­ler­ne. Der­med var det op­lagt, at Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den som man­ge­åri­ge med­lem­mer af EFC stil­le­de sig til rå­dig­hed for le­del­ses­ar­bej­det i EFC.

”Vi blev op­for­dret til at stil­le op, så det hand­ler og­så om den an­svar­lig­hed, der lig­ger i, at man på et tids­punkt bi­dra­ger til le­del­sen af en or­ga­ni­sa­tion, som vi har væ­ret gla­de for at væ­re en del af i en år­ræk­ke,” si­ger Ane Hendriksen.

Or­ga­ni­sa­tio­nen har det se­ne­ste års tid ar­bej­det på en ny stra­te­gi­plan for 2016-2022, som bli­ver ud­gangs­punk­tet for det kom­men­de ar­bej­de i det 30 mand sto­re sty­rel­ses­råd. Og de nye ind­sats­om­rå­der flug­ter godt med de øn­sker, som de to dan­ske fon­de har til det pan-eu­ro­pæ­i­ske fonds­sam­ar­bej­de, for­tæl­ler Ane Hendriksen.

”Det glæ­der mig, at det stra­te­gi­ar­bej­de, der li­ge er ved­ta­get i EFC, går i den ret­ning, som vi og­så ser ud­vik­lin­gen. Det hand­ler om at styr­ke sam­ar­bej­det mel­lem fon­de­ne, men og­så ud­byg­ge di­a­log med de in­sti­tu­tio­ner og mod­ta­ge­re, som vi støt­ter. EFC læg­ger me­re og me­re vægt på tvær­fag­lig­hed og på, at fle­re fon­de ar­bej­der sam­men og læ­rer hin­an­den bed­re at ken­de, så med­lem­mer­ne ved, hvad fon­de­ne har som ud­de­lings­for­mål. Der­ved kan vi bed­re bak­ke hin­an­den op og sam­ar­bej­de i for­hold til de en­kel­te ud­de­lings­om­rå­der,” si­ger hun.

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den stil­le­de des­u­den op med mål­sæt­nin­gen om, at EFC skal ar­bej­de for at ska­be me­re for­stå­el­se for, at fon­de er me­get for­skel­li­ge i bå­de de­res op­rin­del­se, de­res or­ga­ni­sa­tion og ik­ke mindst de­res vedtægts­mæs­si­ge for­mål. En for­skel­lig­hed som og­så var af­spej­let blandt de del­ta­gen­de fon­de på årets ge­ne­ral­for­sam­ling og den ef­ter­føl­gen­de kon­fe­ren­ce om fon­de­nes frem­tid og rol­le i de eu­ro­pæ­i­ske samfund.

Med­lem­mer­ne i EFC dæk­ker en stor mang­fol­dig­hed af fonds­ty­per fra hol­ding­fon­de, som ejer sto­re kon­cern­sel­ska­ber, over re­gio­nalt ar­bej­den­de com­mu­ni­ty fo­un­da­tions, som ud­de­ler på bag­grund af lø­ben­de fun­dra­i­sing – og til for­skel­li­ge for­mer for spa­re­kas­se- el­ler bank­fon­de bå­de med og uden erhvervsdrift.

”Fon­de­ne bli­ver of­te op­fat­tet me­get for­enk­let, men man kan ik­ke ba­re skæ­re fon­de­ne over en kam, de er tvær­ti­mod me­get di­ver­se,” si­ger Ane Hendriksen.
Kom­mu­ni­ka­tion om effekt

Ane Hen­drik­sen vur­de­rer des­u­den, at EFC kan spil­le en stør­re rol­le i for­hold til syn­lig­gø­rel­sen af fon­de­nes sam­funds­mæs­si­ge nyt­te og ef­fek­ter­ne af det filan­tro­pi­ske arbejde.

”Det er lidt en man­gel i dag, at man ik­ke ty­de­ligt nok kan se nyt­ten af det, fon­de­ne le­ve­rer. Og vi er må­ske hel­ler ik­ke selv stram­me nok til at kom­mu­ni­ke­re ef­fek­ten af det. Spørgs­må­let er, hvor­dan man bli­ver bed­re til at kom­mu­ni­ke­re ef­fek­ten af vo­res ind­sats uden at ska­be stør­re for­vir­ring i ci­vil­sam­fun­det. Det er må­ske no­get af det, vi kan hjæl­pe hin­an­den med i EFC,” si­ger hun.

Net­op den kol­le­gi­a­le er­fa­rings­ud­veks­ling om så­vel fonds­le­del­se som de ud­de­lings­fag­li­ge om­rå­der, er no­get af det som Ve­lux Fon­den hidtil har brugt med­lem­ska­bet af EFC til.

”Vi har væ­ret med i EFC i fle­re år. Det var før man be­gynd­te at ta­le om god fond­sprak­sis i Dan­mark. Vi syn­tes egent­lig, at vi hav­de en god in­tern fond­sprak­sis i hu­set, men vi vil­le ger­ne dis­ku­te­re med an­dre, hvad god fond­sprak­sis egent­lig er. Det var man star­tet på i EFC, hvor man hav­de ved­ta­get prin­cip­per for god fond­sprak­sis, som med­lem­mer­ne skal ved­ken­de sig, når de træ­der ind i EFC.

Der­u­d­over bru­ger fon­den rent prak­tisk EFC til at få spar­ring med fon­de i an­dre lan­de og få ind­sigt i, hvor­dan for­skel­li­ge fon­de i Eu­ro­pa ud­vik­ler sig in­den for de­res områder.

”Det er et forum til at mø­de kol­le­ger, som vi kan rin­ge til, og hvor vi kan gø­re brug af de in­for­ma­tio­ner og da­ta, som EFC pro­du­ce­rer. En del af vo­res me­d­ar­bej­de­re på ud­de­lings­om­rå­der­ne be­nyt­ter sig af EFCs fag­li­ge net­værk, for ek­sem­pel på det so­ci­a­le om­rå­de, li­ge­som vi og­så del­ta­ger i et fag­ligt net­værk på miljøområdet.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Fakta

European Foundation Center (EFC) er en platform og forkæmper for institutionel filantropi – med fokus på Europa, men også med opmærksomhed på det globale filantropiske landskab. EFC arbejder for at støtte sine medlemmer, både individuelt og kollektivt, i deres arbejde for at skabe positive samfundsforandringer i Europa og resten af verden. EFC blev etableret i 1989 af 7 fonde. EFC repræsenterer i dag mere end 200 filantropiske organisationer. Læs yderligere på: www.efc.be

Styrelsesrådet (the Governing Council) er organisationens øverste ledelsesforum og består af 30 personer. EFC tilstræber, at alle medlemslande er repræsenteret i rådet, og at de medlemmer, der deltager, selv er aktive og har et langvarigt og indgående kendskab til EFCs arbejde.

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer