Ungdommens Røde Kors vil evaluere via brug af kontrolgrupper

Ungdommens Røde Kors (URK) vil afprøve et nyt evalue­rings­værk­tøj: Brug af kon­trol­grup­per. Det skal ske i sam­arbejde med Center for Ung­doms­forsk­ning i et projekt om mental trivsel blandt unge. Ind­dragelsen af metoden er i sig selv et forsøg, men hvis den virker, er planen, at den skal bredes ud til flere af organi­satio­nens indsatser. Derudover håber URK, at resulta­terne vil kunne bruges over for politikere og fonde.

Troels Boldt Rømer (foto: Ungdommens Røde Kors) "Vi læg­ger jo så­dan set og­så ho­ve­d­et på blok­ken – og…